Autorské dílo

Z WikiKnihovna

Autorské dílo je předmětem ochrany autorského zákona a je autorským zákonem definováno. Autorským zákonem se myslí zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon), který přijal Parlament České republiky dne 7. dubna 2000 s účinností od 1. prosince 2000. [1]

Definice

Autorské dílo dle definice autorského zákona je "dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam"[2].

Požadavek "objektivně vnímatelné formy" je splněn nezávisle na tom, zda se jedná o formu trvalou, nebo dočasnou, hmotnou, nebo nehmotnou. Nevyžaduje se, aby podoba díla byla vnímatelná všemi členy veřejnosti, může být vnímatelná pouze omezeným okruhem veřejnosti. Tuto podmínku však nesplňuje dílo, které je vnímatelné pouze autorem samotným (myšlenka v jeho hlavě), aniž by ji vyjádřil navenek.[2]


Formy

Takovým dílem může být např.: dílo slovesné, dílo hudební, dílo fotografické (a díla vytvořená podobným postupem jako fotografie), dílo audiovizuální (kinematografie), dílo výtvarné (malířské, sochařské), dílo architektonické, dílo užitého umění a dílo kartografické.[1]

"Autorským dílem bývá například učebnicový odborný výklad, ilustrace, hudební dílo s textem nebo bez textu, film, počítačový program, mapa, divadelní hra, dílo architektonické, obrazové logo, www (webová) stránka, fotografie."[2] Sborník (např.: časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava nebo jiná databáze) je ochraňován jako dílo souborné, pokud je souborem nezávislých děl a je výsledkem tvůrčí činnosti autora. Zákon za autorské dílo považuje také počítačový program, pokud splňuje podmínku, že je autorovým duševním výtvorem. Za dílo souborné se považuje databáze, která je autorovým duševním výtvorem. Fotografie, která je původní, je chráněná jako dílo fotografické.[2]

Výčet možných děl jak je uvádí autorský zákon je pouze orientační. Autorským dílem se může stát jakýkoliv jiný druh díla, který bude splňovat pojmové znaky autorského díla. Vznik nových druhů autorských děl lze očekávat zejména s rozvojem nových technologií. Autorský zákon definuje pouze ta díla, která mají zvláštní právní režim (databáze, audiovizuální dílo), v ostatních případech druhy děl nevymezuje.[2]

Pod ochranu autorského zákona spadá jak dílo dokončené, tak jeho části v průběhu tvorby, včetně názvů a jmen postav.[2]

Přepracování autorského díla

Předmětem ochrany je také dílo, které je tvůrčím zpracování jiného díla (např. překlad). Tímto, ale nejsou dotčena práva autora díla, které bylo přepracováno, nebo přeloženo. Zpracovateli vzniká nové autorské právo. Autorské právo zpracovatele a autora díla tedy existují zároveň vedle sebe. Autorské dílo je možné zpracovat pouze se souhlasem autora, s výjimkou díla volného.[2]

Autorské dílo není

Dílem podle autorského zákona není "zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě"[1].

Použitá literatura

  1. Národní knihovna České republiky [online]. 2000 [cit. 2011-01-03]. Autorské právo. Dostupné z WWW: <http://www.nkp.cz/o_knihovnach/AutZak/Index.htm>.
  2. HOLCOVÁ, Irena; KŘESŤANOVÁ, Veronika; VOBORNÍK, Martin. Ochrana autorských práv. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. 59 s.