3D technológie a kultúrne dedičstvo

Z WikiKnihovna

Autor: Katarína Hečková

Kľúčové slová: 3D skener, snímanie, kultúrne pamiatky, zachovanie kultúrneho dedičstva
Synonymá:---
Súvysejúce pojmy: ---
Nadradené : technológie, 3D spracovanie obrazu, kultúrna pamiatka
Podradené : pamiatka, artefakt, zachovanie


3D technológie sú okrem iného využívané aj na dokumentáciu a analýzu kultúrnych pamiatok a artefaktov.

3D skeny verzus sadrové odliatky

V minulosti sa na účely vytvorenia kópie trojrozmerného objektu používali sadrové odliatky, ktoré sú invazívnou metódou a môžu tieto objekty poškodiť. Taktiež metódu sadrových odliatkov nie je možné používať na všetky veľkosti objektov – jedná napríklad o malé kovové predmety (náušnice, spony), kúsky keramiky a podobne a taktiež napríklad budovy, víťazné oblúky, morové stĺpy a iné, ktoré sú príliš rozmerné na vytvorenie sadrového odliatku

3D snímanie a vytvorenie replík

Po nasnímaní 3D skenerom okrem zobrazenia v počítači je neskôr možné pomocou 3D tlače „vytlačiť“ tieto objekty v zmenšenej verzií alebo pri menších objektoch aj v skutočnej veľkosti, čo môže slúžiť ako názorná ukážka pri výuke na školách alebo ako suveníry. Taktiež je možné vytvoriť pomocou dokonalého skenu presnejšiu repliku a umiestniť ju na miesto pôvodnej aby sa zabránilo jej ďalšej deštrukcií v prípade, že môže byť ničená, napríklad poveternostnými vplyvmi. Ako príklad deštrukcie počasím by sa dali uviesť časti sochárskej výzdoby zo známeho Parthenonu v Aténach. Niektoré časti jeho mramorovej sochárskej výzdoby boli začiatkom 19. storočia odvezené do Británie a vystavované v British Museum. V súčasnosti sa ukazuje, že tieto časti sú oveľa zachovalejšie ako tie čo boli ďalších 200 rokov vystavované vplyvom počasia. Preto by bolo vhodnejšie vytvoriť presné kópie, ktoré by sa umiestnili namiesto pôvodných von a staré pamiatky by sa bezpečne mohli uchovať v múzeu.

3D ako pomoc pri analýze pamiatok

3D skenovanie taktiež uľahčuje prácu bádateľom zaoberajúcim sa analýzou a rozborom pamiatky alebo porovnaním viacerých pamiatok. Je omnoho jednoduchšie skúmať podrobne pamiatku na obrazovke vo vodorovnej polohe ako napríklad niekde dole hlavou vo veľkej výške a s ťažkým prístupom. Čo sa týka porovnávania pamiatok v niektorých prípadoch je ťažké dostať napríklad dve sochy fyzicky pri seba, ak sa každá z nich nachádza v inom, niekoľko tisíc kilometrov vzdialenom mieste.

3D ako pomoc pri rekonštrukcií pamiatok

Pomocou 3D skenerov sa taktiež dajú rekonštruovať pamiatky. Artefakty sa nasnímajú 3D skenerom a potom môžu byť v počítačovom programe rekonštruované chýbajúce alebo zničené časti. Doplniť nezachované časti môžeme pomocou dobových záznamov alebo porovnaním pamiatok takého istého typu. Takáto metóda je finančne lacnejšie, časovo menej náročná, chyby sa dajú ľahšie opraviť.

Vybrané projekty 3D skenovania kultúrnych pamiatok

Projekt Michelangelo
Zameriava sa na 3D naskenovanie veľkých sôch, vrátane zosnímania farieb, ktoré prebieha v nelaboratórnych podmienkach. Zdigitalizovali napríklad známu sochu od Michelangela – Davida ( výška 5m. ). Zoskenovanie niektorých Michelangelových diel prebohlo už v rokoch 1998-1999 hlavne za účasti Standfordskej univerzity a University of Washington.[5]
Scanning Monticello
Americký projekt, jeho úlohou je vytvoriť čo najpresnejší model domu Thomasa Jeffersona vo Virgínii. Spolupracujú na ňom University of Virginia Computer Science Department a University of North Carolina at Chapel Hill.[4]
CyArk
Nezisková organizácia zaoberajúca sa digitálnym uchovaním kultúrneho dedičstva prostredníctvom zbierania, archivovania a poskytnutím otvoreného prístupu k údajom vytvoreným laserovým skenovaním, digitálnym modelovaním a iných najmodernejších technológií. Trojrozmerne zosnímali napríklad Pompeje, Téby, Angor Wat.[3]

Projekty v ČR a SR
V Čechách sa digitalizáciou a trojrozmerným spracovaním zaoberá Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví[7], na Slovensku sa 3D digitalizáciou kultúrnych pamiatok zaoberá spoločnosť CEIT ktorá vytvorila systém SCAN: Slovak Cultural HeritAge DigitizaionN[8], ktorý zabezpečuje komplexné počítačové oskenovanie, uchovanie v dátovej podobe a sprístupnenie informácií.

Použité zdroje

  1. 3D scanner. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 20 September 2005, last modified on 8 December 2011 [cit. 2011-12-21]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/3D_scanner>.
  2. Opis.culture.gov.sk [online]. Microform s.r.o. . 3.0. 03.07.2009, 25.11.2009 [cit. 2011-12-21]. Metodicky_manual_pre-zabezpecenie-konverzie-3d-velkych-objektov.pdf. Dostupné z: http://www.opis.culture.gov.sk/uploads/b1/de/b1defc5c4c91aaad2efbc730e7e4e4c5/08_metodicky_manual_pre-zabezpecenie-konverzie-3d-velkych-objektov.pdf
  3. Cyark.org [online]. c2010 [cit. 2011-12-21]. About. Dostupné z: http://archive.cyark.org/about
  4. Cs.virginia.edu[online]. April 1, 2002 [cit. 2011-12-21]. Monticello. Dostupné z: http://www.cs.virginia.edu/Monticello/
  5. Graphics.stanford.edu. [online]. c1997-2003, August 11, 2009 [cit. 2011-12-22]. Projects/mich. Dostupné z: http://graphics.stanford.edu/projects/mich/
  6. Elgin Marbles. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 23 January 2003, last modified on 17 December 2011 [cit. 2011-12-21]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Elgin_Marbles>.
  7. Cd.ujep.cz [online]. c2009 [cit. 2011-12-21]. Projekty.php. Dostupné z: http://cd.ujep.cz/projekty.php
  8. Ceit.eu.sk. c2011 [cit. 2011-12-21]. Itemid=103. Dostupné z: http://www.ceit.eu.sk/index.php?option=com_content