Batya Friedman

Z WikiKnihovna


Batya Friedman
Batya Friedman
[1]
 
-
Datum a
místo úmrtí
-
žijící
  žijící
  -
  Seattle, WA, Spojené státy
  americké
Vzdělání doktorský titul v oboru počítačová věda na University of California, Berkeley
Pracoviště University of Seattle, Washington
  SIG-CHI Cena sociálního dopadu 2012
Známý pro interakce člověk - počítač, design citlivý na hodnoty, Hlasy z Rwandského tribunálu

Americká profesorka, Batya Friedman, získala doktorský titul v oboru počítačová věda v roce 1988 na University of California v Berkeley. Ve své práci se zaměřuje na kulturní adaptaci na technologie, designové teorie a metody, HCI a design citlivý na hodnoty. [1]

Vzdělání

1982-1988[2]

bakalářský titul a doktorský titul v oboru počítačová věda na University of California v Berkeley [1]

Zaměstnání

Profesorka na Informační škole, hostující profesorka na katedře informatiky, hostující profesorka na Katedře designu zaměřeného na člověka (Human Centered Design) a inženýrství na University of Washington, kde vede výzkumnou laboratoř designu citlivého na hodnoty (Value Sensitive Design).[1]

Dílo

Batya Friedman je průkopníkem koncepce designu citlivého na hodnoty (Value Sensitive Design), která se soustředí na dopady, které technologie mají na prospěch lidí a kvalitu jejich života. VSD se zabývá hodnotami, které mají morální význam např. soukromí, respekt, důvěra, intelektuální vlastnictví, morální odpovědnost, svoboda projevu, lidskou důstojnost a mnoho dalších. Kromě morálních hodnot klade VSD důraz na použitelnost, konvenci, osobní zájmy. Lidské hodnoty jsou do procesu návrhu technologie zahrnuty uplatněním trojdílné metodologie, kterou design citlivý na hodnoty přináší. Trojdílnost představuje uplatnění tří druhů zkoumání: konceptuální, empirická a technologická. VSD je univerzálně aplikovatelnou koncepcí a lze ji použít všude tam, kde mají lidské hodnoty dopad na používání určité technologie, systému nebo postupu. VSD byl od svého začátku aplikován v informačním managementu, interakci člověk - robot, počítačové bezpečnosti. Batya Friedman v současnosti pracuje na designu informačního systému s více délkami života (Multi-lifespan information system design) a metodách představení si nových nápadů s využitím informačních systémů k formování naší budoucnosti. [1]

Aktivity

Hlasy z Rwandského tribunálu

V roce 2008 vytvořila Batya Friedman společně s týmem vědců, soudních znalců a kameramanů Hlasy z Rwandského tribunálu, což je považováno za první sbírku rozhovorů se soudci, právníky, tlumočníky a dalšími odborníky, kteří pracovaly na tomto válečném tribunálu.

(Poznámka: Genocida ve Rwandě - V roce 1994 bylo během pouhých sto dní zmasakrováno 800 tisíc obyvatel Rwandy. Většinu obětí tvořila etnická skupiny Tutsijů.)

Několik krátkých videozáznamů bylo zveřejněno již v roce 2009, ale oficiální webové stránky (http://www.tribunalvoices.org/) v současnosti obsahují mnohem více. Rozhovory byly většinou ponechány v jazyce, ve kterém byly natočeny. Nejvíce jich je v angličtině, asi půl tuctu ve francouzštině a malý počet je opatřen titulky v úředním jazyce Rwandy - Kinyarwanda.

Studenti středních škol ve Rwandě používají rozhovory jako podklady pro své vlastní studentské filmy o přechodné spravedlnosti, které se většinou zaměřují na přestavbu jejich soudního systému. Batya Friedman a její spolupracovníci rozšířily tyto materiály do informačních center po celém světě. Vybudovaly systém, který interaguje nejen s pamětníky genocidy, ale i s dětmi, kteří se narodily po masakru. Jejich cílem je podpora multi-generačního uzdravování. [3]


Asociace pro výpočetní techniku

Asociace pro výpočetní techniku se specializovanou skupinou pro počítače a společnost[1]

Přínos pro informační vědu

Batya Friedman začala jako první prosazovat koncepci designu citlivého na hodnoty, která se zabývá dopady technologie na prospěch lidí a kvalitu jejich života. Pracuje na designu informačního systému s více délkami života (Multi-lifespan information system design) a nových možnostech využití informačních systémů.[1]

Úspěchy

V roce 2012 vyhrála SIG-CHI - cenu sociálního dopadu od skupiny specializované na HCI z Asociace pro výpočetní techniku. Cenu získávají jednotlivci, kteří se uplatní ve výzkumu HCI v naléhavých sociálních potřebách. [4]

Publikace

Výběrová bibliografie

Časopisecké články:

 • FRIEDMAN, Batya. A course in professional responsibility for computer scientists. ACM SIGCAS Computers and Society. 1990, 20(3), 174-179. ISSN 00952737.
 • FRIEDMAN, Batya a Peter H. KAHN. Human agency and responsible computing: Implications for computer system design. Journal of Systems and Software. 1992, 17(1), 7-14. ISSN 01641212.
 • FRIEDMAN, Batya a Peter H. KAHN. Educating computer scientists: linking the social and the technical. Communications of the ACM. 1994, 37(1), 64-70. ISSN 00010782.
 • FRIEDMAN, Batya a Helen NISSENBAUM. Bias in computer systems: linking the social and the technical. ACM Transactions on Information Systems. 1996, 14(3), 330-347. ISSN 10468188.

Batya Friedman a Helen Nissenbaum sa v článku zaoberajú analýzou skutočných prípadov, z ktorých sa vyvinuli tri kategórie zaujatostí (bias), čo sa týka počítačových systémov: pre–existujúce (preexisting), technické (technical) a vznikajúce (emergent). Následne sú vysvetlené jednotlivé zaujatosti. Pre–existujúce zaujatosti majú svoje korene hlavne v sociálnych zariadeniach, inštitúciach. Technické zaujatosti vyplývajú najmä z technických obmedzení. Vznikajúce zaujatosti sa využívajú v súvislosti s generálnym použitím, ako takým. V závere autori poukázali na fakt, že systémy by mali byť spravodlivo posudzované podľa kritérií, ktorými sú: spoľahlivosť, presnosť a efektivita.

 • FRIEDMAN, Batya a Helen NISSENBAUM. Value-sensitive design: linking the social and the technical. Interactions. 1996, 3(6), 16-23. DOI: 10.1145/242485.242493. ISSN 10725520.
 • FRIEDMAN, Batya, Peter H. KHAN a Daniel C. HOWE. Trust online: linking the social and the technical. Communications of the ACM. 2000, 43(12), 34-40. ISSN 00010782.
 • FRIEDMAN, Batya, Peter KAHN, Jennifer HAGMAN, Rachel SEVERSON a Brian GILL. The Watcher and the Watched: Social Judgments About Privacy in a Public Place. Human-Computer Interaction. 2006, 21(2), 235-272. ISSN 0737-0024.
 • DAVIS, J., Peter PEYINA LIN, A. BORNING, B. FRIEDMAN, P.H. KAHN a P.A. WADDELL. Simulations for Urban Planning: Designing for Human Values. Computer. 2006, 39(9), 66-72. ISSN 0018-9162.
 • FRIEDMAN, Batya, Nathan G. FREIER, Peter H. KAHN, Peyina LIN, Robin SODEMAN a P.A. WADDELL. Office window of the future?—Field-based analyses of a new use of a large display: Designing for Human Values. International Journal of Human-Computer Studies. 2008, 66(6), 452-465. ISSN 10715819.
 • NATHAN, Lisa, Batya FRIEDMAN, Dave HENDRY, Peyina LIN, Robin SODEMAN a P.A. WADDELL. SUSTAINABLY OURS - Information system design as catalyst: Designing for Human Values. Interactions. 2009, 16(4), 6-11. ISSN 10725520.
 • NATHAN, Lisa P., Batya FRIEDMAN, Dave HENDRY, Peyina LIN, Robin SODEMAN a P.A. WADDELL. Interacting with policy in a political world: Designing for Human Values. Interactions. 2010, 17(5), 56-59. ISSN 10725520.
 • FRIEDMAN, Batya, Dave HENDRY, Peyina LIN, Robin SODEMAN a P.A. WADDELL. Structural challenges and the need to adapt: Designing for Human Values. Communications of the ACM. 2014, 57(7), 34-37. ISSN 00010782.
 • LAZAR, Jonathan, Julio ABASCAL, Simone BARBOSA, Batya FRIEDMAN a kol. Human–Computer Interaction and International Public Policymaking: A Framework for Understanding and Taking Future Actions. Foundations and Trends® in Human–Computer Interaction. 2016, 9(2), 69-149. ISSN 1551-3955.

Článok vykladá diskusiu autorov (vrátane Batya Friedmen) pre pochopenie významu HCI (human–computer interaction) vo verejnej tvorbe politiky a poriadku. Poukázané je hlavne na výrazovosť medzinárodných názorov, ktoré sú obsiahnuté práve v tomto článku. Cieľom autorov je poskytnúť pevný základ pre diskusiu, spoluprácu a načrtnúť nadchádzajúce činnostné programy. Článok je rozdelený na 5 sekcií, ktoré poskytujú relevantné informácie o témate. Prvý a druhý oddiel obsahuje úvod k HCI a verejnému poriadku. Tretí oddiel opisuje ako HCI informuje verejný poriadok, sekcia je obohatená relevantnými príkladmi. Štvrtý oddiel pojednáva o tom, ako verejná politika ovplyvňuje HCI. Autori implikujú fakt, že HCI by mohla mať ešte väčší vplyv v budúcnosti. Posledná sekcia sumarizuje odporúčania a pozorovania z konferencie CHI 2013 v Paríží, ktoré pojednávalo o human–computer interaction.

Příspěvky v sborníku:

 • FRIEDMAN, Batya, Helen NISSENBAUM, Jill Palzkill WOELFER a David G. HENDRY (1993) Discerning bias in computer systems. INTERACT '93 and CHI '93 conference companion on Human factors in computing systems - CHI '93. New York, New York, USA: ACM Press, 141-142. ISBN 0897915747.
 • FRIEDMAN, Batya, Nancy LEVENSON, Ben SHNEIDERMAN, Lucy SUCHMAN a Terry WINOGRAD (1994) Beyond accuracy, reliability, and efficiency. Conference companion on Human factors in computing systems - CHI '94. New York, New York, USA: ACM Press, 195-198. ISBN 0897916514.
 • FRIEDMAN, Batya, Helen NISSENBAUM, Ben SHNEIDERMAN, Lucy SUCHMAN a Terry WINOGRAD (1995) Minimizing bias in computer systems. Conference companion on Human factors in computing systems - CHI '95. New York, New York, USA: ACM Press, 444. ISBN 0897917553.
 • FRIEDMAN, Batya, Helen NISSENBAUM, Ben SHNEIDERMAN, Lucy SUCHMAN a Terry WINOGRAD. (1995). €"It's the computer's fault". Conference companion on Human factors in computing systems - CHI '95. New York, New York, USA: ACM Press, 226-227. ISBN 0897917553.
 • FRIEDMAN, Batya, Jonathan GRUDIN, Ben SHNEIDERMAN, Lucy SUCHMAN a Terry WINOGRAD (1998) Trust and accountability. CHI 98 conference summary on Human factors in computing systems - CHI '98. New York, New York, USA: ACM Press, 213. ISBN 1581130287.
 • FRIEDMAN, Batya, Peter H. KAHN, Jennifer HAGMAN, Lucy SUCHMAN a Terry WINOGRAD (2003) Hardware companions? Proceedings of the conference on Human factors in computing systems - CHI '03. New York, New York, USA: ACM Press, 273-280. ISBN 1581136307.
 • FRIEDMAN, Batya, Nathan G. FREIER a Peter H. KAHN (2004) Office window of the future? Extended abstracts of the 2004 conference on Human factors and computing systems - CHI '04. New York, New York, USA: ACM Press, 1559. ISBN 1581137036.
 • MILLER, Jessica K., Batya FRIEDMAN a Gavin JANCKE (2007) Value tensions in design. Proceedings of the 2007 international ACM conference on Conference on supporting group work - GROUP '07. New York, New York, USA: ACM Press, 281-290. ISBN 9781595938459.
 • HENDRY, David G., Batya FRIEDMAN a Gavin JANCKE (2008) Theories and practice of design for information systems. Proceedings of the 7th ACM conference on Designing interactive systems - DIS '08. New York, New York, USA: ACM Press, 435-444. ISBN 9781605580029.
 • FRIEDMAN, Batya, Lisa P. NATHAN a Gavin JANCKE (2010) Multi-lifespan information system design. Proceedings of the 28th international conference on Human factors in computing systems - CHI '10. New York, New York, USA: ACM Press, s. 2243-2246. ISBN 9781605589299.
 • FRIEDMAN, Batya a David HENDRY (2012) The envisioning cards. Proceedings of the 2012 ACM annual conference on Human Factors in Computing Systems - CHI '12. New York, New York, USA: ACM Press, 1145-1148. DOI: 10.1145/2207676.2208562. ISBN 9781450310154.
 • FRIEDMAN, Batya (2013) Agents of value. Proceedings of the 2013 international conference on Autonomous agents and multi-agent systems - AAMAS '13. Richland, SC, 1-2.
 • YOO, Daisy, Alina HULDTGREN, Jill Palzkill WOELFER, David G. HENDRY a Batya FRIEDMAN (2013) A value sensitive action-reflection model. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems - CHI '13. New York, New York, USA: ACM Press, 419-428. ISBN 9781450318990.
 • DENNING, Tamara, Daniel B. KRAMER, Batya FRIEDMAN, Matthew R. REYNOLDS, Brian T. GILL a Tadayoshi KOHNO (2014) CPS: beyond usability. Proceedings of the 30th Annual Computer Security Applications Conference - ACSAC '14. New York, New York, USA: ACM Press, 426-435.
 • RECTOR, Kyle, Lauren R. MILNE, Richard E. LADNER, Batya FRIEDMAN a Julie A. KIENTZ (2015) Exploring the Opportunities and Challenges with Exercise Technologies for People who are Blind or Low-Vision. Proceedings of the 17th International ACM SIGACCESS Conference on Computers & Accessibility - ASSETS '15. New York, New York, USA: ACM Press, 203-214.
 • YOO, Daisy, Katie DERTHICK, Shaghayegh GHASSEMIAN, Jean HAKIZIMANA, Brian GILL a Batya FRIEDMAN (2016) Multi-lifespan Design Thinking. Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems - CHI '16. New York, New York, USA: ACM Press, 4423-4434. ISBN 9781450333627.

Knižní kapitoly:

 • FRIEDMAN, Batya, Peter H. KAHN a Alan BORNING (2008) Value Sensitive Design and Information Systems. The Handbook of Information and Computer Ethics. Hoboken, NJ, USA, John Wiley, 69-101. ISBN 9780470281819.

V tejto kapitole sa Batya Friedman, Peter H. Kahn a Alan Borning zamerali na koncepciu hodnotovo citlivého designu (Value Sensitive Design). Článok sa zaoberá detailným informovaním čitateľov o tejto tématike. V prvej časti je popísané, čo Value Sensitive Design a "value" samo o sebe znamená. V ďalšej časti sú vysvetlené tri prípadové štúdie, ktorými sa dá vysvetliť váznam hodnotovo citlivého designu. Prvý štúdia sa dotýka informácií a kontrole cookies vo webových prehliadačoch, ktorá implikuje hodnoty informovaného súhlasu. Druhá štúdia sa zaoberá používaním HD plazmového displeja v kancelárskom prostredí, ktoré poskytuje "okno" k vonkajšému svetu a implikuje hodnoty psychickej a fyzickej pohody v súkromí a verejných priestoroch. Posledná štúdia sa zaujíma o využívanie pôdy, prepravy a systém simulácie životného prostredia pre podporu verejnej diskusie o rozhodnutí hlavného využitia pôdy a dopravy, ktorá implikuje hodnoty spravodlivosti, zodpovednosti a podpory. Ako je v závere napísané, funkcia tejto kapitoly je poskytnúť dostatok podrobností o hodnotovo citlivom designu tak, aby sa uvoľnil priestor pre vedcov a výskumníkov, ktorí môžu skúmať toto téma bližšie a prípadne sa podieľať na jeho rozšírení.

Použité zdroje

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Batya Friedman. Information School: University of Washington [online]. Seattle, WA: UW Information School, 2015 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://ischool.uw.edu/people/faculty/batya
 2. Friedman Batya. In: Linkedin [online]. [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://1url.cz/QtuTB
 3. Making justice known: Voices from the Rwanda Tribunal. Information School: University of Washington [online]. Seattle, WA: University of Washinton, 2011 [cit. 2016-05-17]. Dostupné z: http://www.washington.edu/news/2011/09/28/making-justice-known-voices-from-the-rwanda-tribunal/
 4. Batya Friedman wins SIGCHI Social Impact Award. Information School: University of Washington [online]. Seattle, WA: UW Information School, 2012 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://ischool.uw.edu/feature-stories/batya-friedman-wins-sigchi-social-impact-award

Externí zdroje