Zlatá cesta

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Tereza Miškechová

Klíčová slova: zlatá cesta, Open Access, otevřené publikování, otevřené časopisy

Synonyma: gold OA, gold publishing

Související pojmy:

nadřazené - Open Access
podřazené - ---


Charakteristika

Tzv. zlatá cesta je jedním ze dvou způsobů publikování v Open Access (OA). Při použití druhého způsobu publikování, tzv. zelené cesty (green OA, OA self-archiving), mohou autoři publikovat klasickým způsobem, zároveň však zveřejňují svá díla v oborových nebo institucionálních digitálních repozitářích. Jedná se tedy o autoarchivaci vědeckých prací, které se tak stávají dostupnými volně a bez omezení, čímž se zvětšuje okruh potenciálních čtenářů a možnost zvýšení jejich impaktu ve vědě. Zlatá cesta (gold OA, gold publishing) pak představuje způsob poskytování přístupu k dílům publikováním autory v časopisech, které jejich vydavatelé zveřejňují v režimu Open Access (tzv. otevřené, též zlaté časopisy), popř. využívají hybridní model, při kterém jsou články zveřejňovány v Open Access po zaplacení poplatku jejich autory nebo institucemi, pod které tito autoři spadají. Některé časopisy také poskytují volný přístup k článkům po uplynutí stanoveného časového embarga (tzv. pozdržený otevřený přístup). Publikování v otevřených časopisech zpravidla předchází recenzní řízení, zatímco v případě zelené cesty jsou často zveřejňovány i nerecenzované články. [1]

Obě cesty byly charakterizovány již iniciativou Budapest Open Access Initiative (BOAI) vycházející z konference konané v Budapešti v prosinci roku 2001, jejímž účelem bylo urychlit mezinárodní úsilí v pokroku na poli otevřeného publikování vědeckých článků. Iniciativa vychází z myšlenky, že vědecké články by měly být co nejrozšířenější a nejdostupnější. Zajištění tohoto stavu pak bude úkolem nové generace otevřených časopisů [2]


Otevřené časopisy

Otevřené časopisy poskytují v duchu ústřední myšlenky Open Access online přístup k vědeckým článkům bez omezení v podobě finančních, právních či technických překážek, a „umožňují všem uživatelům číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, prohledávat, nebo přecházet na plné texty těchto článků.“ [2] Otevřené časopisy vychází z tradičního modelu vědeckých recenzovaných časopisů, vyznačují se tedy tím, že publikované články prochází recenzním řízením. Autoři si při publikování v OA časopisech zachovávají autorská práva snadněji než v klasických recenzovaných časopisech.

Celosvětově vychází přes 25 000 recenzovaných vědeckých časopisů. Adresář Directory of Open Access Journals (DOAJ), který poskytuje seznam aktuálních otevřených časopisů, v současné době obsahuje více než 6 500 časopisů ze všech oborů, z toho přes 2 800 časopisů je možné prohledávat na úrovni článků. DOAJ nabízí návštěvníkům rovněž využití RSS kanálu, který informuje odběratele o nově přidaných časopisech. Navíc je možné se přes něj dostat na weblog OA Librarian, který obsahuje odkazy na OA zdroje a novinky z oblasti knihovnictví.

Financování

Financování klasických recenzovaných časopisů je obvykle založeno na principu platby předplatného, financovatelem jsou tedy čtenáři. Oproti tomu otevřené časopisy k pokrytí nákladů mnohdy využívají namísto předplatného systém procesních poplatků (article processing charge), kdy se platba nákladů přesouvá na stranu autora. [3] Model „platí autor“ je často mylně považován za jediný způsob, otevřené časopisy však využívají různé obchodní modely, přičemž tento model je používán v méně než polovině případů. [4] Autoři navíc tyto poplatky většinou neplatí sami z vlastní kapsy, většinou jsou hrazeny institucemi, které jsou v pozici zaměstnavatele či financovatele konkrétního autora. Poplatky se mohou snížit, pakliže mají vydavatelé příjmy z dalšího publikování, reklamy či ostatních služeb. [5]


Použité zdroje

  1. Co je Open Access (OA). [online]. [cit. 2011-05-15]. Dostupné z: <http://knihovny.cvut.cz/veda/open-access/co-je-oa.html>.
  2. Budapest Open Access Initiative. [online]. [cit. 2011-05-15]. Dostupné z: <http://www.soros.org/openaccess>.
  3. Zlatá cesta k otevřenému časopisu I. [online]. [cit. 2011-05-15]. Dostupné z: <http://e-zdroje.vsb.cz/zlata-cesta-k-otevrenemu-casopisu-i/>.
  4. BARTOŠEK, Miroslav. Open Access – otevřený přístup k vědeckým informacím. Úvod do problematiky. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XX, č. 2, s. 1-7. Dostupné z: <http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/628.html>.
  5. SUBER, Peter. Open Access Overview. [online]. 2004, last revision 2010-11-06 [cit. 2011-05-15]. Dostupné z: <http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm>.