BTS

Z WikiKnihovna

Autor: Martina Snozová

Klíčová slova: geolokace, mobilní zařízení,

Synonyma: Base transceiver station

Související pojmy:

nadřazené - geolokační zařízení

podřazené -


Definování pojmu BTS

BTS neboli Base transceiver station je termín spadající do odvětví telekomunikačních zařízení. „BTS je základnová stanice, převaděč. Vysílač a přijímač pokrývající svým signálem určitou oblast buňkové sítě, např. GSM. Udržuje a monitoruje spojení s mobilní stanicí, provádí kódování a dekódování účastnických kanálů, posílá do řídící jednotky výsledky bitové chybovosti (BER) prováděné mobilní stanicí apod. Vysílací výkon BTS určuje velikost buňky. Každá BTS v závislosti na předpokládaném zatížení může obsahovat 1 až 16 (směrových) vysílačů/ přijímačů. Část systému (vt. BSS).“ [2]

Charakteristiky

BTS je tedy systém několika antén, které přijímají a vysílají na určitých frekvencích. Jedná se o jednu z částí systému GMS, pomocí které je uskutečňována komunikace mobilního telefonu se sítí. Jediná BTS může mít pod sebou i několik desítek mobilních zařízení. BTS vysílá signál pouze v určitém okruhu. Tento signál na mapě vytváří oblast, které se říká buňka, nebo též z cell (z angličtiny). Přijme-li BTS jakákoliv pro ni identifikovatelná data (sms, hovor, GPSR), okamžitě je přepošle na požadovanou adresu mobilního telefonu. BTS zároveň systému podává informace o aktuálním umístění mobilního zařízeni. Toto urychluje komunikaci mezi centrálním spojovatelem a samotným mobilním telefonem. BTS také provádí tzv. Handover. To znamená, že pokud vlastník mobilního zařízení přechází z okruhu signálu jedné BTS do okruhu BTS jiné, zařízení toto přepojení ihned zaznamená a přeladí jej. BTS je po celém světě mnoho, důležité je proto jednotlivé stanice od sebe rozeznávat. Každá BTS proto vlastní své číselné označení. V centrální databázi jsou pak uvedena umístění BTS s jednotlivými čísly. Signál z mobilního zařízení tedy zachytí nejbližší stanice, která má své jednoznačně identifikovatelné číslo a toto číslo poté centrální seznam porovná s adresou umístění dané BTS. Takto lze určit lokalitu mobilního zařízení s přesností do 35 km. Nejpřesnější lokalizace mobilního zařízení je možno dosáhnout v lokalitách s větší hustotou stanic BTS. Optimálním řešením je tzv. triangulace. Triangulace spočívá v zaměření polohy mobilního zařízení pomocí několika BTS, kdy z jejich výsečí lze stanovit již relativně malou plochu, kde se mobilní telefon nachází. Technicky se však jedná o poměrně složité řešení. [3]

Historie BTS v České republice

První BTS v České republice byla vytvořena v Praze, v roce 1992, což je samý počátek historie mobilní komunikace v ČR. V té době však ještě nebyla základnovou stanicí dnes užívané technologie GSM, ale starší analogové technologie NMT, která tehdy pracovala na frekvenci 450 MHz. V průběhu několika dalších let postupně velmi rychle přibývaly další BTS. Nyní je celá Česká republika pokryta velmi hustou sítí těchto stanic, proto není potřeba stavět stanice nové. V této době mobilní operátoři pouze dokrývají problematická místa a posilují kapacitu BTS v lokalitách, ve kterých je zájem o služby BTS nejvyšší. Na území hlavního města Prahy se nyní budují převážně tzv. indoor BTS, které mají za úkol zdokonalit pokrytí uvnitř velkých budov, do kterých vniká signál venkovních stanic obtížně. [4]

Použitá literatura

[1] PREČAN, David. Komunikační zařízení přes GSM/GPRS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2010. 77 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Ivo Herman, CSc.

[2] Svět sítí : Informace ze světa počítačových sítí [online]. 2011 [cit. 2011-11-25]. BTS, Base Transceiver Station. Dostupné z WWW: <http://www.svetsiti.cz/slovnik.asp?hid=B2379499-4541-42B8-B756-A42358CB6269>.

[3] Veřtát, Ivo. Lokalizace s využitím GPS a GSM. Plzeň: Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací, Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta elektrotechnická, 2004, 64 s., vedoucí: Doc. Ing. Jiří Masopust,Csc.

[4] Mobil.idnes.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-25]. Hádejte, kde je nejstarší česká BTS. V Praze ano, v centru ne. Dostupné z WWW: <http://mobil.idnes.cz/hadejte-kde-je-nejstarsi-ceska-bts-v-praze-ano-v-centru-ne-pk8-/mob_operatori.aspx?c=A110119_144511_mob_operatori_mer>.