AKVŠ

Z WikiKnihovna

Autor: Kristýna Macháčková

Klíčová slova: knihovna, vysoká škola, IVIG

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené: vysoká škola

podřazené: vysokoškolská knihovnaCharakteristika

AKVŠ (Asociace knihoven vysokých škol) byla založena za účelem zvyšování kvality a rozvoje knihoven vysokých škol a jejich služeb. Slouží jako zastřešující instituce pro vysokoškolské knihovny při prosazování společných záměrů a pro efektivní práci.[1]

Činnost Asociace knihoven vysokých škol České republiky byla schválena na ustavující konferenci dne 13. června 2002 v Praze, záměr založit instituci tohoto typu byl veřejně přestaven již v roce 1999 na Celostátní poradě vysokoškolských knihoven v Ostravě.

Zakládajícími členy AKVŠ byli zástupci 21 veřejných vysokých škol, v současnosti má 23 členů.

V čele AKVŠ ČR stojí předsedkyně Mgr. Iva Prochásková z Univerzity Pardubice, v roce 2008 na 6.výroční konferenci byla jmenována čestnou předsedkyní PhDr. Barbora Ramajzlová z Českého vysokého učení technického v Praze.


AKVŠ je organizačním členem Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER),

členem European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA)

a členem European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (IFLA).

Poslání

Mezi základní programové cíle AKVŠ patří:

- zastupování knihoven VŠ na jednáních týkajícíh se státní informační politiky a národního knihovního systému

- vytvoření platformy pro spolupráci na národní i mezinárodní úrovni

- prosazování zájmů vysokoškolských knihoven během jednání s institucemi z oblasti vzdělání, ICT (licenční politika, konsorciální nákupy)

- zvyšování kvality a úrovně českých vysokoškolských knihoven

- rozvoj profesionálních kvalit pracovníků ve VŠ kihovnách a tím zvýšení jejich společenské a odborné prestiže

Aktivity

Asociace knihoven vysokých škol pořádá každoročně odborné akce. Mezi pravidelné patří Bibliotheca academica - cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven; dříve Celostátní porada vysokoškolských knihoven,

seminář IVIG, setkání českých uživatelů DSpace. Další aktivity či semináře jsou zaměřené na bibliometrii, citační analýzu, ochranu osobních údajů...


Fond podpory zahraničních cest AKVŠ poskytuje zaměsnatncům knihoven a informačních center ogranizací, které jsou řádnými členy AKVŠ [2] , možnost každoročne se přihlásit do výběrového řízení. V něm je vybrán uchazeč, který dostane finanční podporu na cestu na zahraniční odbornou konferenci, do zahraniční instituce za účelem řešení konkrétního problému atd. [3]


IVIG

Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách.


Iniciativa pro podporu otevřeného přístupu

Neformální ustanovení zástupců vysokých škol a Knihovny AV ČR zaměřené na Open Access a projekt OpenAIRE. Blog E-zdroje, provozovaný Ústřední knihovnou VŠB-TU Ostrava poskytuje informace

o Iniciativě pro podporu otevřeného přístupu, informačních zdrojích a Opec Access.


Odborné skupiny

DSPACE CZ

„DSpace je open source softwarový systém pro podporu digitálních knihoven určený především pro výzkumné instituce.“ [4]

Cílem domény DSpace, kterou provozuje a sponzoruje AKVŠ, je poskytovat informace týkající se DSpace českým uživatelům.


Pracovní skupina při AKVŠ pro shibbolethovou autentizaci

Zastupuje knihovny při rozběhu shibbolethové autentizace v ČR a je partnerem Cesnet.

Poznámky

  1. ŠIMKOVÁ, Lenka. Asociace knihoven vysokých škol již přes šest let zastupuje společné zájmy vysokoškolských knihoven. Čtenář: Měsíčník pro knihovny[online].01/2009,61,1,[cit. 2011-05-11]. Dostupný z WWW: <http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2009-roc-61/01-2009/rozhovor-asociace-knihoven-vysokych-skol-jiz-pres-sest-let-zastupuje-spolecne-zajmy-vysokoskolskych-knihoven-51-312.htm>.
  2. AKVŠ ČR: Členové Asociace knihoven vysokých škol ČR [online]. c2003-2011, posl. revize 14.6.2010, [cit. 2011-05-12]. Dostupný z WWW: <http://www.akvs.cz/clenove/index.html>.
  3. Statut Fondu podpory zahraničních cest [online]. 2009, [cit. 2011-05-12]. Dostupný z WWW: <http://www.akvs.cz/pdf/2009-statut-fond-zahr-cest-akvs.pdf>.
  4. DSpace CZ[online]. c2006, poslední revize 9.2.2011[cit. 2011-05-10]. Dostupné z WWW:<http://www.dspace.cz/index.html>.

Použitá literatura

Asociace knihoven vysokých škol České republiky [online]. c2003-2011, poslední revize 11.5.2011 [cit. 2011-05-11]. Dostupný z WWW: <http://www.akvs.cz/index.html>

DSpace CZ[online]. c2006, poslední revize 9.2.2011[cit. 2011-05-10]. Dostupné z WWW:<http://www.dspace.cz/index.html>.

Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách [online]. c2007, poslední revize 16.11.2010 [cit. 2011-05-10]. Dostupné z WWW: <http://www.ivig.cz/>

Pracovní skupina při AKVŠ pro shibbolethovou autentizaci[eduID.cz] [online]. Poslední revize 17.5.2010 [cit. 2011-05-10]. Dostupné z WWW: <https://www.eduid.cz/wiki/eduid/contact/akvswg/index>

Statut Fondu podpory zahraničních cest [online]. 2009, [cit. 2011-05-12]. Dostupný z WWW: <http://www.akvs.cz/pdf/2009-statut-fond-zahr-cest-akvs.pdf>.