Vzdělávání učitelů: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m
m (5 revizí: IMPORT V: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 22. 2. 2012, 16:02

Autor: Markéta Homolová

Klíčová slova: učitel, škola, vzdělávání

Synonyma: DVPP, DVU, další vzdělávání pedagogických pracovníků, další vzdělávání učitelů

Související pojmy:

nadřazené: česká vzdělávací soustava

podřazené:


Vzdělávání učitelů

Při práci s tématem vzdělávání učitelů se setkáváme se dvěma pojmy – DVU (další vzdělávání učitelů) a DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků). Pojem DVPP je nadřazený pojmu DVU, protože v sobě zahrnuje nejen učitele, ale i ostatní pedagogické pracovníky, jako jsou např. ředitelé škol, zástupci ředitelů, vychovatelé, mistři odborné výuky a další. V rámci tématu vzdělávání učitelů tedy lze pracovat s oběma pojmy.

Jana Kohnová chápe pojem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jako dlouhodobý institucionálně koordinovaný proces odehrávající se v průběhu celé učitelovy profesionální dráhy, kdy se učitelé vzdělávají pod dohledem dalších osob (školitelů). Po celou tuto dobu jsou rozvíjeny nejen profesní, ale také osobnostní kompetence učitele.[1]

Důležitost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je zmíněna například v Bílé knize (2001) – Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Problematiku DVPP najdeme v zákonu č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v § 24.

Formy dalšího vzdělávání učitelů

Forem DVPP je několik, Jana Kohnová dělí DVPP na dva směry, a to na kvalifikační postgraduální vzdělávání realizované formou rozšiřujícího studia, doplňujícího studia, nebo specializačního studia a na průběžné studium realizované prostřednictvím různých přednášek, seminářů, kurzů, letních škol nebo dílen. [1]

Instituce zajišťující další vzdělávání učitelů

Další vzdělávání pedagogických pracovníků u nás zajišťují různé instituce, ať střední nebo vysoké školy nebo neziskové organizace a soukromí lektoři. Témata, kterými se DVPP zabývá je celá řada. Je to například: tvorba vzdělávacích programů, začleňování průřezových témat, ICT, ekologická výchova, dramatická výchova, cizí jazyky, kooperativní metody vyučování, projektová výuka, kvalifikační vzdělávání v rámci inovativních vzdělávacích koncepcí, metody práce s nadanými žáky, metody nápravy SPU (specifické poruchy učení), alternativní přístupy k hodnocení žáků, integrace postižených žáků a další.

Příklady institucí, které organizují kurzy DVPP:

- PAU (Přátelé angažovaného učení) http://www.pau.cz/cs/

- NIDV (Národní institut pro další vzdělávání) http://www.nidv.cz/cs/

- KVIC Nový Jičín http://www.kvic.cz/

- Schola Servis http://dvpp.scholaservis.cz/

- Pedagogické centrum Vysočina http://www.vys-edu.cz/

- Nabídku kurzů DVPP pro Zlínský kraj lze nalézt na http://www.zkola.cz/

- NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy) http://www.naep.cz/

- Univerzita Karlova v Praze http://www.cuni.cz/

- Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno http://www.sssbrno.cz/

- Zřetel s. r. o. http://www.zretel.cz/pages/pro-ucitele-dvpp.php/

- Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity http://www.ped.muni.cz/studium/celozivotni-vzdelavani/pro-ucastniky-czv/czv-katalog/

- Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje http://www.cvkhk.cz/

- PECKA – Centrum celoživotního vzdělávání http://www.pckvary.cz/no_flash/dvpp01.html/

Literatura

1. KOHNOVÁ, Jana. Další vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj. Praha: Univerzita Karlova v Praze – pedagogická fakulta, 2004, 183 s., ISBN 80-7290-148-6.

2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. Ústav pro informace ve vzdělávání. Praha: Tauris, 2001, 98 s., ISBN 80-211-0372-8.