Action Learning

Z WikiKnihovna

Autor: Lenka Janská


Klíčová slova: action learning, aktivní učení

Synonyma:činnostní učení, aktivní výuka

Související pojmy:

nadřazené: výuka, vzdělávání, metody výuky

podřazené: samostatná práce, týmová práce

Historie

Metoda "Action Learning" vznikla původně jako forma vnitrofiremního vzdělávání a slouží k těsnému propojení praxe a vzdělávání přímo v určité organizaci. Zakladatelem myšlenky Action Learning byl Reginal Revans, který zjistil, že v prostředí, kde se pohyboval (těžební průmysl a zdravotnictví) akademické vzdělávání samo o sobě nevedlo k požadovaným výsledkům. Postrádal takový typ aktivní výuky, kde by studenti prokázali, nakolik jsou schopni nabyté vědomosti uplatnit v praxi. Krátce po druhé světové válce proto zavedl pojem Action Learning, jehož základní filozofíí je vyřešit určitý problém přímo v praxi.[8]

Akademické studium a Action Learning

Rozdíl mezi akademickým studiem a metodou Action Learning spočívá v tom, jakým způsobem student dokazuje, že se něco naučil: u akademického studia je to zkouška (ústní, písemná, apod.), kde student prokazuje znalost teorie. V Action Learning se považuje za důkaz, že se student něco naučil, když je schopen nově nabytý poznatek využít v praxi při řešení reálné situace.“[8]

Action Learning proces

Učení metodou Action Learning je proces, kdy jsou všechny poznatky stále využívány ke zlepšování probíhající činnosti. Dochází ke stálému opakování jednotlivých částí procesu: Akce: získávání nových zkušeností (kromě studia literatury se přidávají i vlastní zkušenosti, zkušenosti ostatních členů týmu, zkušenosti přejaté z jiných organizací). Přezkoumání spočívá v kladení otázek, zkoumají se příčiny a dopady problému, souvislosti, co může problém ovlivnit, jaké by mohly být způsoby řešení. Učení: v této fázi se formulují obecnější závěry, mající za cíl pomoci s řešením problému. Použitím předchozích závěrů se vyřeší problém. Přitom ale praxe opět přinese další poznatky, které vstoupí opět do první fáze – akce.[8]

Nástroje Action Learning

Velký význam mají otázky a jejich neustálé kladení, čímž se podporuje tvořivost, účastníci jsou při řešení úkolu neustále nuceni k přemýšlení. ALP = Action Learning Projekt: práce na reálných projektech: na rozdíl od akademického studia nutí studenty formulovat přínos toho, co chtějí dělat, navrhnout implementace přímo do praxe.[8]

Základní charakteristiky Action Learning

- studenti více aktivně pracují, méně pasivně naslouchají - na rozvíjení dovedností studentů je kladen větší důraz, menší důraz je kladen na pouhé sdělování informací - obsahuje vyšší úrovně myšlení, jako například analýzu, syntézu, hodnocení - studenti provádějí aktivity jako je samostudium, diskuze, písemné zpracování problému - na rozvoj studentových vlastních postojů a hodnot je kladen větší důraz Action Learning je prostředkem intelektuálního, emocionálního nebo fyzického rozvoje, který od studentů vyžaduje, aby se zopovědně zapojil do nějakého reálného, komplexního a nesnadného problému. Action Learning obsahuje učební aktivity studenta a přemýšlení o těchto aktivitách.

Action Learning v praxi

U starších studentů a dospělých se tato metoda uplatňuje především v týmové práci. Tato spolupráce musí být založena na pravidlech rovnosti jednotlivých účastníků, ochoty řešit problém s plným nasazením. Skupině je předložen buďto jeden nebo více úkolů, na kterých členové mohou pracovat jednorázově anebo se mohou sejít vícekrát. Učitel skupině nebo jednotlivci zadá úkol, který je potřeba vyřešit. Během činností může dohlížet na správný průběh, může kdykoliv zasáhnout, popřípadě pomoci tím, že je otázkami navede správným směrem ke splnění úkolu. [4, s. 29] V současné době se touto metodou Action Learningu zabývají vzdělávací centra mnoha firem. Metoda jim pomáhá vyřešit firemní problémy a rozvíjet schopnosti vedoucích pracovníků. Action Learning se začíná uplatňovat také u starších žáků na základních školách (v tomto případě se tato metoda nazývá „Aktivní učení“) . Samostatná práce má velký vliv na osobnost žáka. Tím, že má vyřešit opravdový problém, je stoprocentně motivován k tomu, aby úkol splnil, přičemž se rozvíjí jeho vlastnosti jako sebekontrola, seberegulace, sebevýchova. K učení se používají různé metody (metoda hrou, globální metoda, projektová metoda, problémová metoda, laboratorní metoda, atd.). Metody se mohou navzájem prolínat, střídat, doplňovat. Učitel volí tu, která podle situace, podle dispozice žáků i jeho vyhovuje nejvíce.[3, s. 60, 61]

Použitá literatura

1.Action learning research [online].[cit. 2010-05-22]. Revans center global. Dostupné z WWW: <http://www.revanscenter.com/About.html>.

2.BNET : The go-to place for management [online]. 2010 [cit. 2010-05-22]. Exploring the power of action learning.Dostupné z WWW: http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5362/is_200811/ai_n31169936/>.

3.KOZLÍK, Jaroslav; NOVÁČKOVÁ, Jana; VÁCLAVÍK, Vladimír. Směřování k základní škole zítřka. 1. vyd. Praha 1 : Fortuna, 1998. 120 s. ISBN 80-7168-536-4.

4.MARQUARDT, Michael. Harnessing the power of action learning. Action learning power. 2004, June, s. 26-32. Dostupné z WWW: <http://www.wial.org/publications/HarnessingAL.pdf>.

5.MCGILL, Ian. The action learning handbook : powerful techniques for education, professional development and training. London : RoutledgeFalmer, 2004. 283 s.

6.SVOBODA, Jiří. Řízení vality [online]. 1999. 17 s. Manuál pro lektory. UK v Praze Středisko školského managementu. Dostupné z WWW: <aplikace.msmt.cz/DOC/OlomMETPRIR.DOC>.

7.TAYLOR, Jennifer. CIPD - The HR and development website [online]. 2010 [cit. 2010-05-22]. Action learning. Dostupné z WWW: <http://www.cipd.co.uk/subjects/lrnanddev/general/actionlearning?src=email&cmp=cipdupdate&email=070508&crt=secondary4mainlink>.

8.Tc business school : Rozvoj managementu organizací [online]. 2010 [cit. 2010-05-22]. Informace o metodě "Action Learning". Dostupné z WWW: <http://www.tcbs.cz/onas/action-learning>.

9.UTAS : University of Tasmania [online].[cit. 2010-05-22]. Action Learning . Dostupné z WWW: <http://www.educ.utas.edu.au/users/ilwebb /Research /action_learning.htm>.