Zřizovatel knihovny

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jana Krůčková

Klíčová slova: knihovní zákon, založení knihovny, knihovna, knihovní řád

Synonyma: zakladatel knihovny

Související pojmy:

nadřazené – knihovní zákon, knihovní řád

podřazené – provozovatel knihovny


Charakteristika


Zřizovatel knihovny je fyzická nebo právnická osoba, která zřizuje nebo zakládá knihovnu. Zřizovatelem mohou být státní či soukromé instituce, územně samosprávné jednotky (stát, obce) nebo soukromé osoby. Zřizovatel má svá práva a povinnosti, které mu určuje knihovní zákon. Ty jsou podrobněji vypsané níže. Pokud se zřizovatel stane i provozovatelem knihovny, vztahují se na něj práva a povinnosti uvedené v knihovním zákoně.


Provozovatel knihovny:

Právnická osoba poskytující svým jménem knihovnické a informační služby v dané knihovně. Je-li knihovna právním subjektem, pak sama je provozovatelem knihovny, nemá-li knihovna právní subjektivitu (pokud např. je součástí organizace nebo je organizační složkou územně samosprávného celku nebo státu), pak provozovatelem je příslušný právní subjekt.[1]


Povinnosti zřizovatele


Ministerstvo kultury vede evidenci knihoven. Zřizovatel má povinnost při zakládání knihovny podat návrh na zápis do evidence ministerstvu.

Návrh musí obsahovat:

Právnická osoba:

 • Název nebo obchodní firmu provozovatele
 • Identifikační číslo
 • Sídlo
 • Předmět činnosti
 • Právní formu
 • Je-li právnická osoba zapsaná ve veřejném seznamu, musí k návrhu dodat i výpis z tohoto seznamu (nesmí být starší 60 dnů).
 • Je-li provozovatelem knihovny příspěvková organizace, stát nebo územní samosprávný celek, musí k žádosti doložit zřizovací listinu, nebo statut příspěvkové organizace.


Fyzická osoba:

 • Jméno, příjmení
 • Datum narození
 • Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)
 • Místo trvalého pobytu


Knihovna:

 • Adresa
 • Název
 • Druh
 • Specializace


K návrhu musí být přiložen knihovní řád, ve kterém budou určeny práva a povinnosti provozovatele knihovny a jejích uživatelů.

Jestliže návrh neobsahuje dané povinné údaje, ministerstvo zřizovateli vrátí jeho návrh a ten jej může do 15 dnů doplnit a znovu požádat o zřízení knihovny. Ministerstvo může návrh také zcela zamítnout. Obsahuje-li návrh na zápis do evidence knihoven všechny povinné údaje, ministerstvo kultury vydá do 15 dnů osvědčení o zápisu do evidence.


Je-li knihovna zapsaná do evidence a zůstane-li zřizovatel provozovatelem knihovny, vznikají mu ze zákona další povinnosti a to:

 • Poskytovat knihovnické a informační služby vyjmenované v zákoně bezplatně, s několika výjimkami.
 • Zajistit rovný přístup všem k veřejným a informačním službám a dalším službám poskytovaným knihovnou.

Provozovatel je povinen oznámit Ministerstvu kultury ČR každou změnu údajů uvedených v evidenci knihoven a to nejpozději do 30 dnů od provedení změny. Ministerstvo posléze provede změnu a do 30 dnů vydá osvědčení o provedené změně.


Práva zřizovatele


Jestliže se zřizovatel stane i provozovatelem knihovny, vztahují se na něj práva uvedená v knihovním zákoně.

Provozovatel má právo požadovat poplatek v případě:

 • Zpřístupňování dokumentů zvukového či zvukově obrazového záznamu
 • Zpřístupňování rozmnoženin dokumentů z jiných knihoven (včetně mezinárodních meziknihovních služeb) v rámci meziknihovních reprografických služeb
 • Úhrady nákladů vynaložených na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů knihovny


Provozovatel může poskytovat další služby:

 • Přístup k placeným informacím na internetu
 • Kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti
 • Vydávání tematických publikací
 • Poskytování reprografických služeb
 • Poskytování písemných bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší


Provozovatel je oprávněn za tyto služby požadovat úhradu skutečně vynaložených nákladů.


Rozdělení zřizovatelůKnihovny mohou mít různé zřizovatele, níže uvádím základní přehled knihoven, jejich zřizovatelů a příkladů některých knihoven.


Národní knihovna České republiky – Ministerstvo kultury ČR

Moravská zemská knihovna v Brně – Ministerstvo kultury ČR

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana – Ministerstvo kultury ČR


Krajské knihovny – příslušný orgán kraje (Krajská knihovna Karlovy Vary)

Základní knihovny – příslušný orgán obce, popřípadě i jiné subjekty (Městská knihovna Frýdek-Místek)

Specializované knihovny – jiné subjekty (Národní lékařská knihovna – jejím zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví)

Specializované knihovny umístěné v neveřejných objektech - soukromý subjekt

Vysokoškolské knihovny – příslušná vysoká škola (Ústřední knihovna filozofické fakulty Masarykovy univerzity - Masarykova univerzita v Brně)

Zámecké knihovny – zřizovatelem byli soukromé osoby, nyní jsou knihovny pod správou různých institucí -Národní muzeum, památkové úřady, archivů, muzeí, nebo soukromých osob (Zámecká knihovna v Českém Krumlově)

Školní knihovny – příslušná základní nebo střední škola


Poznámky


 1. ZEMÁNKOVÁ, Ladislava. Provozovatel knihovny. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2013-05-19].Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000713&local_base=KTD.


Použitá literatura