Vzdělávání dospělých

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Martina Simandlová

Klíčová slova: vzdělávání, dospělost, andragogika

Synonyma: andragogika

Související slova:

 • nadřazené: vzdělávání
 • podřazené: vzdělávací instituce


Základní charakteristika

Vzdělávání dospělých je obecný pojem pro vzdělávání dospělé populace a zahrnuje veškeré vzdělávací aktivity realizované jako řádné školské vzdělávání dospělých (získání stupně vzdělání) nebo jako další vzdělávání a vzdělávání seniorů. Proces cílevědomého a systematického zprostředkování, osvojování a upevnění schopností, znalostí, dovedností, návyků, hodnotových postojů i společenských forem jednání a chování osob, jež ukončily školní vzdělání a přípravu na povolání a vstoupily na trh práce.[1]

Vzdělávání dospělých prošlo v minulých letech zásadními procesy. Celková liberalizace prostředí a iniciativy zdola vedly k rozmanitosti nabídky vzdělávacích příležitostí a k expanzi v kvantitě, struktuře i druhové skladbě vzdělávání dospělých.

Vývoj vnitřních a vnějších podmínek, strategie celoživotního učení, evropská dimenze vzdělávání a další kontexty však již kladou nové, dlouhodobě orientované nároky a požadavky, vyvolávající potřebu založení a postupného naplňování systémových změn. Přitom se ovšem zásadně uplatní tržní mechanismy, které pomohou udržet pluralitu nabídky a konkurenční prostředí.[2]

Termín vzdělávání dospělých pokrývá širokou oblast jednak edukačních procesů (učení dospělých osob a na ně zaměřené vyučování), jednak institucí, programů, způsobů řízení a podpůrných aktivit tvořících dohromady systém zabezpečující jiné než formální (tj. striktně na školský systém vázané) vzdělávání.

Ve vzdělávání dospělých se zpravidla uplatňuje distanční vzdělávání a korespondenční studium.

Andragogika

Andragogika je aplikovaná věda o výchově a vzdělávání dospělých lidí, která respektuje zvláštnosti s tím spojené. Zabývá se zejména socializací, personalizací a akulturací a enkulturací.[3] Tento pojem nahradil po roce 1989 užívaný pojem „výchova a vzdělávání dospělých“. Z hlediska sociálních věd nemá andragogiak vlastní předmět/objekt, svůj předmět má společný s jinými vědami – jedná se o učícího se dospělého. Uplatňuje však jiný pohled na tento předmět.

Dělení andragogiky

Andragogika je aplikovaná věda, nicméně tak, jako každá jiná věda, má svůj teoretický základ.

Teoretické disciplíny

 • historie andragogického myšlení, výchovy a vzdělání dospělých
 • teorie vzdělávání dospělých (androdidaktika)
 • teorie výchovy dospělých
 • komparativní andragogika

Praktické disciplíny

 • profesní andragogika
 • sociální andragogika
 • kulturně-vzdělávací andragogika

Teorie v rozvinuté andragogice

 • behaviorální
 • pragmatické
 • psychoanalytické
 • existencionalistické
 • komunikativní
 • humanistické
 • kritické

Nové směry v andragogice

 • teologická pedagogika
 • pozitivismus

Složky výchovy a vzdělávání dospělých

 • přípravná - vytváření sociálních a psychických podmínek pro přípravu člověka na výkon při jeho sociálních rolích
 • výchovná - výchova systémem utváření osobnosti a osvojování si určitých sociálních pravidel
 • vzdělávací - přenos kulturních obsahů, informací, poznatků, zručností, návyků, koncepcí a uplatnění v praxi

Specifika vzdělávání dospělých

 • Problémem u vzdělávání dospělých může být tyto posluchače dostatečně motivovat a udržte jejich pozornost v odpoledních hodinách.
 • U dospělých je významným prvkem podporování jejich aktivity a samostatnosti. K tomu je nutné provádět pozitivní motivaci. Důležité je vysvětlit jim, že vzdělání může přinést znalosti, finance, zábavu, nové přátelé, únik od stereotypu a také úspěch na trhu práce.
 • Naopak demotivujícím prkem může být časová náročnost výuky, starosti a únava.
 • Dalším demotivujícím prvkem může být obava z neúspěchu. Dospělí lidé mají již vytvořeno své ego a bojí se, že bych jim ho někdo mohl narušit.
 • Důležitým specifikem u vzdělávání dospělých je přibližování vzdělávacích aktivit co nejvíce praxi. Je nutné do výuky zahrnout co nejvíce exkurzí, stáží, konkrétních prací s přístroji, stejně jako vnímání praktických poznatků a zkušeností účastníků. Ty mohou obohatit obě strany, jak stranu ostatních posluchačů, tak někdy i samotného učitele.
 • U dospělých posluchačů nesmí vyučující podcenit význam jejich průběžného pozitivního hodnocení. Rozdílné je pouze používání doteků a porušování osobní zóny.
 • Učitel by měl stejně jako u dětí posluchače chválit i kritizovat za výkon, nikoli však osobu samotného posluchače.
 • Důležité pravidlo je přistupovat k dospělým posluchačům jako k rovnocenným partnerům.
 • Obsah vzdělávání dospělých musí co nejvíce odpovídat potřebám, možnostem, znalostem a představám účastníků.
 • Dospělí studenti jsou osobnostmi plnými zkušeností, jež nelze opomíjet. A právě uznávání již nabytých zkušeností a znalostí zájemců o vzdělání je jedním z hlavních principů, které je potřeba dodržet.[4]

Průzkum vzdělávání dospělých v ČR

Společnost Donath-Burson-Marsteller provedla ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR a společností Factum Invenio v roce 2009 průzkum k problematice vzdělávání dospělých. Jeho cílem bylo popsat hlavní aktuální problémy a příležitosti tohoto segmentu celoživotního vzdělávání v České republice.

Z průzkumu vyplynulo:

 • Odborná veřejnost hovoří o důležité úloze vzdělávání v dospělosti, současně však upozorňuje, že je u nás této problematice věnováno mnohem méně pozornosti než v zahraničí.
 • Většina dotázaných požaduje od státu aktivnější roli při stanovení právního rámce pro vzdělávání dospělých.
 • Odborníci se shodují, že současná ekonomická recese má dva hlavní efekty – příjmový a motivační. Na jedné straně dochází u firem k seškrtání výdajů a snižuje se poptávka po vzdělávání. Na straně druhé však panuje na pracovním trhu větší konkurence a roste snaha udržet si pracovní místo, což vede k většímu zájmu veřejnosti o vzdělávání.
 • Laická veřejnost vnímá vzdělávání v dospělosti jako důležitou hodnotu v profesním i společenském uplatnění člověka a současnou nabídku kurzů dalšího vzdělávání považují za dostatečnou. Odborníci hovoří o nabídce nepřehledné, která brání širšímu zapojení veřejnosti do vzdělávání.
 • Lidé ve větších městech a lidé, kteří jsou více orientováni na práci, přikládají vzdělání větší význam než lidé v menších městech a ti, kteří jsou více orientování na tradiční rodinné hodnoty.
 • Vzdělávání v dospělosti je vnímáno jako nutnost dnešní doby zvláště pro starší generace, která deklaruje potřebu získat vzdělání zejména v ICT a jazykách, kterého se jim nedostalo ve škole.
 • Motivací ke vzdělávání v dospělosti mají lidé především ambiciózní, kteří chtějí uspět v profesním životě, lidé s přirozeným zájmem o okolí a společnost. Vnější motivací je nejčastěji je ztráta zaměstnání, nejistota ohledně zaměstnání.
 • Přes důležitost, kterou vzdělávání v dospělosti většina lidí přisuzuje, se jich vzdělává pouze minimum. Většina se odkazuje na neformální a zájmové vzdělávání. Za hlavní překážky potom považují finanční náročnost, časovou náročnost a i nedostatek motivaci.[5]

Katedry andragogiky v ČR

 • Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Katedra andragogiky a personálního řízení – tato katedra byla založena v roce 1945 jako Katedra lidovýchovy při pedagogické fakultě. Po roce 1989 se změnil obsah i název katedry, katedra změnila své zaměření a přejmenovala se na Katedru vzdělávání dospělých a sociální práci, po vyčlenění sociální práce se z ní stala samostatná katedra s názvem Katedra andragogiky a personálního řízení.
 • Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta - Katedra sociologie a andragogiky – byla otevřena v roce 1969 a bylo možné na ní studovat pedagogiku dospělých v kombinaci se sociologií ve dvou větvích nebo v kombinaci s uměnovědnými obory.
 • Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústav pedagogických věd – zde se začal vyučovat obor Andragogika od roku 2009 jako prezenční navazující studijní program.
 • Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky a andragogiky – zde byl otevřen studijní program Andragogika v roce 2009 do kombinovaného bakalářského studia.
 • Univerzita Tomáše Bati - Fakulta humanitních studií - Ústav pedagogických věd – tady bylo studium Andragogiky otevřeno v roce 2010 pro bakalářské kombinované studium.

Česká andragogická společnost

Česká andragogice společnost je občanské sdružení, které bylo založeno 4. listopadu 2008 skupinou předních českých andragogů v čele s doc. PhDr. Jaroslavem Veteškou, Ph.D. Jedná se o sdružení nepolitické a dobrovolné, které sdružuje odborníky z akademické i komerční sféry (lektory, učitele, vysokoškolské pracovníky, manažery, studenty, sympatizanty z oblasti rozvoje lidských zdrojů).

Sdružuje ty, jejichž zájmem je rozvoj přirozeného potenciálu lidí ve vazbě na morální, osobnostní, duševní, kulturní, sociální a společenský kontext - a to jak vlastními aktivitami členů sdružení, tak podporováním a spoluprací se subjekty, které si kladou obdobné cíle.

Cíle ČAS: organizovat a poskytovat vzdělávání z oboru vzdělávání dospělých, vydávat informace z andragogiky a příbuzných vědních oborů v odborném časopise, sledovat, získávat a zpracovávat informace z andragogiky a vzdělávání dospělých, podílet se na výzkumu a vývoji, navrhovat, organizovat a analyzovat vzdělávací potřeby, inovovat učební a androdidaktické metody a formy, spolupracovat s profesními a zájmovými organizacemi, poskytovat poradenství v oblasti vzdělávání dospělých, dalšího vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, získávat prostředky na realizaci a rozvoj svých aktivit.[6]

Členem ČAS se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba – neziskové organizace, kteří souhlasí s cíly sdružení a hodlají se podílet na naplňování cílů sdružení.

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s.

Jedná se o největší profesní asociaci v ČR, která působí již od roku 1990. Je členem European Association for the Education of Adults (EAEA), Unie zaměstnavatelských svazů ČR a mezinárodní expertní sítě ReferNet. Je zastoupne v Národní radě pro kvalifikace, Národním poradenském fóru, Expertní skupině MŠMT, Akreditační komisi rekvalifikačních programů MŠMT a v řadě dalších komisí a výborů.

Jejím cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracovat se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých, organizovat odborné a popularizující akce, vydávat odborné publikace a reprezentovat členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích.[7]

Od roku 1993 organizuje Týdny vzdělávání dospělých v ČR, což zahrnuje aktivity, jejichž úkolem je motivovat potencionální účastníky dalšího vzdělávání k aktivní účasti ve vzdělávacích aktivitách a zároveň motivovat vzdělavatele k aktivní nabídce možností využití dalšího vzdělávání a zaměstnavatele k systematickému vzdělávání zaměstnanců. Cílem AIVD ČR je ve spolupráci s dalšími subjekty a odborníky poskytnout platformu pro rozvoj vzdělávání dospělých v ČR, jeho popularizaci a kultivaci. V roce 2012 budou aktivity rozděleny do tří úrovní – v rámci celé ČR, v rámci krajů a v rámci vzdělávacích institucí. [8]

Podílí se na vydávání odborného časopisu Andragogika a vydává vlastní odborné publikace. Dále provozuje databanku dalšího vzdělávání Andromeida.cz, která tvoří informační zázemí pro oblast dalšího vzdělávání.

AEDUCA

AEDUCA je mezinárodní festival vzdělávání dospělých. AEDUCA vytváří jedinečnou platformu pro propagaci celoživotního vzdělávání, výměnu a sdílení zkušeností v oblasti vzdělávání, a v neposlední řadě pro setkání všech odborníků i příznivců v této oblasti. AEDUCA mimo jiné nabízí příležitost prezentovat vzdělávací instituce a jejich programy, včetně možnosti prezentovat projekty rozvoje lidských zdrojů a je tradičně doprovázena společenským a kulturním programem. Letos se již bude konat 8. ročník. Festival bývá zahajován v květnu v Praze, poté se přesouvá do Bratislavy na slavnostní setkání odborníků a příznivců vzdělávání dospělých, kterého se účastní mnoho zástupců vzdělávacích institutucí, firem, asociací, médií, osobnostní státní správy a představitelů politické scény. Samotný festival probíhá v září v Olomouci.[9]

Andragogika

Časopis Andragogika je jediné odborné periodikum svého druhu v ČR, které vychází již od roku 1996. Tento časopis vydává Academia Economia s. r. o. ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s. Objevují se zde především odborné články a příspěvky z teorie a praxe rozvoje a vzdělávání dospělých, dále představuje moderní formy a metody vzdělávání, systémy vzdělávání ve firmách, sleduje dění a nové trendy v oboru, informuje o nových publikacích a jiných zajímavých zdrojích. Na obsahu časopisu se podílejí autorsky představitelé AIVD ČR, vysokoškolští pedagogové, pracovníci Národního vzdělávacího fondu a vzdělatelé z praxe.[10]

Časopis vychází jako čtvrtletník s nákladem 1500 výtisků, z toho 500 je určeno předplatitelů, 500 je distribuováno na odborných konferencích, seminářích apod. Cílovou skupinou jsou především personální pracovníci, vzdělávací instituce, manažeři, ministerstva apod.

Citáty

„Jak je možné, že malé děti jsou tak chytré a dospělí takoví hlupáci? Musí to být důsledek vzdělání."

Alexander Dumas

„Získá-li někdo na vědomostech a přitom ztrácí na mravech, víc ztrácí, než získává."

Jan Amos Komenský

Použitá literatura

 1. Andromedia.cz. [online]. [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/vzdelavani-dospelych
 2. Infogram, Portál pro podporu informační gramotnosti. [online]. [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/article.do?articleId=1339
 3. Infogram, Portál pro podporu informační gramotnosti. [online]. [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/article.do?articleId=1339
 4. Infogram, Portál pro podporu informační gramotnosti. [online]. [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/article.do?articleId=1339
 5. Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. [online]. [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.aivd.cz/sites/default/files/dbm_zav_zprava.pdf
 6. Česká andragogice společnost. [online]. [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.andragogika.info/o-nas
 7. Vzdělávání dospělých v ČR, Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti. [online]. [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.aivd.cz/o-nas
 8. Vzdělávání dospělých v ČR, Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti. [online]. [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.aivd.cz/o-nas
 9. AEDUCA, Adult Education Festival. [online]. [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.aeduca.cz/rocniky/34_Nerovne-prilezitosti-ve-vzdelavani-br--dospelych-10-1292012.xhtml?type=about
 10. Andragogika, čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých. [online]. [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.andragogika.net/info/

Externí zdroje

Andragogika, čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých. [online]. [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.andragogika.net/info/

AEDUCA, Adult Education Festival. [online]. [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.aeduca.cz