Komunita

Z WikiKnihovna

Autor: Magda Šallaiová

Klíčová slova: komunita, společenství, virtuální komunita

Synonyma: společenství, pospolitost, společnost

Související pojmy:

nadřazené – ---

podřazené – kolektiv, virtuální komunita, e-komunitaDefinice

Komunita je volné a samo-organizující se seskupení lidí a institucí, kteří sdílejí určité odvětví (společné zájmy, místo bydliště, profese, problémy, cíle atd.) a podílejí se na vzájemné interakci. Mohou fungovat na základě osobního styku anebo mohou být virtuální. Primárním cílem komunity je vytvoření pocitu sounáležitosti, neboť zachovává komunitu pohromadě. Členství v komunitě není početně nijak omezeno.

Slovo komunita pochází z latinských slov „cum“ (což znamená „spolu“) a „munere“ (které znamená „darovat“) - [[1]] . Uvádí se také, že pochází z latinského slova „communitas“, které má v překladu význam „společenství“.


Typy komunit

► Tvůrčí komunity – takovýmto společenstvím jde o vytváření určitých hodnot

► Značkové komunity – podpůrná, propagační a obdobná společenství seskupená na základě produktu či značky

► Expertní komunity – uzavřené společenství, kde lidé vytváří nové znalosti

► Zájmové komunity – otevřená společenství zajímající se o určitou oblast

► Učící se komunity – často uzavřená společenství, pro která je primárním cílem vzdělávání

► Podpůrné komunity – společenství, která si vzájemně pomáhají k dosažení nějakého cíle


Virtuální komunita (e-komunita)

Virtuální komunita je taková komunita, kdy se lidé seskupují kolem společných zájmových oblastí, kde mohou zainteresovaní elektronicky diskutovat (diskuze pak daly vznik sítím osobních vztahů a tak se zrodila virtuální komunita). Dělí se dle vzniku na:

- vzniklé na základě společných zájmů - příkladem může být Česko-slovenská filmová databáze – CSFD.cz, která má cca. 125 tis. uživatelů, kteří se zajímají o filmovou tvorbu. Díky této virtuální komunitě spolu mohou komunikovat, vyměňovat si názory, čímž ovlivňují návštěvníky i pravověrné uživatele stránky ve výběru.

- vzniklé na základě demografických aspektů – vzorem je například server Maminka.cz, určený pro těhotné a maminky.

- vzniklé na základě geografických aspektů – ukázkou pro toto seskupení je server Brno.cz, jenž informuje o tom, co se v dané lokalitě děje či dělo.

- Podnikatelské komunity – typickým příkladem je RZP.cz - Živnostenský rejstřík on-line, kde je možné nalézt informace o podnikatelských subjektech a osobách.


4 fáze vývoje komunity [1]

A. Pseudokomunita – v této fázi se členové komunity snaží co nejvíce vyhýbat konfliktům a nevnímají či se snaží nevnímat rozdílnosti u každého jedince. Jde o pokus komunitu předstírat.

B. Chaos – zde již odlišnosti vyplývají na povrch. Nastává čas bojů a potyček, neboť se každý snaží prosadit svůj názor.

C. Prázdnota – je mostem mezi chaosem a komunitou. Ve fázi prázdnoty je velmi důležité „ticho“, což naznačuje, že jsou jedinci schopni naslouchat a vzdali se předsudků.

D. Komunita – pokud společenství zvládlo tři předchozí fáze nyní se stává komunitou.


Aspekty komunity [1]

a) Všeobsažnost – společenství přijímá každého bez rozdílu. V okamžiku, kdy komunita vyloučí člena, kvůli chudobě, rase, národnosti atd., tak přestává být komunitou.

b) Realismus – komunita se snaží problémy řešit, vyhýbá se davovému smýšlení. Je to prostředí kde jednotlivec může bez obav vyjádřit své myšlenky. Podstatný je zde aspekt pokory.

c) Rozjímání – schopnost komunity uvědomovat si a poznávat sama sebe.

d) Bezpečné místo – členové si vzájemně pomáhají, naslouchají druhým a rozmlouvají o svých obavách a pochybnostech bez pocitu ohrožení. V komunitě můžeme být „sami sebou“. Velmi důležitý je však projev odvahy a „oddanosti“.

e) Laboratoř osobního odzbrojení – v komunitě můžeme odhalit i své největší slabosti, pády a neúspěchy, neboť ostatní na ně nahlížejí s velkou měrou empatie, snaží se pomoci a pomáhají vyrovnat se s nejistotami. Předsudky, lhostejnost a opovržení zde nejsou na místě.

f) Skupina, která umí bojovat s taktem – dojde-li ve skupině ke konfliktu, řeší jej pomocí konstruktivní diskuze. Komunita není místem, kde by každý bojoval za svůj názor, ale je místem pro pochopení všech.

g)Skupina samých vůdců – aneb síla kolektivního rozhodování. Komunity se také občas označují jako „skupiny bez vůdce“.

h) Duch – je v podstatě vůdcem komunity, neboť je vytvářen jejími členy. Duch komunity je duchem míru a lásky.Použitá literatura

1. PECK, M. Scott. V jiném rytmu : vytváření komunit. Olomouc : Votobia, 1995. 251 s. ISBN 8085619776.

2. DOLEŽAL, Jan; MÁCHAL, Pavel; LACKO, Branislav. Projektový management podle IMPA. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 507 s. ISBN 9788024728483.

3. Přednáška komunity – GUG.cz [online]. 7/2010 [cit. 2010-12-02]. Dostupné z <http://www.slideshare.net/palmstrom/pednka-komunity-gugcz>.

4. Komunita – spolubytí [online]. [cit. 2010-12-02]. Dostupné z <http://home.tiscali.cz/cz046672/slunce/komunita.htm>.

5. Komunita - Wikipedie [online]. [cit. 2010-12-02].Dostupné z <http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunita>.