3D skener

Z WikiKnihovna

Autor: Katarína Hečková

Kľúčové slová: 3D, skener, snímanie, rozdelenie 3D skenerov, trojrozmerné objekty
Synonymá:---
Súvysejúce pojmy: 3D tlačiareň, 3D film
Nadradené : 3D technológie, 3D spracovanie obrazu
Podradené : CMM - Control Measuring Machine, Cloud of points, snímanie, kontaktné skenery, bezkontaktné skenery

3D skener

3D skener je označenie technológie, ktorá je schopná nasnímať objekt v 3 rovinách, bežne označovaných ako osy x, y, z (pri dvojrozmerných objektov osy x, y). Je určená k nasnímaniu objektu a jej prevedenia do presného 3D modelu . Princíp 3D skenerov je založený na snímaní povrchu objektu v diskrétnych bodoch, z čoho vyplýva že zdigitalizovaný objekt je v počítači prezentovaný ako veľký počet bodov v priestore tvz. mrakov bodov (anglicky označovaný ako point of clouds). Niektoré 3D skenery sú schopné rozlíšiť aj farbu zo snímaného bodu a ak sa na každom bode zosníma, môže byť vytvorený farebný model.

Rozdelenie 3D skenerov

A) Skenery ako prístroje môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín podľa spôsobu snímania na:

1. Kontaktné
3D scannery a stacionárne súradnicové meracie systémy (anglicky Control Measuring Machine - CMM). Počas snímania objektu sa ho musia fyzicky dotknúť. Skenery založené na tejto technológií umožňujú snímať objekty od malej veľkosti až po zosnímanie niekoľko metrov vysokých objektov.
2. Bezkontaktné
Najrozšírenejšie sú založené na laserovej alebo optickej technológií. Ich výhodou je, že sa snímaného objektu nedotýkajú, čiže ho nemôžu ani zničiť. Ďalšou výhodou je, že sú schopné vytvoriť hustú sieť bodov, čím je oskenovanie objektu presnejšie.

B) Podľa spôsobu snímania môžeme rozdeliť skenery do šiestich základných kategórií.[1]

1. Mechanické (dotykové)
Skener má rameno, ktoré sa mechanicky dotýka objektu. V kĺbe ramena sa nachádza senzor, ktorý je schopný zaznamenávať polohu, v ktorej sa rameno nachádza. Nevýhodou mechanického skenovanie je jeho časová náročnosť, potreba vyznačiť body, ktoré musia byť zosnímané. Nie je vhodný na snímanie telies, ktoré majú nerovný povrch alebo veľa dutín.
2. Laserové
Princípom je vyslanie laserového lúča kolmo na predmet, ktorý sa od tohto predmetu odrazí, a príde naspäť. Podľa doby, za ktorú sa lúč vráti nazad a uhlu odrazu sú získanú informáciu o polohe bodu. Výhodou laserových skenerov je ich vysoká presnosť a možnosť snímania rôznych výstupkov. Ich obsluha je taktiež pomerne jednoduchá, preto patrí k najpoužívanejším skenerom.
3. Optické (anglicky nazývané photogrammetry)
Fungujú v podstate na princípe fotografie. Objekt je nasnímaný z viacerých uhlov, pričom natáčať snímač môžeme ručne ale pomocou polohovacieho zariadenia, riadeného prostredníctvom počítača. Po zosnímaní zo všetkých uhlov sa dáta digitalizujú a potom sa pomocou počítača vytvorí 3D model.
4. Deštruktívne
5. Röntgenové
6. Ultrazvukové

Najčastejšie sú v súčasnosti využívané mechanické, laserové a optické skenery. 3D skenery vlastní aj Masarykova univerzita, konkrétne ich možno nájsť na prírodovedeckej fakulte na ústave antropológie. Ide o mechanický a laserový 3D skener.[6]

Využitie

3D skenery sa v súčasnosti používajú na rôzne účely v rozličných odvetviach.

1. Výroba súčiastok: pomocou 3D skenerov sa dá veľmi dobre skontrolovať kvalita a porovnať požadovaný tvar so skutočne vyrobeným.
2. V geografií: pri tvorbe máp
3. Medicína: napríklad na zdokonalenie výroby ortéz, protéz, zubných implantátov. Ultrazvukové 3D skeny dieťaťa v maternici.
4. Stavebný priemysel: na odhalenie prípadných zmien v konštrukcií stavby po zemetrasení, náraze a podobne.
5. Uchovanie kultúrneho dedičstva
6. Zábavný priemysel

Použité zdroje

  1. DÚBRAVČÍK, Michal. Prostriedky digitalizácie. Transfer inovácií [online]. 2005, 8, [cit. 2011-12-07]. Dostupný z WWW: <http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/8-2005/pdf/52-54.pdf>. ISBN 80-7093-6.
  2. NAVRATIL, Robert. Robo.hyperlink.cz [online]. 2000 [cit. 2011-12-07]. 3dskenery. Dostupné z WWW: <http://robo.hyperlink.cz/3dskenery/index.html>.
  3. 3D scanner. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 20 September 2005, last modified on 3 December 2011 [cit. 2011-12-07]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/3D_scanner>.
  4. 3dscanco.com [online]. c2011 [cit. 2011-12-07]. 3d-scanning. Dostupné z WWW: <http://www.3dscanco.com/about/3d-scanning/index.cfm>.
  5. xahax.com [online]. c2009 [cit. 2011-12-07]. 3D_Skener. Dostupné z WWW: <http://xahax.com/clanok-0-181/126_3D_Skener.html>.
  6. Anthrop.sci.muni.cz [online]. c2004-2007 [cit. 2011-12-07]. Page.yhtml?id=523. Dostupné z WWW: <http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=523>.