Regionální funkce knihoven

Z WikiKnihovna

Autor: Radmila Malá

Klíčová slova: regionální funkce knihoven, regionální fuknce, knihovny

Synonyma: metodická pomoc knihovnám, metodika, regionální činnost knihoven

Související pojmy:

nadřazené - knihovny, metodika

podřazené - výměnný knihovní fond, pomoc knihovnám

Charakteristika

Regionální funkce knihoven - jedná se o odbornou metodickou pomoc menším knihovnám. V knihovnickém zákoně č. 257/2001 sb. jsou definovány jako „...funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb, ...".[1] Velmi zjednodušeně to znamená, že ty větší silnější knihovny budou pomáhat těm menším slabším. Regionální funkce knihoven zajišťují krajské, okresní a pověřené knihovny. Pro zajištění rovnoměrného výkonu regionálních funkcí v systému veřejných knihoven se vyhlašuje standard jednotlivých druhů regionálních funkcí, upravující kvalitativní a kvantitativní parametry jejich výkonu. Standard představuje soubor nároků na způsob a úroveň plnění regionálních funkcí krajskými a pověřenými knihovnami. Krajské a pověřené knihovny zajišťují poradenskou a konzultační činnost, plány, rozbory, pomoc při statistice, pomoc při revizích fondu, vzdělávání knihovníků, semináře, porady, vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Knihovny pověřené regionálními funkcemi se podílí také na tvorbě a distribuci tzv. výměnného fondu. Jde o to, aby prostředky ze státních peněz byly hospodárně využité.

Standardy pro výkon regionálních funkcí

Aby v rámci systému regionálnlích funkcí byl zajištěn rovnoměrný výkon v systému veřejných knihoven, je stanoven standard jednotlivých druhů regionálních funkcí. Tento standard upravuje kvalitativní a kvantitativní ukazatele jejich výkonu. Stanovuje soubor nároků na způsob a úrověň plnění regionálních funkcí krajskými a pověřenými knihovnami v níže uvedené struktuře:

Krajské knihovny (krajská úroveň)

Zajišťují regionální služby krajských knihoven pro území kraje.

1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návšty, plány, rozbory

2. Statistika knihovnických činností

3. Vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů, porad a aktivů


Pokud krajská knihovna zajišťuje současně i regionální funkci pro území okresu (střediska), je povinna rozšířit své regionální funkce o další činnosti a musí se řídit i standardy pro pověřené knihovny.

Pověřené knihovny (okresní úroveň)

Zajišťují regionální služby pověřených knihoven pro území okresu nebo jiného regionu, např. střediska.

1. poradenskou a konzultační činnost pro základní knihovny, metodické návštěvy, plány, rozbory

2. sumarizuje statistické výkazy jednotlivých knihoven

3. vzdělávání zaměstnanců základních knihoven, pořádání seminářů, porad a aktivů

4. tvorba výměnných knihovních fondů, zajištění cirkulace a distribuce výměnných fondů pro základní knihovny provozované obcí

5. pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven

6. zajištění nákupu, zpracování a distribuci knihovních fondů, pořízených z prostředků obce, pro základní knihovny provozované obcí

7. pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven

8. servis informačních a komunikačních technologií pro základní knihovny provozované obcí

Cíle regionální funkce knihoven

Cílem regionálních funkcí je zaručit dostupnost a kvalitu veřejných knihovnických a informačních služeb občanům ve všech místech republiky v souladu s oborovými standardy, podpora účinné dělby práce a koordinace odborných knihovnických činností a efektivní využití veřejných finančních prostředků. Zajištění průběžné aktualizace knihovního fondu veřejných knihoven v regionu a záruka zajištění kvalifikačního růstu pracovníků knihoven (celoživotní vzdělávání).

Rozsah poskytovaných služeb v jednotlivých regionech může být různý a závisí na konkrétním stavu systému knihoven, jejich poptávce a především úrovni finančního zajištění. Jejich plnění odpovídá doporučeným standardům pro výkon regionálních funkcí (viz Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky).

Financování regionální funkce knihoven

Financování regionální funkce knihoven zajišťuje Ministerstvo kultury. Výše částky poskytnutá na Program je stanovena na základě návrhu státního rozpočtu na nadcházející rozpočtový rok. Celková částka peněžních prostředků určená na výkon regionálních funkcí knihoven v jednotlivých krajích je stanovena podle počtu obyvatel kraje a dle počtu základních knihoven provozovaných obcí v kraji níže uvedeným způsobem:

• pro stanovení průměrné částky finančních prostředků na jednoho obyvatele České republiky vychází z hodnoty 55% celkového objemu finančních prostředků Programu. Konečná částka, které jednotlivé kraje obdrží je přímo úměrná počtu obyvatel krajů

• pro stanovení keficientu hodnoty finančních prostředků vycházející na jednu základní knihovnu provozovanou obcí v České republice vychází z hodnoty 45% celkového objemu finančních prostředků Programu. Výše získaných finančních prostředků jednotlivých krajů odpovídá počtu provozovaných knihoven

Na základě takto stanovených ukazatelů ministerstvo kultury oznámí provozovateli krajské knihovny předběžnou částku peněžních prostředků Programu, určenou na regionální funkce.

Použité zdroje

[1] ZÁKON ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). [on-line]. [cit. 2010-12-28]. Dostupné na www <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm>

Informace pro knihovny. Standard kvality a kvantity regionálních funkcí. [on-line]. Praha : Národní knihovna, 5. 3. 2004, [cit. 2010-12-28]. Dostupné na www <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/PodporaFinProg.htm>

Informace pro knihovny. Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven. [on-line]. Praha : Národní knihovna, 5. 3. 2004, [cit. 2010-12-28]. Dostupné na www <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/PodporaFinProg.htm>

Informace pro knihovny. Způsob rozdělení dotací z Programu . [on-line]. Praha : Národní knihovna, 5. 3. 2004, [cit. 2010-12-28]. Dostupné na www <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/PodporaFinProg.htm>

Krajská knihovna Vysočiny. Knihovnám. [on-line]. Havlíčkův Brod : Krajská knihovna Vysočiny, 2006-2010 [cit. 2010-12-28]. Dostupné na www <http://www.kkvysociny.cz/knihovnam.aspx>

Městská knihovna Třebíč. Regionální služby. [on-line]. Třebíč : Městská knihovna, 2000-2010 [cit. 2010-12-28]. Dostupné na www <http://www.knihovnatr.cz/REGION/region.htm>