Angel investor

Z WikiKnihovna

Autor: Ester Březinová

Klíčová slova: angel investor, financování, investice, venture kapitál

Synonyma: business angel, obchodní anděl

Související pojmy:

nadřazené - investor, investování

podřazené -


Charakteristika

Business angel (nebo také angel investor, v překladu obchodní anděl) je fyzická osoba, která poskytuje vlastní kapitál pro investice malých a středních podniků s výrazným růstovým potenciálem s cílem zhodnocení vložených prostředků. Obchodního anděla jako osobu nelze jednotně charakterizovat. Ze statistik vyplývá, že se většinou jedná o muže staršího 35 let, který má za sebou úspěšnou kariéru.[1]

Ve většině případů jsou obchodní andělé úspěšní podnikatelé nebo bývalí manažeři, kteří si mohou dovolit financovat nové projekty. Do firmy přitom nepřinášejí pouze finanční kapitál, ale také své kontakty, know-how, znalosti a zkušenosti.[2] Zájem mají zejména o firmy ve fázi seed, start-up nebo expanzivní fázi.

Odměnou za jejich vklady jsou minoritní podíly ve firmě a poměrně vysoký výnos. Investice jsou ale velice rizikové. Tento rizikový kapitál se označuje jako venture kapitál, který je alternativním zdrojem financování firmy.

Dělení

Business angels mohou být děleni různě a často se toto dělení liší. Jedním z nich je dělení na aktivní anděly a tiché anděly.[2] Aktivní anděl je ten, který se aktivně zapojuje do dění ve firmě. Poskytuje tedy jak kapitál, tak také know-how a své kontakty. Zatímco tichý anděl si přeje zůstat spíše v pozadí a pouze poskytuje kapitál.

Historie

Počátky business angels sahají až do počátku 20. Století, kdy ve Spojených státech působili jako patroni umění a byli pokládáni za anděly. Tito andělé byli bohatí jednotlivci, kteří většinou poskytovali finance na různá divadelní představení. Později se takto označovaly investoři z rodiny nebo přátelé. Jako první tento termín použil v roce 1978 William Wetzel, který byl v té době profesorem na University of New Hampshire.[3]

V České republice se první investice uskutečnily až v 90. Letech 20. století po pádu komunistického režimu. Nyní je nejvíce business angel investic v USA, naopak v Číně a Rusku jsou tyto investice teprve v počátcích.

Požadavky a motivy investic

Přestože jsou obchodní andělé úspěšní podnikatelé v důchodu nebo ve vedení vlastní či cizí firmy, hlavním předpokladem pro uskutečnění investice je její návratnost a jistý výnos. Tito investoři se také zajímají o mladé a nadějné podnikatele, u kterých vidí potenciál, a proto se rozhodnou je podpořit. Častým motivem pro uskutečnění investice je také zábava, chuť vytvářet nové projekty, poskytovat své myšlenky a často nevyužité nápady.

Při rozhodování o uskutečnění business angel investice anděly zajímá především:

 • kvalita podnikatelského plánu firmy a jasná vize rozvoje firmy do budoucnosti,
 • jaký je manažerský tým začínající firmy, jaké má znalosti a zkušenosti v oboru,
 • co je předmětem podnikání, jaké jsou výrobky nebo služby, jaká je jejich kvalita, konkurenční výhoda nebo přidaná hodnota,
 • jak vypadá situace na trhu – tržní pozice, zákazníci, konkurence.[4]

Riziko a výnos

Rizikovost a výnosnost business angel investic je velice rozrůzněná. Z pravidla ale platí, že čím vyšší je riziko, tím více je kompenzováno vysokou ziskovostí investice. Nejvyšší riziko představují firmy naprosto nové, u kterých není znám žádný předchozí výkon, stejně tak jako firmy zavedené a převzaté novým vedením. Obchodní andělé se snaží tato rizika svých investic minimalizovat. V praxi tedy novým firmám poskytují menší obnosy peněz a v případě úspěchu své investice zvyšují, nebo své peníze rozdělí do více projektů. Výnos investic je v současnosti považován okolo 30 až 40 procent ročně.[2]

Sítě Business Angels

Business anglels, jakožto individuální investoři se sdružují do svých sítí, které je podporují a zajišťují efektivnější práci a racionálnější investování. V České republice takto fungují 4 sítě:

 • Angel Investor Association
 • Central Europe Angel Club
 • Business Angels Czech
 • Business Angels Network[1]

Poznámky

 1. 1,0 1,1 Business angels. CzechInvest.org [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://www.czechinvest.org/business-angels>.
 2. 2,0 2,1 2,2 ANDRŠOVÁ, Irena. Andělští investoři ve financování podniku v ČR. Brno, 2009. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/255271/esf_m/Diplomova_prace_-_text.pdf>. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce František Kalouda.
 3. Angel investor. In Wikipedia: the free endyclopedia [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Angel_investor>.
 4. Venture kapitál. CzechInvest.org [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://www.czechinvest.org/venture-kapital>.

Použité zdroje

Business angels. CzechInvest.org [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://www.czechinvest.org/business-angels>.

Venture kapitál. CzechInvest.org [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://www.czechinvest.org/venture-kapital>.

ANDRŠOVÁ, Irena. Andělští investoři ve financování podniku v ČR. Brno, 2009. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/255271/esf_m/Diplomova_prace_-_text.pdf>. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce František Kalouda.

Angel investor. In Wikipedia: the free endyclopedia [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Angel_investor>.