Zákon o archivnictví a spisové službě

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jana Pekárková

Klíčová slova: právní předpis, archivnictví, spisová služba

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - veřejná správa
podřazené - archiv, archiválie, dokument

Česká legislativa v oblasti archivnictví ve 20. století

První legislativní úpravou tehdy československého archivnictví bylo vládní nařízení č. 29/1954 Sb., o archivnictví, které uložilo budovat jednotný archivní fond a ustanovilo jednotnou síť archivů. Nové postavení archivů po reorganizaci územního členění Československa v roce 1960 a federativního uspořádání státu reflektoval zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví. Ten svěřil řízení a organizaci archivnictví ministerstvu vnitra. Na nové uspořádání společnosti po roce 1989 reagovala novela č 343/1992 Sb.[1]


Zákon č. 499/2004 Sb.

1. ledna 2005 nabyl účinnosti zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, upravující postavení archivů v systému veřejné správy, zabezpečující naplnění ústavou deklarovaného práva na informace, dbající na ochranu osobních údajů. Zákon definuje soustavu archivů, které člení na archivy veřejné a soukromé. Upravuje podmínky pro zřizování, akreditaci a činnost soukromých archivů. Současně vymezuje okruh veřejnoprávních a soukromoprávních původců, kteří mají povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií. Dále stanovuje kritéria výběru archiválií ve skartačním řízení i mimo něj, způsob vedení evidence archiválií (Národního archivního dědictví), uznávání archiválií za Národní kulturní památku. Definuje též pojmy archivnictví, péče o archiválie, archiv, původce, dokument, archiválie, výběr archiválií, archivním fond, archivní sbírka, archivní pomůcka, archivní zpracování, výkon spisové služby, spisovna, správní archiv, metadata, spisový řád, spisový znak, skartační znak, skartační lhůta, zaměstnanec. Archivy plnící funkce správní, informační, vědecké a kulturní.[2]


Správní funkce archivů

Státní archivy jsou správními úřadu na úseku archivnictví a spisové služby. Zákon stanovuje oblasti, postavení a působnost těchto správních úřadů. Státní archivy vykonávají též odbornou péči o archiválie, která nemá povahu výkonu státní správy. Zákon vymezuje působnost Ministerstva vnitra ČR, Národního archivu a státních oblastních archivů v oblasti kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby.[3]


Informační funkce archivů

Zákon upravuje režim, ve kterém je umožňováno nahlížení do archiválií, jejich vystavování, pořizování výpisů, opisů a kopií. Důraz je přitom kladen na ochranu osobních údajů.


Vědecká funkce archivů

Všechny archivy, s výjimkou archivů soukromých, mají vykonávat vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů, mohou v těchto oblastech vyvíjet vydavatelskou a publikační činnost.


Kulturní funkce archivů

Do této oblasti zákon zahrnuje pořádání přednášek, výstav a exkursí. Blíže ji však nespecifikuje.


Přílohy a prováděcí předpisy

V příloze č. 1 tohoto zákona je uveden výčet dokumentů, vzniklých z činnosti obchodních společností, družstev s výjimkou družstev bytových a notářů, které jsou tito za podmínek stanovených tímto zákonem povinni uchovávat a umožnit z nich výběr archiválií, v příloze č. 2 pak výčet dokumentů, které budou podle obsahu vždy předloženy k výběru za archiválie. Seznam vnitřních organizačních jednotek státních oblastních archivů tvoří přílohu č. 3. Zákon má dva prováděcí předpisy, a to Vyhlášku 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 213/2012 Sb. a Vyhlášku č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.


Použitá literatura

  1. ÚLOVEC, Jiří a Jaroslav ŠILAR. Vývoj archivnictví a archivní metodiky v letech 1945-1989. In: Vývoj archivnictví v českých zemích a na Slovensku: XXVIII. Mikulovské sympozium, 12. - 13. října 2004. [V Mikulově: Státní okresní archiv Břeclav], 2004, s. 31-44. ISBN 80-7275-058-5.
  2. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.[online]. [cit. 2013-01-23]. Dostupné z: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?idBiblio=58364&fulltext=&nr=499~2F2004&part=&name=&rpp=15#local-content
  3. BABIČKA, Vácslav. Archivnictví v systému státní správy, vědy, kultury a informatiky podle nového zákona. In: Vývoj archivnictví v českých zemích a na Slovensku: XXVIII. Mikulovské sympozium, 12. - 13. října 2004. [V Mikulově: Státní okresní archiv Břeclav], 2004, s. 7-14. ISBN 80-7275-058-5.


Další zdroje

Babička, V.: Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ze dne 30. června 2004 a prováděcí vyhlášky. Komentované vydání. Archivní časopis 55, 2005. Zvláštní příloha č. 2, s. 3-86. ISSN 0004-0398.

Kol. Autorů: Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře. Praha 2005. ISBN: 80-7201-549-4.