ISO 11620

Z WikiKnihovna

Autor: Simona Střalková

Klíčová slova: ukazatele výkonnosti knihoven, certifikát ISO

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené: zajištění a řízení kvality, ISO 9004-2, měření výkonu a činnosti knihoven

podřazené: ukazatel výkonnosti, služby a činnosti knihoven, kvalita


Charakteristika

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO).

Mezinárodní norma ISO 11620 Informace a dokumentace – Ukazatele výkonnosti knihoven specifikuje požadavky na výkonnostní ukazatele pro knihovny a zavádí sadu ukazatelů výkonnosti použitelných pro všechny typy knihoven. Hlavním účelem této mezinárodní normy je podpořit užívání výkonových ukazatelů v knihovnách a rozšířit povědomí o tom, jak správně provádět měření výkonnosti. Poskytuje rovněž návod na zavádění výkonových ukazatelů v knihovnách, které takové ukazatele ještě nepoužívají. Kvalita knihovních služeb souvisí se širším tématem řízení kvality a jejím zajištěním. Norma respektuje a podporuje ISO 9004-2 Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti.

Mezinárodní norma ISO 11620:1998 byla revidována v roce 2008.


Předmět normy

Mezinárodní norma ISO 11620 je použitelná ve všech typech knihoven všech zemí. Ukazatele výkonnosti je možné používat pro srovnání téže knihovny v různých časových obdobích, je možné provádět i porovnání několika knihoven. Tato norma nezahrnuje ukazatele vlivu knihoven na jednotlivce nebo společnost. Ukazatele výkonnosti nejsou specifikovány pro všechny služby, činnosti a užití zdrojů knihovny, protože takové ukazatele buď nebyly ještě navrženy a otestovány, nebo nesplnily zvláštní kritéria.


Ukazatel výkonnosti knihoven

Ukazatel výkonnosti je definován jako výraz (numerický, symbolický nebo verbální) odvozený z knihovnických statistik a údajů používaný k charakterizování výkonnosti knihovny. V mezinárodní normě ISO 11620 je možno výkonové ukazatele efektivně používat při hodnocení knihoven. Znamená to, že kvalita a účinnost služeb a dalších činností knihovny, stejně jako hospodárnost užívání zdrojů, jsou porovnávány s posláním, cíli a úkoly knihovny jako takové. Jako nástroj plánování a hodnocení mají výkonové ukazatele dva základní cíle. Jeden je usnadňovat kontrolu v procesu řízení, druhý je sloužit jako východisko posuzování knihovny v dialogu mezi knihovníky, provozovateli a uživatelskou obcí.

Účelem ukazatelů výkonnosti knihoven je sloužit jako nástroje ke zjištění kvality a účinnosti knihovnou poskytovaných služeb a dalších činností a k určování hospodárnosti využívání na tyto činnosti používaných zdrojů. Aby výkonový ukazatel vyhověl této mezinárodní normě, musí být testován, hodnocen a pokud možno dokumentován v literatuře. Do kritérií používaných pro testování výkonových ukazatelů patří informativní obsah, reliabilita, validita, vhodnost, praktičnost a srovnatelnost výkonového ukazatele.


Služby, činnosti nebo hlediska zkoumání měřená výkonovými ukazateli

Knihovna z hlediska uživatele

Veřejné služby

Poskytování dokumentů

Vyhledávání dokumentů

Půjčování dokumentů

Zprostředkování dokumentů z externích zdrojů

Informační a bibliograficko-informační služby

Vyhledávání informací

Vzdělávání uživatelů

Vybavení

Práce s dokumenty

Získávání a zpracování dokumentů

Katalogizace

Propagace služeb

Dostupnost a využití lidských zdrojů


Použitá literatura

1. ČSN ISO 11620 (01 0143) Informace a dokumentace - ukazatele výkonnosti knihoven. Praha: Český normalizační institut, 1999. 55 s.

2. ISO – International Organization for Standardization [online]. c2010 [cit. 2010-11-28]. Dostupné z WWW <http://www.iso.org/iso>.

  ISO 11620:1998 Dostupné z WWW <http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=19552>.
  ISO 11620:2008 Dostupné z WWW <http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=37853>.

3. Projekt ENTITLE. Metodický pokyn 5 - Hodnocení [online]. c2008 [cit. 2010-11-28]. Dostupné z WWW <http://entitlelll.eu/cze/Pokyny/Pokyn-5>.