ArXiv

Z WikiKnihovna

Autor: Marie Zagorová

Klíčová slova: digitální knihovny, repozitáře, otevřený přístup, vědecké publikování, vědecké články, e-print, preprint

Synonyma: otevřený archív vědeckých preprintů

Související pojmy:

nadřazené - sdílení informací, digitální knihovny

podřazené - metadata, e-print, preprint, vědecké publikování

arXiv

ArXiv je otevřeným předmětovým repozitářem shromažďujícím vědecké preprinty z oblasti fyziky, matematiky, počítačových věd, kvantitativní biologie, kvantitativní ekonomie a statistiky. Řídí se myšlenkou otevřeného přístupu k vědeckým informacím, tzv. Open Acces. Je jedním z příkladů “Zelené cesty OA”, což je autoarchivace e-printů v repozitáři bez recenzního řízení.[3] Princip této služby je v podstatě jednoduchý - vědečtí pracovníci (autoři) zde mohou nahrávat své práce, které se ihned zveřejní a mohou se tak rychleji šířit vědeckou komunitou, přičemž odpadá časově náročné recenzní řízení a schvalování v rámci odborných impaktovaných časopisů. ArXiv tradiční cestu vědeckých článků zatím nenahrazuje, ale nabízí alternativu pro sdílení a šíření vědeckých objevů. ArXiv můžeme považovat za digitální knihovnu z pohledu informačních technologií (spravovaná sbírka, umožňující vzdálený přístup) a z pohledu archivačního (systém pro přístup a dlouhodobé uchovávání digitální informace). Tzv. 'long term preservation' je přímo jedním z cílů arXiv.[2]

Historie arXivu

ArXiv byl spuštěn v srpnu roku 1991 a jeho zakladatelem je fyzik Paul Ginsparg. ArXiv sloužil nejdříve jako repozitář pro preprinty z oblasti fyziky a později zahrnul astronomii, matematiku, počítačové vědy, nelineární vědy, kvantitativní biologii a nakonec statistiku. Původně byl spravován Národní laboratoří v Los Alamos (Los Alamos National Laboratory) a podle ní také do roku 1999 neslo jeho URL název xxx.lanl.gov. Od roku 1999 má jeho správu na starosti Cornel University a National Science Foundation.[1] ArXiv přispěl ke vzniku v současnosti hojně diskutovanému pojmu/hnutí Open Acces, které usiluje o otevřený přístup k vědeckým informacím.

Současnost arXivu

ArXiv existuje již 20 let a v současné době poskytuje přístup k 676,432 e-printům (článkům) z výše jmenovaných oblastí.[4] Financován je částečně ze zdrojů Cornelovy univerzity, National Science Foundation a od roku 2010 také dobrovolnými příspěvky od institucí, které jej využívají nejvíce (vládní laboratoře, výzkumné pracoviště, univerzity). K arXivu fungují také tzv. mirror sites - zcadlové stránky, které umožňují přistupovat k repozitáři z jiné lokality a tedy nepřetěžují servery.[5] Zrcadlových stránek má arXiv nyní 13 (např. ruskou, francouzkou, japonskou,..).

Informační architektura arXivu

Při návštěvě arXiv nelze nezmínit jeho informační architekturu. Je velmi jednoduchá, ale na první pohled nepříliš uživatelsky přívětivá. Až po chvíli procházení webu uživatel pochopí, že se jedná o velmi funkční nástroj, který je oproštěn od zbytečných doplňků, na které jsme zvyklí z běžného brouzdání. Pro přidávání a správu e-printů je zapotřebí se registrovat, ale pro jejich procházení a vyhledávání není potřeba mít zřízen uživatelský účet. E-printy jsou zde ke stažení např. ve formátu PDF. Vyhledávání je možné jednoduché a rozšířené, které umožňuje časové vymezení hledaných pojmů. Dále arXiv provozuje “experimentální” fulltextové vyhledávání (fulltext na zkoušku, který používá jiný syntax než běžné vyhledávání a proto nemusí vracet úplně relevantní výsledky).

Použité zdroje

  1. ArXiv.org help [online]. 2010 [cit. 2011-05-20]. ArXiv Business Model White Paper. Dostupné z WWW: <http://arxiv.org/help/support/whitepaper>.
  2. BARTOŠEK, M. Digitální knihovny - teorie a praxe. Národní knihovna : knihovnická revue [online]. 2004, roč. 15, č. 4, [cit. 2011-05-19]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/NKKR0404/0404233.html>. ISSN 1214-0678.
  3. BARTOŠEK, M. Open access - otevřený přístup k vědeckým informacím : Úvod do problematiky. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2009, roč. XX, č. 2, s. 1-7. Dostupný z WWW: <http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/628.html>. ISSN 1212-0901.
  4. Cornel University. ArXiv.org : E-print archive [online]. 2011 [cit. 2011-05-19]. Dostupné z WWW: <http://arxiv.org>.
  5. WiseGeek [online]. c2003-2011 [cit. 2011-05-19]. What is a mirror site?. Dostupné z WWW: <http://www.wisegeek.com/what-is-a-mirror-site.htm>.