Vizuální komunikace

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Anna Kultová

Klíčová slova: komunikace, vizuální komunikace, webdesign

Synonyma:

Související pojmy:

  nadřazené: komunikace
  podřazené:
Komunikace

Problematika komunikace patří dnes mezi nejfrekventovanější oblasti nejen sociální psychologie, ale i příbuzných oblastí, mezi něž patří i technické obory. Komunikace je specifickou formou spojení mezi lidmi a to prostřednictvím předávání a přijímání významů [1]. Pokud komunikujeme, vždy se jedná o interakci mezi dvěma a více subjekty. Obecně můžeme komunikaci rozdělit na:

1. verbální - použití verbálních prostředků (slovní, mluvené, psané a od nich odvozené)

2. neverbální - použití mimoslovních prostředků (pohled, gesta, mimika, doteky, pohyby...)

3. paraverbální - hlasové projevy vyskytující se na pomezí mezi verbální a neverbální komunikací (pauzy, intonace....) [1]

Neverbální komunikace (pod kterou se řadí i vizuální komunikace, jak se za chvíli dozvíte), se dále dělí na několik skupin:

a. haptika - dotyk

b. kinezika - pohyby celého těla; její součástí je gestika - pohyby rukou

c. mimika - pohyby obličeje

d. oční kontakt

e. posturika - postoj celého těla

f. proxemika - vzdálenost komunikujících

g. chronemika - nakládání s časem při komunikaci

h. úprava zevnějšku [2]


Vizuální komunikace

K vizuální, tedy zrakem vnímané komunikaci přiřadíme kineziku, mimiku, oční kontakt, posturiku, proxemiku a úpravu zevnějšku. Všechny tyto aspekty neverbální komunikace lze vnímat zrakovým orgánem.

Vizuální komunikace využívá především dvojdimenzionální obrázky - symboly, typografii, kresby, grafický design, ilustrace a barvy. Vzhledem k tomu, že neexistuje odsouhlasená definice krásy nebo ošklivosti, měří se kvalita vizuální komunikace na základě pochopení předávané zprávy divákem. Význam vizuálních informací nemusí být vždy jednoznačný a právě proto je interpretace a pochopení vizuálních informací subjektivní. Pro to, aby designéři správně uchopili význam, hloubku a popřípadě vícevýznamovost vizuálních informací, je potřeba analyzovat vizuální komunikaci.Paul Martin Lester [3] navrhl 6 hlavních prvků analýzy vizuálních informací:

1. Osobní perspektiva: tato perspektiva pojednává o osobním hodnocení diváka. Toto hodnocení je založeno na osobnosti, hodnotách a zkušenostech diváka.

2. Dějinná perspektiva: tato perspektiva mluví o měnících se médiích, na kterých jsou obrazové informace předkládány a jejich změny v historii.

3. Technická perspektiva: zde se dozvídáme o možnostech vylepšení obrazu pomocí osvětlení, umístění a prezentace. Správné využití těchto tří komponent vylepší obraz tak, že bude vypadat lépe než ve skutečnosti.

4. Etická perspektiva: z této perspektivy musí být tvůrce, divák i obraz sám eticky a morálně uvážliví a odpovědní.

5. Kulturní perspektiva: hlavním předmětem této perspektivy je symbolizace. Pochopení významu symbolů je kulturně podmíněno.

6. Kritická perspektiva: o této perspektivě je možné mluvit tehdy, když divák zaujímá kritický postoj k obrazu a pokud je jeho kritika přínosem pro společnost.


Vizuální komunikace v kontextu webdesignu

V kontextu dovednosti prezentovat informace a snahy dosáhnout maximálního účinku, je třeba kombinovat verbální projev s vizuálními podněty. Informace ve vizuální podobě se stávají především v dnešní multimediální době hlavním nástrojem přenosu informací [4]. Informace z výzkumů, sociální psychologie a společenských disciplín, které se týkají vizuální komunikace, hojně využívá reklama. Je mnoho návodů na to, jakým způsobem vytvořit lákavou reklamu či zajímavý web. Většina informací o tvorbě se týká právě vizuálních informací. Zde uvádím příklad:

Na webu W3C [5] najdeme celkem podrobné články o webdesignu, mezi nimiž je i sekce „Graphics“. Hned první věta tohoto oddílu upozorňuje na to, že web není pouhým textem. Je to i vyjádření kreativity, vizualizace dat. Grafika na webu má různé cíle - pobavit, naučit či vzbudit emoce diváka.

Na jiných webových stránkách o webdesignu [6] jsem se zaměřila na používaná slova, která souvisí s webdesignem. Zjistila jsem, že mnoho těchto slov, které jsou součástí návodu jak správně tvořit webové stránky, jsou spojena s vizuálním vnímáním. Zde uvádím příklad: přehlednost, zobrazení, oči, čitelný, nečitelnému, vzhledově a jiné. Je tedy zřejmé, že nejen obsah webových stránek, ale i jejich vzhled prodává nabízené zboží.


Vizuální komunikace v kontextu reálného světa

Dalším směrem, který se soustřeďuje na prezentaci vizuálních informací je městské prostředí [7]. Většina obyvatel planety Země pracuje nebo žije v urbanistických celcích. Ve městech se člověk nemůže vyhnout obrovskému množství informací, které se na něho každým okamžikem valí (u počítače je snazší tyto informace minimalizovat - například možnost blokování reklamy na webových stránkách; takovou funkci naše oči nemají, takže při procházení městem vědomě i nevědomě vnímáme reklamy, které jsou všude okolo). V rigorózní práci [7] zmiňuje M. Beránková dva výzkumy, které došly k závěru, že čím více smyslových (a v dnešní době převládajících vizuálních) vjemů člověk vnímá, tím více se k nim stává netečným. Z výše uvedených informací tedy plyne pravidlo nejen pro reálný, ale i pro virtuální svět: Keep it simple!


Poznámky

  1. 1,0 1,1 VÝROST, J. Sociální psychologie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Editor Ivan Slaměník. Praha: Grada, 2008, 404 s. Psyché (Grada). ISBN 978-802-4714-288.
  2. Křivohlavý, J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Svoboda, 1988. 240 str., číslo 25-095-88
  3. Paul Martin Lester. Visual Communication: Images with Messages. Belmont, CA: Thomson Wadsworth, 2006. ISBN 978-0-534-63720-0
  4. O předmětu. S, Horny. VŠE [online]. 2009 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://gml.vse.cz/vizualni-komunikace/4sa424-vizualni-komunikace/
  5. Graphics. W3C [online]. 2012 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.w3.org/standards/webdesign/graphics
  6. Grafika a webdesign: Grafické zpracování a webové grafika. SEO Optimalizace s.r.o. [online]. 2012 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.seooptimalizacesro.cz/clanky/webdesign/zlata-pravidla-webdesignu/
  7. 7,0 7,1 BERÁNKOVÁ, R. Vizuální komunikace a vizuální gramotnost mimo oblast výtvarné výchovy: Obrazy v každodenním životě, jejich vizuální jazyk a jak s nimi komunikujeme [online]. Brno, 2009 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/94001/pedf_r/Vizualni_komunikace.pdf. Rigorózní práce. Masarykova univerzita.