SCOPUS

Z WikiKnihovna

Autor: Alena Fafková

Klíčová slova: elektronické informační zdroje, EIZ, bibliografická databáze, citační databáze, hodnocení vědy a výzkumu, scientometrie

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - citační databáze, bibliografická databáze, elektronické informační zdroje

podřazené - ---


Charakteristika

Scopus je nejrozsáhlejší multioborová citační a abstraktová databáze recenzovaných zdrojů založená roku 2004 nakladatelstvím Elseviere, jako konkurence k další velké citační databází Web of Science. Součástí databáze jsou i pokročilé nástroje na vyhledávaní a scientometrické nástroje sloužící k hodnocení výkonů vědy a výzkumu. Databáze sice neobsahuje plné texty, ale díky linkovacím nástrojům, jako je SFX, je možno přejít přímo na stránky nakladatele a získat plný text dokumentu, má-li daný zdroj instituce také předplacený. Velký význam databáze SCOPUS spočívá právě v tom, že se jedná o nástroj používaný při hodnocení vědy a výzkumu. "Hodnocení vědy se provádí zejména proto, aby existoval klíč k finacování." [3] Pomáhá při strategickém plánování jedntlivých institucí, ale i celonárodních politik, sehrává roli při přidělování grantů , správě knihovních fondů a propagaci jednotlivých pracovišť, jakož i vědy jako takové.


Obsah

Databáze Scopus shromažďuje zdroje z oblasti sociálních a přírodních věd, techniky a medicíny. Databáze zahrnuje i jiné než anglické zdroje a retrospektivně poskytuje 17 miliónů záznamů z doby před rokem 1996.


 • Recenzované (peer-reviewed) časopisy: 15 000 titulů od více než 4000 mezinárodních vydavatelů
 • Volně přístupné časopisy: více než 1000 titulů
 • Sborníky z konferencí: více než 500
 • Institucionální zdroje
 • Webové zdroje: pečlivě vybrané a schválené zdroje s kvalitním obsahem volně přístupné na Internetu (stovky miliónů stránek.
 • Informace o patentech: desítky milionů patentů z pěti patentových úřadů.

[2, s. 7]


Vyhledávání

Základní vyhledávání (Basic Search) je vcelku intuitivní. Jediné vyhledávací pole u něhož je možno zvolit z 16 oblastí v nichž bude vyhledávní probíha (All Fields; Article Title Abstact Keywords; Authors; First Author, Source Title, Article Title, Abstract, Keywords, Affilation, Language, ISSN, CODEN, DOI, References, Conference, Article Title Abstract Keywords Authors - nastaveno jako výchozí možnost.) Pomocí funkce Add search field je možné přidávat další vyhledávacíc pole a u každého z nich zvolit libovolnou oblast vyhledávání. Pomocí Booleovských operátorů lze vyhledávací pole kombinovat a vytvořit tak velmi přesný dotaz.


V rámci Rošířeného vyhledávání (Advance Search) je samozřejmě k dispozici kombinca více hesel a jejich spojování za pomoci logických operátorů. Dále Rozšířené vyhledávání nabízí: Hledání přesného slovního spojení, Zástupný symbol pro více znaků * (knihov* = knihovní, knihovnictví, knihověda...), Zástupný symbol pro jeden znak ? (oprav? = oprava i opravy), Hledání znaků s diakritikou a speciálních znaků (např. matematických symbolů), Vyloučená slova, Proximitní operátory (vzájemná poloha hledaných výrazů), Operátor w/nn (maximální počet slov mezi hledanými termíny) Operátor pre/n (minmální počet slov mezi hledanými termíny) .


Hledání autora (Author Search) usnadňuje vyhledávání konkrétního autora. Nabízí možné podoby hledaného jména a odkazuje na stránku s podrobnými informacemi o daném autorovy.


Hledání místa (Affiliation Search) je nástroj, který umožňuje na základě kusých inforamcí o vědeckém pracoviště dohled jeho přesný název a lokaci včetně adresy a dále poskytuje některá analytická data jako: počet nalezených dokumentů a autorů z daného pracoviště, počet patentů, informace o zdrojích ve kterých pracovníci publikují, předmět zájmu daného pracoviště a mnoho dalších informací.


Samozřejmostí je možnost filtrovat dotazy podle data vydání, jazyka a dalších běžně používaných atributů.


Hodnocení vědy a výzkumu

V sekci Autorovy detaily (Author Details) se nacházejí velmi podrobné informace o jednotlivých autorech. Krom jména a působiště, je možno v této sekci nalézt také některé sciencemetrické údaje. V sekci Nástroje k vyhodnocení autora (Author Evalution Tools) jsou H-index, Citační přehled (Instatnt citation overview) a Publikové články (Article Published). Díky tomu je relativně snadné posoudit rychle význam autora v oboru.

H-index (Hirschův index citovanosti) měří autorův výkon a ukazuje počet citací na dokument. Podrobné informace o způsobu výpočtu indexu a jeho využítí pro měření výkonu jsou v českém jazyce k dispozici na stránkách www.info.scopus.com v sekci Informační materiály pro knihovny - Bibliometrics / Research Performance Measuremen.

Graf publikovaných článků (The Articles Publish Graph) ukazuje celkový počet dokumetnů publikovaných autorem v jednotlivých letech.

Citační přehled (The Instant Citation overwie) ukazuje celkový počet citací v jednotlivých letech. Umožňuje vyloučit citace vlastních článků. [3]


Podobobnou funkci jako Author Details nabízí v případě institucí funkce Hledání místa (Affiliation Search), která krom přesného názvu a adresy pracoviště nabízí i řadu analyticých dat(viz výše).

Funkce Zpřesnění výsledků (Refine Result) umožňuje zpřesnění výsledků na dotaz a "nabízí informace o nejvíce publikujících autorech na dané téma, nejvyužívanějších zdrojích, typu publikací a další." [5]


Citation Tracker (Sledování citací) je funkce která umožňuje při vyhledávání okamžitě zjistit, které práce jsou citovanější a kým. Uživatel je pomocí Citation Trackeru naváděn k dalším relevantním zdrojům a má možnost se snadněji zorientovat v témtech a trendech daného oboru.


Externí odkazy


Použíté zdroje

 1. Elsevier B.V. Scopus [online]. 2010 [cit. 2010-06-13]. Dostupné z WWW: <http://www.info.scopus.com/>.
 2. Elsevier B.V. Scopus [online]. 2010 [cit. 2010-06-13]. Generic brochure (pdf) : Czech. Dostupné z WWW: <http://www.info.scopus.com/documents/files/scopus-training/resourcelibrary/pdf/GB_CZ_0707_Generic_Brochure_Whole_LR.pdf>.
 3. Elsevier B.V. Scopus [online]. 2010 [cit. 2010-06-13]. RPM - Bibliometrics / Research Performance Measurement (pdf) : Czech. Dostupné z WWW: <http://www.info.scopus.com/documents/files/scopus-training/resourcelibrary/pdf/FSRPM_CZ_0707_a885_FactSheet_LR.pdf>.
 4. LAIBLOVÁ KADLECOVÁ, Ivana; TOMANOVÁ, Hana; MEIXNER, Jaroslav. Porovnání informačních zdrojů Web of Science a Scopus . In Albertina icome Praha. INFORUM 2008 : 14. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2008 [cit. 2010-06-13]. Dostupné z WWW: <http://www.inforum.cz/archiv/inforum2008/sbornik/79/>. ISSN 1801-2213.
 5. VAVŘÍKOVÁ, Lucie. Podpora informačních služeb scientometrickými postupy a nástroji. Knihovnický zpravodaj Vysočina [online]. 2009, roč. 9, č. 2, [cit. 2010-06-13]. Dostupný z WWW: <http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=1125>. ISSN 1213-8231.