Virtuální knihovny

Z WikiKnihovna
Verze z 22. 2. 2012, 15:56, kterou vytvořil Michal Klajban (diskuse | příspěvky) (8 revizí: IMPORT V: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Terminologie

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) uvádí termín „virtuální knihovna“ jako ekvivalent k termínu „digitální knihovna“.


Digital v. Electronic v. Virtual Libraries (http://sunsite.berkeley.edu/mydefinitions.html) Tento zdroj definuje jednotlivé typy knihoven a k virtuálním knihovnám uvádí definici: Digitální a elektronické knihovny mohou být virtuální knihovny, pokud existují jen virtuálně - to znamená, že knihovna neexistuje "v reálném životě." Například virtuální knihovna může obsahovat materiál z různých samostatných knihoven, které jsou uspořádány ve virtuálním prostoru s použitím počítačů a počítačových sítí.


Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava (http://knihovna.vsb.cz/internet/virt.htm) představuje virtuální knihovny následujícím způsobem: „Tyto vyhledávací nástroje patří mezi užitečné zdroje informací o informacích na Internetu. Na rozdíl od jiných vyhledávacích nástrojů obsahují více prvků využívajících tradiční dovednosti a zkušenosti profesionálních informačních pracovníků. Jejich databáze jsou vytvářeny odborníky, kteří informace nejen sbírají, ale také vybírají, popisují a hodnotí na základě určitých kritérií.“


Podle zdroje Wikipedia.org (http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_library) byl termín „virtuální knihovna“ původně používán jako synonymum k digitální knihovně, ale nově se používá spíše jako nástroj umožňující přístup k strukturované sbírce materiálů z distribuovaných zdrojů.

Anotovaná webografie k virtuálním knihovnám

(v seznamu jsou uvedeny virtuální knihovny s různým zaměřením)

Digitální/Virtuální knihovny vysokoškolských prací (http://www1.cuni.cz/~brt/dvk/dvk3.htm) - tento seznam obsahuje odkazy na mezinárodní a národní digitální knihovny disertačních aj. vysokoškolských prací.


WWW Virtual Library (http://vlib.org/) je nejstarší katalog na World Wide Webu. Katalog vznikl v roce 1991 a jeho začátky jsou spojovány se jménem Tima Berners-Lee, tvůrce HTML. Jedná se o předmětový katalog zpracovaný skupinami dobrovolníků, tzv. správců (expertů v příslušném oboru), kteří sestavují stránky z hlavních odkazů na konkrétní oblasti. Každý správce je zodpovědný za obsah svých stránek a musí dodržovat stanovené pokyny; centrální stránka katalogu je udržována Radou Virtual Library. Jednotlivé rejstříky jsou roztroušeny na stovkách různých serverů po celém světě a jsou propojeny v předmětovém katalogu, který je náplní WWW Virtual Library.


Virtuální knihovna muzeí (http://icom.museum/vlmp/) nabízí cílený výběr webových stránek spojených s muzei, galeriemi a archivy. Instituce jsou seřazeny podle zemí a jsou doplněny o stručné shrnutí obsahu sbírek. Českou republiku zde reprezentují Moravské zemské muzeum, Muzeum dekorativního umění, Národní galerie v Praze, Národní muzeum a Národní technické muzeum.


Virtual Library on Genetics (http://vlib.org/Biosciences) je předmětový katalog, který obsahuje seznam zdrojů zabývajících se problematikou genetiky. Nabízí prohlížení databází podle hierarchicky uspořádaných tématických skupin: podle organismu, podle tématu a dle jednotlivých projektů. Dále obsahuje odkazy na ústavy a instituce zaměřené na DNA, mikrobiotiku, genomickou vědu apod.


Virtuální knihovna kanadského parlamentu (http://www2.parl.gc.ca/Sites/LOP/VirtualLibrary/index-e.asp) poskytuje kromě knihovnických a informačních služeb také „Parlamentní informační a výzkumné služby“, tj. konzultační služby pro jednotlivé poslance. Výzkumní pracovníci získávají a analyzují potřebné materiály, píší dopisy, krátké poznámky a delší výzkumné práce na žádost senátorů a členů poslanecké sněmovny. Stránka rovněž odkazuje na plné texty parlamentárií seřazených dle kategorií.


Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna (http://www.psp.cz/eknih/) nabízí elektronickou formu úplných textů parlamentních tisků (tj. návrhů zákonů včetně důvodových zpráv a usnesení), těsnopiseckých zpráv (tj. doslovných záznamů ze všech jednání a hlasování) a dalších parlamentárií od roku 1848 do současnosti.


VirtuelleAllgemeinbibliothek (http://www.virtuelleallgemeinbibliothek.de/) Přístupem k dokumentům virtuální veřejné knihovny v Berlíně je systematicky uspořádaný seznam titulů. V adresáři se nachází zdroje z oblasti informací, vzdělávání a volného času.


Virtuelle Bibliothek – Fachhochschule Hannover (http://www.fh-hannover.de/bibl/fachinformationen/virtuelle-bibliothek/) Virtuální knihovna Univerzity aplikovaných věd v Hannoveru slouží jako místo prvního kontaktu pro výzkum v různých oblastech. Virtuální pobočka knihovny funguje pro všechna oddělení a nabízí četné odkazy na on-line dostupné informace. Multidisciplinární přehled zdrojů nabízí odkazy, které jsou důležité pro všechny útvary, např. vyhledávače, katalogy, velké archivy na různá témata a informace o patentech a normách pro vědeckou práci a publikování. Dále se virtuální knihovna člení na pobočky dle jednotlivých oborů.


Virtuelle Fachbibliothek Psychologie (http://fips.sulb.uni-saarland.de/port.htm) Virtuální knihovna pro psychologii Saarland University (Saarbrücken) obsahuje mj. zvláštní sbírky (SSG) psychologie, které jsou určeny pro vnitrostátní zásobování vědy literaturou o psychologii a k poskytování služeb v oblasti psychologických odborných informací. Nadace pro výzkum (DFG) založila Virtual Library psychologie s cílem nabízet přístup k psychologickým odborným informacím z vlastní nabídky a také nabídky svých partnerů v jednom rozhraní.


EconBiz - die Virtuelle Fachbibliothek Wirtschaftswissenschaften (http://www.econbiz.de/index.shtml) EconBiz - virtuální knihovna pro ekonomiku a ekonomická studia (Kolín nad Rýnem) nabízí internetové zdroje ekonomických odborných informací, online-katalogy, plné texty volně dostupných pracovních dokumentů v oblasti ekonomie, dále přístup k ekonomickým časopisům a poskytuje přístup k informačním službám knihoven.


Virtuální knihovna právních předpisů (http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/index.html) - zprostředkovává obsah rakouské říšské sbírky zákonů z období 1848 – 1918 v českém jazyce. Jedná se o naskenované dokumenty, které jsou rozděleny na říšskou a moravskou sbírku a dále řazeny dle roku schválení příslušného zákona.


Digitální knihovna z oboru IV (http://www1.cuni.cz/~brt/dk/dkdk.htm) - poskytuje kolekci odkazů na mezinárodní digitální archivy a knihovny nabízející plné texty dokumentů včetně metadat z oboru Informační věda a knihovnictví. Zdroje nejsou seřazeny.


Virtuální knihovna Královské chemické společnosti "RSC" (http://www.rsc.org/Library/LICMember/) je sbírka fulltextových e-knih, časopisů a databází od různých autorů a z různých zdrojů, ke kterým mají členové RSC přístup dvacet čtyři hodin denně sedm dní v týdnu z jakéhokoliv internetového počítače kdekoliv na světě. Virtuální knihovna RSC zpřístupňuje bezplatně členům RSC prameny a zdroje zabývající se jak chemií, tak i dalšími příbuznými obory, ale také z oblasti obchodu a životního prostředí.


Jewish Virtual Library (http://www.jewishvirtuallibrary.org/) Židovská virtuální knihovna je online židovská encyklopedie, která má za cíl poskytnout informace o všech aspektech židovského života a židovské kultury. Cílem židovské virtuální knihovny je vzdělávat návštěvníky v židovském kulturním dědictví, přispět k rozvoji judaismu, informovat o měnící se povaze židovských obcí a spojení mezi židovskou minulosti i současnosti.


Jules Verne Virtual Library http://jv.gilead.org.il/works.html) Tento zdroj nabízí elektronické verze prací Julese Vernea. Díla jsou shromážděna z různých internetových zdrojů, např. Project Gutenberg, Русский Текст, Ebooks Libres & Gratuits, Eons, La Bibliothèque électronique du Québec. Virtuální knihovna rovněž obsahuje bibliografii Julese Vernea.


Kentucky Virtual Library (http://www.kyvl.org/) Digitální knihovna Kentucky slouží ke zvýšení vzdělanosti, pro výzkum a pro celoživotní vzdělávání tím, že umožňuje sdílet přístup k digitalizovaným sbírkám státu Kentucky. Nabízí také poradenskou činnost pro knihovny, muzea, archívy a společnosti zabývající se historií při výběru a použití vhodných technologií pro tvorbu digitálních zdrojů. Vybrané sbírky jsou výrazně zaměřeny na stát Kentucky. Digitální knihovna Kentucky zprostředkuje prohlídku více než 550 000 digitalizovaných dokumentů včetně historických novin, starých fotografií, vzácných pečetí, starých map apod.


ScienceCentral.com (http://www.sciencecentral.com/site/4537385) je virtuální knihovna Networked Computer Science Technical Reports Library (NCSTRL). Zdroje jsou seřazeny do adresáře dle abecedy a dále se člení do podkategorií, které nabízí desítky zdrojů z nejrůznějších vědních oborů a oblastí lidské činnosti.


SHVB - Schopfheim hypervirtuelle Bibliothek (http://www.schopfheim.de/bib/virtbib/) Tento zdroj definuje virtuální knihovnu jako „systematicky uloženou sbírku vybraných obecných a konkrétních informací na internetu“ a rovněž poskytuje odkazy na zdroje (převážně knihovny) uspořádané dle systematického třídění. Jsou rozděleny do 22 hlavních skupin, které jsou označeny velkými písmeny a dále se přidáním dalšího písmena dělí na podskupiny. Pro speciální skupiny uživatelů (např. ženy, děti, studenti) jsou vytvořeny samostatné kategorie.


Astrophysics Data System "ADS"(http://adswww.harvard.edu/) ADS udržuje tři bibliografické databáze obsahující více než 8,3 milionu záznamů z oblasti astronomie a astrofyziky. Každá databáze obsahuje výtahy z článků a monografií publikovaných v různých disciplínách. Databáze pokrývají všechny významné časopisy, mnoho menších časopisů, sborníky z konferencí, zprávy a bulletiny několika observatoří, NASA zprávy a disertační práce.


Andy Holt Virtual Library (http://www.utm.edu/vlibrary/vlhome.shtml) Tato virtuální knihovna se zaměřením na humanitní vědy a umění slouží především k podpoře vzdělávání na University of Tennessee-Martin. Knihovna nabízí řadu virtuálních pomůcek (např. historické mapy), globální zdroje, digitální texty aj. Všechny zdroje, s výjimkou předplacené služby, jsou přístupné vzdáleným uživatelům.


Kodexy Electronici Sangallenses "CESG" (http://www.cesg.unifr.ch/en/) Účelem virtuální knihovny CESG je poskytnout přístup ke středověkým kodexům v Abbey Library of St Gallen. Abbey knihovna, se svými 2.100 rukopisy, patří mezi nejstarší a nejvýznamnější knihovnu rukopisů na světě. Polovina z rukopisů, nebo kodexů, byla vyrobena ve středověku a asi 400 svazků bylo vyrobeno před rokem 1000 n. l. Virtuální knihovna CESG obsahuje 374 rukopisů.


REESWeb (http://www.ucis.pitt.edu/reesweb/) je virtuální knihovna týkající se Ruska a východní Evropy. Webové stránky uvedené v REESWeb jsou prověřeny editory, seřazeny do kategorií pro snadné vyhledávání a doplněny anotacemi. Tento zdroj se zaměřuje na přesnost a kvalitu poskytovaných informací spíše než na objem a proto jej ocení uživatelé, kteří chtějí najít jen relevantní dokumenty bez nutnosti procházet velké množství výsledků hledání.


National Virtual Library Nigerie (http://www.nigerianvirtuallibrary.com/) Nigerijská virtuální knihovna zahrnuje elektronické knihy, časopisy, filmy, videa a mapy. Cílem projektu je zajistit přístup k nejlepším a nejnovějším publikacím ve daném oboru k usnadnění výuky, výzkumu a vzdělávání.


Virtual Library-Cilea Itálie (http://www.virtual-library.it/) nabízí seznam užitečných zdrojů pro vzdělávání knihovníků a řízení knihoven. Obsahuje adresáře muzeí a archivů a další odkazy na bibliografické zdroje zaměřené na knihovníky vč. elektronického publikování v Itálii. Služba "Zeptejte se odborníka" nabízí online referenční službu, jejímž prostřednictvím školní knihovníci mohou požádat o pomoc odborníky. Cilea (Consorzio Interuniversitario Lombardo 'sEspolupráce Atomatic) je neziskové sdružení, které zahrnuje deset univerzit v Lombardii.


Virtuální knihovna Nizozemska (http://www.bibliotheek.nl/home) poskytuje množství zajímavostí a odkazů ze světa knih. Nápaditě vizualizované „literární náměstí“ představuje např.: aktuality, literární diskuse, mapu světa, časovou osu, literární kalendář, literární ocenění, recenze, rozhovory, spisovatele týdne, čtenářské tipy a mnoho dalšího z oblasti Nizozemské kultury.


Murica Regional Library Španělsko (http://www.bibliotecaregional.carm.es/Biblioteca/faces/indexp.jsp) Virtuální knihovna Pio Tejera zahrnuje bibliografii regionu Murcia od patnáctého do sedmnáctého století. Zahrnuje zpracování a digitalizaci těch pramenů, které mají být zařazeny do bibliografického dědictví oblasti Murcia. Dále nabízí stránku dětské knihovny, virtuální prostor pro mládež, dílny tvůrčího psaní a další aktivity.


La Valenciana Biblioteca Digital (http://bv2.gva.es/en/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion) Virtuální knihovna bibliografického dědictví Valencie (BIVALDI) nabízí díla, která jsou jako součást kulturního dědictví Valencie, umístěna v jiných knihovnách a kulturních centrech (Hispánská společnost, Abadia de Montserrat , Biblioteca Nacional de Madrid, atd.). BIVALDI nabízí svým čtenářům digitalizované dokumenty od prvotisků a rukopisů, až po literární klasiku Valencie. Dále také přepisy, překlady, bibliografie, speciální studie o digitalizaci děl, autorské biografie, atd.


Projektu Virtuální umělecké knihovny - VUK (http://art.jib.cz/vuk) se účastní devět knihoven, které spojuje obsahová příbuznost jejich fondů, týkající se dějin architektury, sochařství, malířství, kresby, grafiky, fotografie, archeologie, genealogie, restaurátorství apod. VUK provozuje veřejně přístupný elektronický katalog v rámci oborové brány Umění a architektura (ART) a nabízí další informace: přehled akcí zaměřených na výtvarné a užité umění, fotografický náhled do institucí, jejichž knihovny jsou členy Virtuální umělecké knihovny, zpracování rešerší atd.


Encyklopedia Britannica (http://www.britannica.com/) - tato stránka nabízí přístup ke zdrojům online encyklopedie Britannica. Volně jsou přístupné pouze části Encyclopedie Britannica, jinak je plný přístup na základě předplatného. Jedná se tedy o komerční databázi plných textů vč. recenzí webových stránek editory Britannica, dále články z předních časopisů, knihy v tisku a jiné referenční databáze a kvalitní webové stránky (dle výběru redaktorů). Vyhledávání informací usnadňuje tezaurus.