Zákon o ochraně osobních údajů: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m (11 revizí: IMPORT W-Z a články začínájící na dlouhé sam. a souhl. s háčkem: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 22. 2. 2012, 16:05

Autor: Jiří Krišpin

Klíčová slova: osobní údaj, subjekt osobních údajů, správce, zpracování osobních údajů, Úřad pro ochranu osobních údajů, práva subjektu osobních údajů, povinnosti správce, Rejstřík správců osobních údajů

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - právo, sbírka zákonů České republiky, státní legislativa

podřazené - ---


Zákon č. 101/2000 Sb.

4. dubna roku 2000 vešel do účinnosti zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, který je krátce nazýván Zákon o ochraně osobních údajů a společně se svými četnými změnami (zákony č. 227/2000 Sb., č. 177/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 107/2002 Sb., č. 310/2002 Sb., č. 517/2002 Sb., č. 439/2004 Sb., č. 480/2004 Sb., č. 626/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 109/2006 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 267/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 170/2007 Sb., č. 41/2009 Sb., č. 52/2009 Sb. a č. 227/2009 Sb.) v návaznosti na právo jednotlivce na ochranu soukromí, právo Evropských společenství a uzavřené mezinárodní smlouvy upravuje práva a povinnosti týkající se zpracování osobních údajů a ochraňuje je tak před zneužitím.

Oblasti vlivu zákona o ochraně osobních údajů

1) Zákon se zabývá osobními údaji, které zpracovávají státní orgány společně s orgány územní samosprávy a také fyzické a právnické osoby.

2) Zákon se zabývá veškerým zpracováním osobních údajů (automatizovaným i jiným).

3) Zákon se nezabývá zpracováváním osobních údajů, prováděném fyzickou osobou pro osobní potřebu.

4) Zákon se nezabývá neúmyslným shromažďováním osobních údajů (jestliže nejsou zpracovávány).

Úřad pro ochranu osobních údajů

Nad dodržováním Zákona o ochraně osobních údajů bdí ze zákona zřízený Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící v Praze, jenž funguje jako ústřední správní úřad ochrany osobních údajů, který se při své činnosti opírá jak o zákon, tak o mezinárodní smlouvy, které jsou součástmi právního řádu a přímo použitelné předpisy Evropských společenství. Úřad pro ochranu osobních údajů také provádí dozor nad ochranou osobních údajů plynoucích z v právním řádě použitých mezinárodních smluv, řídí registr povolených zpracování osobních údajů a přijímá oznámení týkající se porušování zákona.

Práva subjektu osobních údajů

1) Žádat informaci o zpracování svých osobních údajů.

2) Požadovat vysvětlení při pochybnostech ohledně správnosti zpracování svých osobních údajů.

3) Žádat nápravu nevyhovujícího stavu zpracování svých osobních údajů.

Povinnosti správce osobních údajů

1) Určit účel zpracování osobních údajů.

2) Vybrat jakými prostředky a jak se budou osobní údaje zpracovávat.

3) Zpracovávat pouze přesné údaje.

4) Shromažďovat pouze nezbytné osobní údaje v odpovídajícím rozsahu.

5) Uchovávat osobní údaje pouze do konce jejich zpracování.

6) Zpracovávat osobní údaje jen za účelem, ke kterému byly poskytnuty. Zpracovávat je jinak lze pouze po předchozím souhlasu subjektu údajů.

7) Shromažďovat osobní údaje pouze pro předem oznámený účel.

8) Nekombinovat osobní údaje shromážděné k různým účelům.

9) Při udílení souhlasu se zpracováním osobních údajů subjektem údajů ho seznámit s tím, o jaké osobní údaje se jedná, proč, kým a po jakou dobu budou zpracovávány.

10) Doložit existenci souhlasu subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů po celou dobu jejich zpracování.

11) Zavést taková opatření, aby se nikdo neoprávněný úmyslně nebo náhodou nedostal ke zpracovávaným osobním údajům, aby nemohlo dojít k jejich změnám, ničením a ztrátám, nepovoleným přenosům, zpracováním a dalším typům zneužití.

12) Evidovat všechna svá opatření na ochranu osobních údajů.

13) O začátku zpracování osobních údajů informovat Úřad pro ochranu osobních údajů.

14) Zlikvidovat osobní údaje, pokud pomine účel, pro který byly zpracovávány.

15) Při opodstatněné žádosti subjektu údajů sjednat nápravu blokováním, opravením, doplněním či likvidací osobních údajů.

Rejstřík správců osobních údajů

Vzhledem k tomu, že některých správců osobních údajů (jako např. úřadů, škol a nemocnic) se týká povinnost na dálku zpřístupňovat údaje o zpracování osobních údajů a ne každý z nich má vlastní webové stránky, vznikl na adrese http://www.oou.cz/oou/ elektronický Rejstřík správců osobních údajů, do něhož lze příslušné údaje ukládat. [4]

Kauzy týkající se ochrany osobních údajů

Sběr dat pro službu Street View

Společnost Google při snímkování ulic měst pro svou službu Street View v České republice a dalších zemích získala data pocházející ze soukromých bezdrátových sítí. Tyto údaje se zavázala zlikvidovat [6] , ale Úřad pro ochranu osobních údajů nesouhlasil ani s tím, že kamery vytvářející panoramatické fotografie ulic byly na vozech společnosti umístěny v takové výšce, že zasahovaly do soukromí občanů a rozhodl se nepovolit zpracování takto vzniklých snímků. [5]


Projekt Opencard

Úřad pro ochranu osobních údajů kritizoval v roce 2010 postup pražského magistrátu při vydávání karet Opencard, které mohou sloužit např. jako tramvajenka či průkazka čtenáře knihovny. Úředníci magistrátu dle něj držitelům této karty náležitě nevysvětlili, jak bude naloženo s osobními údaji, které uvedli v žádosti o její vystavení. Podle mluvčí Úřadu Hany Štěpánkové jim však také dostatečně nezdůraznili možnost nákupu anonymní karty, u které se osobní údaje poskytovat nemusí. Dle ní bylo také Praze uloženo, aby tuto anonymní kartu dovolila užívat všem držitelům Opencard, s čímž Praha souhlasila. [7]

Použité zdroje

1. Česká republika. Zákon ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. In •Sbírka zákonů, Česká republika. 2000, částka 32/2000 Sb. , č. 101, s. 1521-1533.

2. Ochrana osobních údajů [online].Metamorfózy, [200-] [cit. 2011-01-22]. Práva subjektů údajů osobních údajů. Dostupné z WWW: <http://www.oou.cz/index.php?file=osobni_udaje_prava_subjektu_udaju>.

3. Ochrana osobních údajů [online].Metamorfózy, [200-] [cit. 2011-01-22]. Povinnosti správce . Dostupné z WWW: <http://www.oou.cz/index.php?file=osobni_udaje_povinnosti_spravce>.

4. Ochrana osobních údajů [online].Metamorfózy, [200-] [cit. 2011-01-22]. Rejstřík správců osobních údajů . Dostupné z WWW: <http://www.oou.cz/index.php?file=rejstrik_spravcu_osobnich_udaju>.

5. ČTK. DigiWeb.iHNed.cz [online]. Economia, 4. 11. 2010 [cit. 2011-01-22]. Google porušil zákon o ochraně dat, tvrdí Britové. Dostupné z WWW: <http://digiweb.ihned.cz/c1-47793110-google-porusil-zakon-o-ochrane-dat-tvrdi-britove>.

6. ČTK. Ekonomika.iHNed.cz [online].Economia, 13. 9. 2010 [cit. 2011-01-22]. Google nesmí v Česku fotit ulice. Úřadu se nelíbí, že lovil data uživatelů. Dostupné z WWW: <http://ekonomika.ihned.cz/c1-46408000-google-nesmi-v-cesku-fotit-ulice-uradu-se-nelibi-ze-lovil-data-uzivatelu?keepThis=true&TB_iframe=true&height=600&width=650>.

7. ČTK. E15.cz [online].Mladá fronta , 24.11.2010 [cit. 2011-01-22]. Opencard prý porušuje zákon o ochraně osobních údajů, Praha nesouhlasí . Dostupné z WWW: <http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/opencard-pry-porusuje-zakon-o-ochrane-osobnich-udaju>.