Knihovní zákon

Z WikiKnihovna

Autor: Eva Fukarová, aktualizace Šárka Brázdová

Klíčová slova: legislativa, knihovnická legislativa, zákony, knihovny, knihovní zákon

Synonyma: Knihovnický zákon

Související pojmy: legislativa, zákony


Z historie knihovnické legislativy

1919 zákon č. 430/1919 Sb., o veřejných knihovnách obecních schválený Národním shromážděním 22. července 1919. Zákon byl ovlivněn anglo-americkým knihovnickým zákonodárstvím. Zákon mimo jiné zavedl povinnost zřizovat veřejné knihovny ve všech politických obcích a také povinnost zakládat samostatné menšinové knihovny nebo zvláštní menšinová oddělení tam, kde žilo jinonárodní obyvatelstvo. Podle zákona byly zřizovány knihovní rady jednotlivých knihoven, které měly vliv na jmenování knihovníků a pomocných sil, umístění knihoven, výpůjční řády apod. Prováděcím nařízením se stalo vládní nařízení č. 607/1919 Sb. Nařízení blíže vymezovalo např. složení knihovního fondu veřejných knihoven a dále také ustanovilo tzv. přenesené působení knihoven, které spočívalo v péči o zřizování a rozvoj knihoven v různých obecních ústavech, sirotčincích, chudobincích, nemocnicích apod. Nařízení také doporučovalo, aby veřejné knihovny nabídly kontrolu a pomoc jiným místním korporacím a společnostem, vojenským a podnikovým knihovnám. (2, s. 184)

1959 zákon č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon) nahradil zákon z roku 1919. Zákon vychází z principu centrálního řízení všech společenských oblastí státu, základní funkcí knihoven podle této úpravy je jejich ideologické působení. Knihovny jsou chápány jako důležitý a masový činitel socialistické výchovy. Základem jednotné soustavy knihoven jsou knihovny lidové (místní, okresní a krajské). Ústřední knihovnou je pak Státní knihovna Československé republiky.

2001 byl schválen zákon č.257/2001, který nahradil zákon č. 53/1959 Sb. Jeho plné znění najdete na odkazu uvedeném ve zdrojích pod číslem 4.

2006 přišla novela zákona 257/2001, o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (tedy knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb. Nejdůležitější úpravou bylo zrušení 3. odstavce ve § 3 , který zněl : Veřejné knihovnické a informační služby mohou být knihovnou poskytovány ode dne jejího zápisu do evidence knihoven vedené ministerstvem. Ostatní 3 úpravy byly víceméně kosmetické, zde je jejich obsah :

-§ 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo "ve" zrušuje, na začátek písmen a) a c) se vkládá slovo "ve", na začátek písmene b) se vkládá slovo "v" a písmeno d) zní: "d) v umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup."

-§ 4 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo "v" zrušuje, na začátek písmen b), d) a e) se vkládá slovo "v", na začátek písmene c) se vkládá slovo "ve" a písmeno a) zní: "a)v umožnění přístupu k placeným informacím na internetu,".

- § 9 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

,,g) zabezpečuje celostátní koordinaci regionálních funkcí a vyhodnocuje jejich plnění.".

- § 11 se na konci odstavce 3 doplňuje věta ,,Plnění regionálních funkcí a jeho koordinaci zajišťuje kraj z peněžních prostředků svého rozpočtu.".

-§ 24 odst. 2 větě druhé se slova "31. prosince 2006" nahrazují slovy "31. prosince 2007".

2009 zákon 227/2009 upravil knihovnický zákon takto : V § 5 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), se za slovo ˙číslo˙ vkládá slovo ˙osoby˙.

2011 přišla v platnost další novela,kterou byl upraven § 21 odstavec 4 zákona 257/2001, která vyškrtla několik slov. Následuje vyhlášené znění této části zákona, slova nadále neplatná jsou psána kurzívou : Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci. Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo,přitom postupuje podle zákona o správě daní a poplatků.

2012 vznikl zákon 142/2012 týkající se změny některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů. Ke stávajícímu zákonu připsal článek 23a, který v oddílech 1) - 4) postupně upravuje informace, které pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá ministerstvo. První obsahuje podmínky použití referenčních údajů obyvatel ze základního registru, poté z informačního systému evidence obyvatel, další oddíl z informačního systému evidence obyvatel a článek ukončuje toto nařízení : Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

Knihovní zákon

Zákon č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) nabyl účinnosti dne 1. ledna 2002 a nahradil zákon z roku 1959. Tento zákon byl novelizován 24.května 2006, poté 1.1.2011 a naposledy 1.7.2012. Změny podrobněji popisuje předchozí kapitola. Zákon upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby (dále VKIS) a podmínky jejich poskytování. Z působnosti tohoto zákona vylučuje knihovny provozované na základě živnostenského oprávnění. Klíčovým pojmem, který kromě jiných zákon vymezuje, je pojem knihovna, kterou rozumí zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby vymezené tímto zákonem, a které je zapsáno v evidenci knihoven.


Dalšími pojmy jsou knihovní dokument, knihovní fond, meziknihovní služby, historický fond, konzervační fond, specializovaný fond, regionální funkce a provozovatel knihovny. Systém knihoven tvoří čtyři kategorie knihoven rozdělené podle zřizovatele:

Národní knihovna České republiky, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Moravská zemská knihovna v Brně - zřízené Ministerstvem kultury

krajské knihovny - zřízené příslušným orgánem kraje

základní knihovny - zřízené příslušným orgánem obce

specializované knihovny

U základních a specializovaných knihoven zákon připouští i zřízení subjektem odlišným od těch, kteří jsou uvedení v zákoně.

V systému knihoven zákon rozlišuje výše uvedené druhy knihoven, které vymezuje na základě jejich funkce a uvádí obsah jejich činnosti.

Veřejné knihovnické a informační služby musí knihovny poskytovat v zásadě bezplatně. Jde o služby spočívající v:

zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny

poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší

zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy

umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení

Zákon však taxativně vymezuje služby, za které knihovna může požadovat úhradu skutečně vynaložených nákladů. Jsou to tyto služby:

zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny, které mají povahu rozmnoženin zvukového či zvukově obrazového záznamu

zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovních fondů jiných knihoven zprostředkováním jejich rozmnoženin v rámci meziknihovních reprografických služeb

zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovních fondů knihoven v rámci mezinárodních meziknihovních služeb.

Dále zákon umožňuje provozovateli knihoven poskytovat další služby jako např. kulturní, výchovnou, vzdělávací činnost atd.

V §14 knihovní zákon řeší meziknihovní služby. V důvodové zprávě ke knihovnímu zákonu se píše, že, „cílem meziknihovních služeb je zajištění přístupu uživatelů veřejné knihovny k informacím bez ohledu na místo uložení knihovního dokumentu. Meziknihovní služby jsou založeny na principu vzájemnosti, z něhož vyplývá pro veřejnou knihovnu povinnost poskytnout jiné veřejné knihovně pro jejího uživatele službu z vlastního knihovního fondu, je-li o to požádána.“ (3)

Při meziknihovní výpůjčce vzniká vztah mezi dvěma knihovnami, které zákon označuje jako knihovnu žádající a knihovnu dožádanou.

Nástroj kontroly rozsahu a hodnotě knihovního fondu je tzv. evidence knihovního fondu. K ochraně knihovního fondu zákon stanovuje povinnost revize, jejíž postup se liší podle rozsahu knihovního fondu.

Podrobnou úpravu meziknihovní služby a evidence a revize knihovního fondu dále rozpracovává prováděcí vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb.

Podpora knihoven je dle zákona poskytována z peněžních prostředků státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu formou dotací. Pravidla poskytování dotací dále upravuje Nařízení vlády č. 288/2002 Sb.

Knihovní zákon dále upravuje postup při vyřazování knihovních dokumentů, stanovuje povinnosti při ochraně knihovního fondu a stanovuje sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.

Související právní předpisy

Zákon o neperiodických publikacích č. 37/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů č. 46/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (tiskový zákon)

Zákon č. 398/2006 Sb., úplné znění zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů

Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů č. 122/2000 Sb. ze dne 7.4.2000. Tento zákon upravuje činnost knihoven, které jsou součástí muzeí.

Zákon o archivnictví a spisové službě k nalezení zde [ http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/07_index.htm]

Použitá literatura

1.Burgetová, Jarmila. K 90. výročí prvního knihovnického zákona. Knihovna plus [online]. 2009, č. 2 [cit. 2010-06-10]. Dostupný z [ http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus92/burget.html] . ISSN 1801-5948.

2.CEJPEK, J. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2. doplněné vyd. Praha: Karolinum, 2002. 247s. ISBN 80-246-0323-3.

3.Knihovní zákon: důvodová zpráva. Daidalos: informační server pro knihovníky. [online].[cit. 2010-06-10]. Dostupný z [ http://daidalos.ff.cuni.cz/docs/knih_zakon_dz.php]. ISSN 1213-1482.

4.Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). epravo.cz. [online]. [cit. 2010-06-10]. Dostupný z [ http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-29-cervna-2001-o-knihovnach-a-podminkach-provozovani-verejnych-knihovnickych-a-informacnich-sluzeb-knihovni-zakon-2631.html] ISSN 1213-189X.

5.Zákon č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon) [online]. [cit. 2010-06-10]. Dostupný z [ http://www.psp.cz/eknih/1954ns/stenprot/033schuz/prilohy/priloh24.html]

6.Zákon č. 430/1919 Sb., o veřejných knihovnách obecních [online]. [cit. 2010-06-10]. Dostupný z

[ http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/t1233_00.htm">http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/t1233_00.html]

7.Předpis č. 341/2006, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb.

8. Zákon 1/2005 [cit. 2014-12-05] [ http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-26-prosince-2004-kterym-se-meni-zakon-c-2432000-sb-o-rozpoctovem-urceni-vynosu-nekterych-dani-uzemnim-samospravnym-celkum-a-nekterym-statnim-fondum-zakon-o-rozpoctovem-urceni-dani-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-zakony-14373.html]

9. Zákon 216/2006 [cit. 2014-12-05] [ http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-25-dubna-2006-kterym-se-meni-zakon-c-1212000-sb-o-pravu-autorskem-o-pravech-souvisejicich-s-pravem-autorskym-a-o-zmene-nekterych-zakonu-autorsky-zakon-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-zakony-15374.html]

10. Zákon 142/2012 [cit. 2014-12-05] [ http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-22-cervence-2009-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-souvislosti-s-prijetim-danoveho-radu-17304.html]

11. [cit. 2014-12-05] [ http://archiv.knihovny.cz/co-to-je-knihovna/legislativa-zakony]

12. Archivní legislativa [cit. 2014-12-05] [ http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/07_index.htm ]