IP telefonie

Z WikiKnihovna

RTENOTITLE

Zaverecna prace - Katka Hoskova

Obecná charakteristika

IP telefonie je jednou z možností, jak telefonovat prostřednictvím Internetu nebo obecně jakékoli sítě založené na IP protokolu. Přenos hlasového signálu prostřednictvím počítačové sítě je dnes oblíbeným tématem, neboť využití Internetu pro telefonní systém je lákavým řešením. tato alternativa je mnohem ekonomičtější než klasické telefonování, neboť za uskutečnění hovoru se platí pouze to, co se zaplatí za připojení k Internetu, tj. např. za místní telefonní poplatky, měsíční paušál připojení apod.


Něco z historie

Poprvé se IP telefonie objevila v roce 1995, kdy izraelská firma Volcatec prezentovala v USA svůj první “Internet Phone”, což byl software pro přenos digitalizovaného lidského hlasu před Internet s použitím technologie VoIP. V současné době se technologie VoIP stala alternativou ke klasickému telefonování, hlavně z důvodu rozšíření Inetrnetu po celém světě ve většině firem, domácností, organizací apod.


IP sítě a IP protokol

IP telefonie je přenos hlasu po datových sítích a hlasová informace je přenášena prostřednictvím komunikačních sítí založených na přenosu dat na základě protokolu IP (Internet Protocol). Tento univerzální přenosový protokol je určen primárně pro datové sítě a na jeho principu funguje celosvětová síť Internet. Hlas je přenášen v jedné síti společně s dalšími datovými informacemi (např. emaily). IP protokol zajišťuje přenášení datových paketů od odesílatele k příjemci. Přenáší je rovnoměrně a neupřednostňuje žádné pakety před jinými, což je hlavní problém IP telefonie, která vyžaduje spolehlivost a hlavně rychlost, tj. aby hlasové pakety s digitalizovaným lidským hlasem byly přeneseny přenostně před např. emaily, daty apod. Proto se využívají komunikační protokoly, jež zajišťují spolehlivost IP telefonie. Nejrozšířenějšími takovými protokoly jsou SIP, H.323, IAX nebo MGCP.


Princip IP telefonie

IP telefonie je obecně založena na tom, že telefonní ústřednu nahrazuje jedno nebo soubor zařízení, které plní funkce:

  • připojení do klasického telefonního světa a převod hlasu/faxu na IP pakety
  • řízení komunikací – jakéhosi centrálního mozku, který udržuje a spravuje konfigurace a je schopen směrovat hovory v rámci telefonní sítě

Přenos dat přes IP

Internet funguje na principu přepínání paketů, na čemž je založená i IP telefonie. Během IP telefonie je lidský hlas upraven na číslice (jedničky a nuly) a dále zpracován a zaslán příjemci. Data v podobě paketů se na straně příjemce opět poskládají do správné formy a přemění se na analogový lidský hlas. Tento přenos na rozdíl od klasické telefonie nevyžaduje stejný typ koncových zařízení a výhodou je i fakt, že pokud data nedorazí k příjemci, pak jsou pozdrženy v síti nebo i vráceny odesilateli.


Technologie VoIP

VoIP je zkratkou pro technologii Voice over Internet Protocol, která realizuje přenos digitalizovaného lidského hlasu, k čemuž využívá IP sítě. VoIP převádí analogový hlas na digitální pakety a ty dále posílá přes Internet příjemci. VoIP pracuje na principu přepínání paketů, je optimalizována lidskému hlasu a zahrnuje také přenos paketů sítěmi a následnou dekompresi a přeměnu zpět na analogový hlas. Tato technologie zaručuje i kvalitu telefonního spojení. Podstatou VoIP telefonie je její propojení s telefonními sítěmi, což vede k maximální efektivitě a kvalitě telefonické komunikace.


Dvojí typ architektury VoIP technologie

  • Cetralizovaná - představuje analogii ke klasické telefonní síti. Jejími výhodami jsou centralizované řízení hovorů, management, zajištění a skutečnost, že kopíruje princip klasických telefonních sítí. Nevýhodami je nedostatečná inovace koncových zařízení a obtížná implementace jiných VoIP služeb než přenosu hlasu.
  • Distibuovaná – inteligence sítě je rozprotřena do kocových bodů. Koncové body mohou být VoIP brány, IP telefony, media servery či jiná zařízení schopná iniciiovat VoIP hovor. Představuje komplexní řešení, je flexibilní a je snadně přizpůspbitelná koncovým zařízením. Nevýhodou je komplikovaná struktura sítě.

Využití VoIP

V případě VoIP telefonie lze využít pouze počítač připojený k nějaké IP síti (např. Internet), k němu potřebný software, sluchátka a mikrofon či VoIP telefon, nebo lze využít i klasický analogový telefon veřejné telefonní sítě s VoIP adaptérem. Podmínkou k uskutečněné VoIP komunikace je kvalitné a dostatečně rychlé připojení k síti, nejvhodnějším spojením je vysokorychlostní Internet.


VoIP versus IP

Tyto termíny se běžně používají jako synonymní, nicméně je mezi nimi rozdíl. Termín VoIP je používán pro všechny formy paketově přenášeného hlasu, jako např. Skype či služby internetové telefonie zajišťované kabelovým i operátory. IP telefonie zahrnuje jakoukoliv komunikaci v reálném čase, která je přenášena IP sítěmi, což může zahrnovat např. telefonní služby instant messagingu, ale i programy, které jsou určeny výhradně pro telefonování. IP telefonie přenáší digitalizovaný lidský hlas přes datové sítě založené na IP protokolu.


Co je k IP telefonii potřeba

  • Call Manager – správce volání. Udržuje a spravuje konfigurace a je schopen směrovat hovory v rámci telefonní sítě. Call manager může být pouze software, běžící na serveru, mnohem častěji je to však specializovaný kus hardwaru.
  • IP telefon - koncové zařízení pro uživatele. Zajišťuje hlasové dorozumívání s protějškem a komunikaci s aplikačními servery v datové síti. IP telefon pro své spojení s volaným používá krátkou komunikaci s Call Managerem, při níž dojde k výměně informací důležitých pro ustavení spojení (o umístění a IP adrese, případně číslu volaného).
  • Brána – IP telefonie je zajišťována pomocí bran. Brána je zařízení, které zajišťuje změnu analogového telefonu na telefon schopný internetové telefonie. Představuje jednoduché řešení, jak uskutečnit telefonní hovor přes Internet s klasickým analogovým telefonem.

Typy IP telefonie

  • PC – PC – k využití je nutné být připojen na Internet a mít nainstalovaný příslušný program, jedná se o nejstarší typ IP telefonování. Jde o nejlevnější variantu, platí se pouze připojení k Internetu.
  • PC – Phone – volání z Internetu na pevnou linku či mobilní telefon. Hovor je iniciován uživatelem počítače, který musí mít zvukovou kartu, mikrofon, sluchátka, vhodný software a připojení k Internetu. Přechod mezi Internetem a klasickou telefonní sítí zajišťuje brána připojená ke klasickému analogovému telefonu, který je potom schopen komunikovat přes IP protokol.
  • Phone – Phone – přenos hovoru z veřejné telefonní sítě do další takové sítě s využitím Internetu. Spojení funguje pomocí bran, které zajišťují převod do digitalizované podoby a zpět do analogové podoby.

Použité zdroje

http://kurz.softex.cz/lexikon/voip.html

http://www.cesnet.cz/iptelefonie/

Ireinová, Helena. Možnosti internetové telefonie s přihlédnutím k technologii VoIP (bakalářská diplomová práce). Brno: Masarykova univerzita, 2007. 68s. (http://is.muni.cz/th/110118/ff_b_b1/)


RTENOTITLE