Analýza exponovanosti podniku

Z WikiKnihovna

Je súčasťou strategického procesu stratégie organizácie. Patrí k analýzam súčastného stavu organizácie, konkrétne k jej vnútorným analýzam. Jej cieľom je pomocou vnútornej analýzy ohodnotiť, do akej miery je podnik zraniteľný zvonku, resp. či je pripravený čeliť vonkajším ohrozeniam.

Základnou otázkou analýzy exponovanosti podniku je: "Absencia ktorých faktorov môže ohroziť existenciu podniku?"

Predmet analýzy

Predmetom analýzy sú napríklad faktory:

 • potreby a priania zákazníka
 • zdroje a aktíva (kvalifikovaná pracovná sila, kapitál, zariadenie, suroviny, technologické know-how)
 • potrebná technológia
 • identita podniku ( image, logo, podniková kultúra, rola)
 • bezpečnosť výrobkov, kvalita a reputácia u zákazníkov
 • špecifické schopnosti, systémy, procedúry, organizácie
 • inštitucionálne prekážky inštitúcie (regulácie, patenty, zákony, licencie)

Priebeh analýzy

 1. identifikácia faktorov (odporúčaná metóda je brainstorming vrcholového managementu)
 2. presná formulácia ohrození, ktoré môže absencia identifikovaného faktoru spôsobiť
 3. formulácia potenciálnych následkov
 4. ohodnotenie vplyvu jednotlivých faktorov na podnik
 5. odhad pravdepodobnosti naplnenia ohrození
 6. ohodnotenie schopnosti podniku prijať jednotlivé ohrozenia
 7. matica exponovanosti

Matica exponovanosti

Výstupom analýzy exponovanosti podniku je pre väčší prehľad grafické vyjadrenie, tiež nazvané matica exponovanosti (viď Obrázok). Tá obsahuje 4 polia, z ktorých každé reprezentuje inú skupinu ohrozenia v závislosti na schopnosti podniku reagovať:

Matica exponovanosti
 • Bezbrannosť - veľmi vážne ohrozenia podniku, podnik nemá zdroje ani schopnosti im čeliť
 • Ohrozenie - vážne ohrozenia, podnik sa však dokáže brániť
 • Pripravenosť - ohrozenia sú málo vyýznamné, podnik je pripravený čeliť im
 • Zraniteľnosť - málo významné ohrozenia, podnik však nemá prostriedky, aby sa im bránil[1]

Poznámky

 1. HRON, Jan, Ivana TICHÁ a Jan DOHNAL. Strategické řízení.

Zdroje

 • HRON, Jan, Ivana TICHÁ a Jan DOHNAL.Strategické řízení. 2. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 1995, 221 s. ISBN 8021302550.
 • LOMSKÝ, Tomáš. Metody strategického řízení [online]. 2008 [cit. 2015-01-14]. Bakalářská práce. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta. Vedoucí práce Ladislav Rolínek. Dostupné z: http://theses.cz/id/x4bfjy/
 • SCHINDLER, Jakub. Stakeholderská analýza podniku [online]. 2014 [cit. 2015-01-14]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Ondřej Částek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/321394/esf_m/