Negativní reklama

Z WikiKnihovna

Autor: Katarína Filičková

Kľúčové slová: reklama, negatívna reklama, vplyv reklamy, reklamná kampaň, cieľová skupina

Synonymá: škandalizujúca reklama, útočná reklama, protikladná reklama

Súvisejúce pojmy:

nadradené - reklama, reklamná kampaň, negatívna reklamná kampaň

podradené - vplyv reklamy, cieľová skupina, druhy reklamy


Charakteristika

Pre správne pochopenie pojmu negatívna reklama je potrebné mať jasnú predstavu o tom, čo to vlastne reklama je. Českým zákonom je reklama definovaná ako: „oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.“[1] Definícií reklamy existuje množstvo a každá sa určitým spôsobom líši, ale všetky majú spoločné jedno. A to, že ide v podstate o komunikáciu medzi predajcom a zákazníkom, ktorému je produkt alebo služba ponúkaná, prostredníctvom určitého druhu média a to s komerčným cieľom.[2]

Spôsoby, akým šíriť reklamu je v dnešnej dobe už množstvo. Najdôležitejšie je, aby reklama oslovila čo najviac zákazníkov, resp. aby oslovila konkrétnu cieľovú skupinu. A práve preto je potrebné vybrať správny druh reklamy a optimálne médium na jej šírenie. Časom sa ale stávame aj voči dobre miereným reklamným kampaniam slepými a hluchými. Dokonca je možné, že v budúcnosti dôjde k tzv. „vygumovaniu reklamných spotov“[3] , podobne ako je to u bannerovej slepoty.

Pojem negatívna reklama po prvýkrát použila v roku 1982 Gina M. Garramone[4] a v súvislosti s ním sa môžeme stretnúť aj s pojmami ako útočná reklama, protikladná reklama alebo porovnávacia reklama, pričom ich význam je rovnaký. Ide o reklamy s negatívnym charakterom, založených na nepravdivých informáciách. Už samotný pojem negatívny môže vyvolávať pocit, že ide o niečo nevhodné. Jej cieľom je vyvolať negatívne pocity ku konkurencii a tým zároveň zabezpečiť pozitívne pocity k jej zadávateľovi. Resp. negatívna reklama je prístup, ktorý sa snaží poukázať na negatívne stránky produktov, služieb alebo rivalov a zvyčajne je spojená aj s útokom na druhú stranu. Môžeme sa stretnúť s názormi ako, že negatívna reklama je hlúposť, alebo, na druhej strane sa môžeme stretnúť s názorom, že aj negatívna reklama je reklama. Z psychologického hľadiska je aj negatívna reklama reklamou, nakoľko vyvoláva u ľudí emócie, aj keď negatívne emócie, a navyše vzbudzuje pozornosť svojho okolia. S častým a efektívnym využívaním negatívnej reklamy sa môžeme stretnúť napríklad v politickom prostredí, v predvolebných kampaniach politikov. Je to spôsob, ako presvedčiť nerozhodných voličov, vyvolať u voličov emócie, či už pozitívne, alebo negatívne a dôvodom sú tiež nižšie finančné náklady ako u pozitívnej reklamy.[5]

Príklady negatívnej reklamy

Reklama k novému filmu Román pro muže vzbudil u verejnosti značné pohoršenie, pretože sa na plagátoch nachádza obnažená herečka. Táto situácia dospela až k tomu, že bolo požadované, aby boli tieto plagáty odstránené. Jeho autorka tvrdí, že je lepšie, ak plagát vzbudzuje pohoršenie, ako keby si ho nikto nevšimol.[6]

Viacero politológov sa svojimi názormi zhoduje v tom, že súčasnému prezidentovi českej republiky Zemanovi, do značnej mieri k víťazstvu vo voľbách pomohla negatívna kampaň jeho velebného týmu. Súčasťou tejto negatívnej kampane bolo vyhlásenie, že na hrade manželky jeho protikandidáta sa nachádza obraz s hákovým krížom, čo voličov šokovalo aj napriek tomu, že informácia bola klamlivá.[7]

Poznámky

  1. Česko. Zákon č. 40 ze dne 9. Února 1995 O regulaci reklamy a o změně a o doplnění některých dalších zákonů. In Sbírka zákonů České republiky. 1995, částka 467.
  2. VYSEKALOVÁ, Jitka; MIKEŠ, Jiří. Reklama:Jak ďelat reklamu. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada. 2010. s. 16. ISBN 9788024734927.
  3. VYSEKALOVÁ, Jitka; MIKEŠ, Jiří. Reklama:Jak ďelat reklamu. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada. 2010. s. 38. ISBN 9788024734927.
  4. BRADOVÁ, Eva; ŠARADÍN Pavel . Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. Olomouc: Periplum, 2008, 134 s. ISBN 9788086624440.
  5. BOČOVÁ, Michaela. Negatívna kampaň v amerických prezidentských voľbách v rokoch 2000 a 2004 [online]. 2012 [cit. 2013-05-12]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Otto Eibl. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/363932/fss_b.
  6. SPÁČILOVÁ, Tereza. Nahé české ňadro musí pryč, plakát k Vieweghovu filmu pobouřil Slovensko. iDnes.cz: Kultura. [online]. 27. august 2010 at 14:39. [cit. 2013-05-14]. Dostupné z: http://kultura.idnes.cz/nahe-ceske-nadro-musi-pryc-plakat-k-vieweghovu-filmu-pobouril-slovensko-1oa-/filmvideo.aspx?c=A100827_143937_filmvideo_tt.
  7. Politologové: Zemanovi pomohla pauza a negativní kampaň. Týden.cz [online]. 27. januar 2013 at 06:33 [cit. 2013-05-14]. Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/boj-o-hrad/politologove-zemanovi-pomohla-pauza-a-negativni-kampan_259550.html

Použitá literatura