Zákon o některých službách informační společnosti: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m (27 revizí: IMPORT W-Z a články začínájící na dlouhé sam. a souhl. s háčkem: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 22. 2. 2012, 16:05

Autor: Petr Maňásek

Datum: 28.12.2010

Klíčová slova: zákon o některých službách informační společnosti, zákon č. 480/2004 Sb., nevyžádaná obchodní sdělení, spamy, obchodní smlouvy

Synonyma: antispamový zákon

Související pojmy:

nadřazené - zákon
podřazené - ---

Úvod

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti předložilo ke schválení dnes již neexistující Ministerstvo informatiky pod vedením Vladimíra Mlynáře. Zákon vychází ze směrnic Evropského parlamanentu a rady. Konkrétně z článku 13 směrnice 2002/58/ES "o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací" a ze směrnice 2000/31/EC "o určitých aspektech služeb informační společnosti".


Na základě připomínek Evropské komise k tomuto zákonu vsouptial V roce 2006 v platnost novela - č. 214/2006 Sb. Ta upravuje zasílání obchodního sdělení zákazníkovi. A to i v případě kdy neexistuje předchozí souhlas. Musí být splněna podmínka, že zázkazník možnost zaslání elektronického sdělení neodmítl, a pokud tak následně učiní je povinností odesílatele zasílání okamžitě ukončit. Oproti předešlé úpravě se jedná o přechod z OPT IN (prve dáte souhlas, pak Vám může být něco zasláno), který kritizovala EU k principu OPT OUT (odesílatel začně se zasíláním a Vy máte možnost kdykoliv ukončit).

Předmět úpravy zákona

ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) upravuje v souladu s právem Evropských společenství odpovědnost a práva a povinnosti osob, které poskytují služby informační společnosti a šíří obchodní sdělení.[1]


Je složen z 5 částí:

Část 1 je stěžejní a věnuje se některým službám informační společnosti.

Část 2 - 5 se věnoje úpravě již dřívě schválených zákonů, které se této problematiky dotýkají.

ČÁST 1 - O některých službách informační společnosti.

Osobě (poskytovateli), která poskytuje službu, která je realizována elektronickými prostředky na základě individuální žádosti uživatele, který ji podal také elektronickými prostředky ukládá zodpovědnost dle §3-§5 za:


  • obsah přenášených informací, pokud je sám přenáší, pokud jej zvolí uživatel přenášené informace nebo pokud obsah přenášené informace změní
  • za obsah automaticky dočasně meziukládaných informací pokud je např. změní, neumožní k nim přístup
  • za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem pokud mohl vědět že jsou protiprávní


naopak §6 stanovuje, že tito poskytovatelé služeb nejsou povinni dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací a také nemusejí aktivně vyhledávat informace, které by mohly být protiprávní.

§7 se věnuje šíření obchodních sdělení, které zahrnuje i spamy. Používání elektronického kontaktu získaného do zákazníka pro zasílání obchodních sdělení je možno pouze v případě, že zákazník dal předem prokazatelný souhlas k takovémuto využití svého elektronického kontaktu a má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet této fyzické nebo právnické osoby, odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy.

Pokud není správa označena jako obchodní sdělení, neobsahuje informaci o tom, kde můžete zrušit zasílání obchodních sdělení nebo je utajená totožnost odesílatele - je zasílání takovéto zprávy zakázáno.

Dohled nad touto oblastí má Úřad pro ochranu osobních údajů, který právnické osobě porušující §7 může vyměřit pokutu až do výše 10 000 000 Kč (viz §11 Správní delikty).

Obchodní sdělení definuje zákon v §2 ods.f ..všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby, která vykonává regulovanou činnost nebo je podnikatelem vykonávajícím činnost, která není regulovanou činností; za obchodní sdělení se považuje také reklama podle zvláštního právního předpisu. Za obchodní sdělení se nepovažují údaje umožňující přímý přístup k informacím o činnosti fyzické či právnické osoby nebo podniku, zejména doménové jméno nebo adresa elektronické pošty; za obchodní sdělení se dále nepovažují údaje týkající se zboží, služeb nebo image fyzické či právnické osoby nebo podniku, získané uživatelem nezávisle,[2]


§8 se dále věnuje úpravě šíření obchodního sdělení pro osoby vykonávající regulované činnosti a §9 upravuje zajištění plnění tohoto zákona pro poskytovatele služeb sídlící na území České republiky nebo v některém ze členských států Evropské unie.

Často kladené otázky vztahující se k této části zákona naleznete zodpovězeny na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.[3]

ČÁST 2-5

Tyto části upravují:

- část druhá - změnu občanského zákoníku - nově udávají dodavateli povinnost potvrdit zákazníkovi online objednávku. Umožnit mu také její změnu před odesláním a zákon zde definuje jaké údaje musí být zákazníkovi před podpisem smlouvy poskytnuty a zdali mají být trvale zveřejněny.

- část třetí - změnu zákona o regulaci reklamy

- část čtvrtá - změnu zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

- část pátá - změnu zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

Použitá literatura

  1. Archiv stránek bývalého Ministerstva Informatiky [online]. 2008 [cit. 2010-12-16]. Archiv červen 2008. Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/micr/scripts/detail.php_id_2123.html>.
  2. MATEJKA, Ján. Lupa [online]. 1998-2010 [cit. 2010-12-16]. Co vlastně přinesl zákon o některých službách informační společnosti?. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/co-vlastne-prinesl-zakon-o-nekterych-sluzbach-informacni-spolecnosti/>.
  3. Sagit [online]. 2010 [cit. 2010-12-16]. Sbírka zákonů. Dostupné z WWW: <http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb04480&cd=76&typ=r>.
  4. Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. 2000-2010 [cit. 2010-12-16]. Nevyžádaná obchodní sdělení. Dostupné z WWW: <http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=23&submenu=26>.