ACTA

Z WikiKnihovna

Autor: Eva Fukarová


Klíčová slova: právo duševního vlastnictví, autorké právo, vymáhání práva, mezinárodní dohody


Charakteristiky

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - „Obchodní dohoda proti padělání“ ) je návrh vícestranné dohody, jejímž účelem je stanovení mezinárodních standardů pro vymáhání práv duševního vlastnictví.

ACTA ustanovuje nový mezinárodní právní rámec, ke kterému se jednotlivé země mohou dobrovolně připojit. ACTA též vytváří nový řídící orgán, který by fungoval vně již existujících mezinárodních institucí jako jsou Světová obchodní organizace (WTO), Organizace spojených národů (US) nebo Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO).[1]

V úvodu navrhované dohody se vyjednávající země shodují na tom, že účinné vymáhání práv duševního vlastnictví je rozhodující pro udržení hospodářského růstu.

Dále jsou motivovány zjištěním, že nárůst padělání zboží, stejně jako služby, které šíří materiály porušující práva duševního vlastnictví, způsobují značné finanční ztráty držitelům práv, legálnímu obchodu, někdy jsou také zdrojem příjmů organizovaného zločinu a i jinak ohrožují veřejnost.

Jedním z cílů, které si ACTA klade, je i podpora spolupráce poskytovatelů služeb a držitelů práv za účelem určení relevantních porušení práv v digitálním prostředí.[2]

Formálně se návrh dohody člení do kapitol, sekcí a nakonec jednotlivých článků.


  • Kapitola první obsahuje úvodní ustanovení a vymezení pojmů
  • kapitola druhá upravuje právní rámec vymáhání práv duševního vlastnictví
  • kapitola třetí vymezuje provádění vymáhání práv
  • kapitola čtvrtá se zabývá mezinárodní spoluprácí
  • kapitola pátá upravuje institucionální zajištění a nakonec
  • kapitola šestá uvádí závěrečná ustanovení.


Vyjednávání o dohodě ACTA zatím proběhlo v devíti kolech, ve kterých se postupně připojovaly další státy. Iniciátory myšlenky byli Spojené státy americké a Japonsko v roce 2006.

Státy, které se účastní vyjednávání jsou: Austrálie, Kanada, Japonsko, Mexiko, Maroko, Nový Zéland, Korejská republika (Jižní Korea), Singapur, Švýcarsko, Spojené státy americké a Evropská unie, Jordánsko, Spojené arabské emiráty.

Kontroverze

Vyjednávání o dohodě byla vedena v utajení a účastníci byli vázáni mlčenlivostí. Až po několikerém úniku informací byla zveřejněna oficiální verze návrhu dohody.

Profesor práv z Univerzity v Ottawě Michael Geist spatřuje hrozbu ve způsobu, jakým má být dohoda prosazována, která podrývá autoritu institucí, které se tradičně starají o reformy autorského práva (WIPO, agentura OSN). Dále dohoda ignoruje svrchovanost domácích úprav autorského práva. A také spatřuje hrozbu v tom, že k vyjednávání nebyli přizváni zástupci občanských iniciativ ani zástupci rozvojových zemí.[3]

Další kontroverzí je prosazování mechanismu spoluzodpovědnosti internetových providerů za porušování copyrightu, který by znamenal prolomení platné zásady EU, která stanoví, že provider není odpovědný za to, co protéká skrze jeho sítě, pokud obsah sám negeneruje či na něj nemá přímý vliv.[4]

V důsledku přijetí dohody, by také mohlo docházet ke kontrolám autorsky chráněného obsahu na hmotných nosičích (notebooky, MP3 přehrávače apod.) při přechodumezi státy.[5]

Literatura

[1]Anti-Counterfeiting Trade Agreement. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, last modified on 11 April 2011 [cit. 2011-05-20]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement#cite_note-8>.

[2]European Commission [online]. 2010 [cit. 2011-05-20]. Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Dostupné z WWW: <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/december/tradoc_147079.pdf>.

[3]CHARBONNEAU, Oliver. International Perspectives in Copyright Reform. Feliciter [online]. 2010, 56, 2, [cit. 2011-05-20]. Dostupný z WWW: <http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=5eb9ad98-32c5-4f2b-8721-a171f8cd8999%40sessionmgr104&vid=1&hid=111>. ISSN 00149802.

[4]PETERKA, Jiří. USA budou tvrdě vymáhat duševní vlastnictví i mimo své území. Globálně!. Lupa.cz [online]. 7. 12. 2009, -, [cit. 2011-05-20]. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/usa-budou-tvrde-vymahat-dusevni-vlastnictvi/>. ISSN 1213-0702.

[5]PETERKA, Jiří. Odtajněte jednání o smlouvě ACTA!. Lupa.cz [online]. 1. 2. 2010, -, [cit. 2011-05-20]. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/odtajnete-jednani-o-smlouve-acta/>. ISSN 1213-0702.