Vzdělanost v ČR

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Petra Němcová

Klíčová slova: Český statistický úřad, vzdělání, gender

Synonyma:

Související pojmy:

nadřazené ---
podřazené ---


Stupně vzdělání v České republice

Základní vzdělávání obsahuje primární a nižší sekundární vzdělávání a je povinné. Celková délka studia byla od roku 1996/97 stanovena na devět let. Vyšší sekundární vzdělávání je realizováno na středních školách, z nichž jedny poskytují všeobecné vzdělávání a druhé vzdělávání odborné (profesní), oba druhy přitom kladou důraz na všeobecné vzdělání. Většina žáků se připravuje ve všeobecných či profesně zaměřených čtyřletých maturitních oborech, které poskytují možnost postoupit na terciární úroveň vzdělání, další žáci studují učební obory. Střední školy poskytují i nižší sekundární vzdělávání na gymnáziích. Terciární vzdělávání poskytují vysoké školy. Mohou být univerzitní i neuniverzitní povahy. Další součástí terciárního vzdělávání jsou vyšší odborné školy, které poskytují spíše prakticky zaměřené vyšší odborné vzdělání.[1]

Vývoj úrovně vzdělanosti v ČR od roku 1950 do roku 2001

V roce 1950 byl proveden první průzkum týkající se vzdělanosti obyvatel České republiky. Více než čtyři pětiny obyvatel měly dokončené základní vzdělání. Jeden z deseti obyvatel starších patnácti let měl ukončené základní vzdělání, jeden z dvaceti obyvatel střední odborné vzdělání, a 1% obyvatel získalo vysokoškolský titul, přičemž muži měli jasně vyšší podíl v obou stupních vzdělání než ženy. V letech 1950 až 1961 prudce stoupl nárůst obyvatel se získaným středoškolským a vysokoškolským vzděláním. Bylo to především díky zavedení formy dálkového studia na středních a vysokých školách. Vzestup v oblasti středoškolského a vysokoškolského vzdělání pokračoval i po roce 1970. Současně se však zvýšil i počet obyvatel s nižším odborným vzděláním. V roce 1980 bylo zjištěno, že počet vysokoškoláků vzrostl o 49,6% (tedy o 130 tisíc), středoškoláků s maturitou o 29,2% (305 tisíc) a osob se středním vzděláním bez maturity o 14,9% (331 tisíc). Ve vzdělání měli muži opět převahu nad ženami. V roce 1990 byl zjištěn opětovný nárůst středoškolsky (o 40%) a vysokoškolsky (o 48%) vzdělaných lidí. Naopak počet obyvatel se základním vzděláním se snížil o jednu čtvrtinu. V roce 2001 bylo zjištěno, že dvě pětiny obyvatel dosáhly učňovského vzdělání a středního odborného vzdělání bez maturity, necelá jedna třetina středoškolského vzdělání, necelá jedna desetina vysokoškolského vzdělání. Základní vzdělání měla necelá jedna čtvrtina, zatímco počet osob bez vzdělání nebyl nijak početně významný. Početně nejvyšší zastoupení mezi muži měla skupina s úplným vzděláním bez maturity (45,3 %) a následně s úplným středním vzděláním (25,5 %). U žen byla situace obdobná. Nejvíce bylo žen s úplným vzděláním bez maturity (31,1%), které těsně následovaly ženy s úplným středním vzděláním (31%). [2]

Současný stav z hlediska pohlaví

Český statistický úřad zveřejnil následující informace: "Ženy zaznamenaly vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných osob ve věku do 34 let než muži, od 35. roku věku je situace opačná. Výrazně vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných osob mají muži oproti ženám v nejvyšší věkové kategorii, 65 a více let. Na středních odborných školách, gymnáziích, vyšších odborných školách a už i na vysokých školách převažují dívky nad chlapci. Mezi absolventy vysokých škol převažují ženy v případě zdravotnictví, lékařských a farmaceutických věd a nauk, v případě pedagogiky, učitelství a soc. péče a v humanitních a společenských vědách a naukách, muži pak v případě technických věd a nauk. Mezi učiteli převládají většinou ženy, výjimkou jsou střední odborná učiliště a vysoké školy."[3]

Poznámky

  1. Struktura systému vzdělávání a odborné přípravy v České republice 2009/2010. In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 2009-2010 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/system-vzdelavani-v-cr
  2. Vývoj úrovně vzdělanosti obyvatelstva v ČR v letech 1950 až 2001. Český statistický úřad [online]. 2003 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/t/57004FC6F8/$File/411303a2.pdf
  3. Gender: genderové statistiky - úvod. Český statistický úřad [online]. 31.12.2010 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/gender_uvod

Použitá literatura

  1. Struktura systému vzdělávání a odborné přípravy v České republice 2009/2010. In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 2009-2010 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/system-vzdelavani-v-cr
  2. Vývoj úrovně vzdělanosti obyvatelstva v ČR v letech 1950 až 2001. Český statistický úřad [online]. 2003 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/t/57004FC6F8/$File/411303a2.pdf
  3. Gender: genderové statistiky - úvod. Český statistický úřad [online]. 31.12.2010 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/gender_uvod