VerbaLex: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m (7 revizí: IMPORT V: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 22. 2. 2012, 15:56

Autor: Karolína Žáková

Klíčová slova: valence, sémantika, slovník

Synonyma: valenční slovník

Související pojmy:

nadřazené -
podřazené - jazykové nástroje


Charakteristika

VerbaLex je slovník valenčních rámců českých sloves, který je zpracován elektronicky již od roku 2005. Tento slovník vychází ze tří základních zdrojů - BRIEF, VALLEX a Český WordNet. První verze tohoto slovníku vznikla na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v centru zpracování přirozeného jazyka. Centrum se zaměřuje na jazykovědu a informační technologie, proto pracuje na řadě projektech, jako jsou například korpus Bonito, slovníky VerbaLex nebo DEB II..

VerbaLex je speciální synchronní slovník, který je vytvářen pomocí počítačových nástrojů. Tento slovník pracuje s elektronickými zdroji dat.

Strukturu VerbaLexu tvoří hlavní rysy databáze, těmi jsou

● organizace lexikálních dat v tzv. základních a komplexních valenčních rámcích;

● zápis valenčních rámců ke slovesným synonymickým řadám (ne pouze k jednotlivým lemmatům);

● rozlišování významů polysémních sloves;

● dvojúrovňové sémantické role.[2.]


Struktura zápisu slovníkového hesla ve VerbaLexu


MAČKAT:1, SEVŘÍT:3(SVÍRAT), TISKNOUT:1, TLAČIT:4

~ ned: mačkat:1 dok: sevřít:3 ned: svírat ned: tisknout:1 ned: tlačit:4

AG(kdo1;<person:1>;obl)+++VERB+++OBJ(co4;<object:1>;obl) -synon:

-example: ned: mačká měch harmoniky

-example: ned: mačkal zvonek

-use: prim

-class: hold-15

~ ned: mačkat:1 dok: sevřít:3 ned: svírat ned: tisknout:1

AG(kdo1;<person:1>;obl)+++VERB+++OBJ(co4;<object:1>;obl)+++PART(v čem 6;<hand:1>obl)

-synon: ned: tlačit:4

-example: ned: mačkal peníze v hrsti

-use: prim

-class: hold-15[3.]


Vysvětlení:

Na prvním řádku je synset (synonymická řada sloves), kde jsou jednotlivá slovesa označena pořadovým číslem. Jestliže má sloveso vidovou variantu tak je uvedena v závorce. Pod synsetem jsou vypsaná slovesa, pro která platí valenční rámec uvedený na dalším řádku. U sloves je uveden slovesný vid (dokonavost, nedokonavost, obouvidovost). Dále následuje samotný valenční rámec. Jednotlivé složky valenčního rámce jsou vyjádřeny pomocí přímých nebo předložkových pádů (např. kdo1, co4, v čem6), adverbii (např. kde, kam, kdy, jak), spojkami (doplnění vedlejší větou), adjektivy (např. jaký) nebo infinitivem. Dále jsou zde sémantické role např. AG – agent, OBJ – object, PART – part. V našem příkladu jde o role person:1 (osoba, člověk), object:1 (hmatatelný a viditelný objekt) a hand:1 (ruka). Kulaté závorky ve valenčním rámci obsahují kromě vyjádření pádu a sémantické role také informaci o obligatornosti či fakultativnosti valenční vazby (obl – obligatory, opt – optional). Ve středu valenčního rámce stojí výraz VERB, který zastupuje sloveso, a pomáhá tak k určení pozice slovesa v rámci věty. Za výrazem synon se uvádí slovesa ze synsetu, pro která neplatí daný valenční rámec. Jsou tu dále uvedeny příklady vět, které dokládají daný valenční rámec (example:). U položky use se uvádí způsob použití daného slovesa (prim – doslovný, fig – přenesený, idiom – idiomatický).Výraz class uvádí sémantickou třídu slovesa ve valenčním rámci. Celkový počet sémantických tříd je 100. Valence je schopnost lexikální jednotky, tedy zpracovávaného slovesa, vázat na sebe další větné členy.

Valence

Valence je schopnost lexikální jednotky, tedy zpracovávaného slovesa, vázat na sebe další větné členy.

„Obecně můžeme říct, že pojmem valence rozumíme schopnost určitých lexikálních jednotek (zejm. sloves – včetně dějových a stavových substantiv – a adjektiv) vázat na sebe jistý počet syntaktických pozic, determinovaný počtem sémantických aktantů, a to v jistých morfologických formách obsaditelných primárně jistými výrazy, buď nevětnými(substantivy a výrazy adverbiálními), nebo větnými (vedlejšími větami).“[1.]


Zdroje

1. GREPL, M., KARLÍK, P. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, 1998.

2. HLAVÁČKOVÁ, Mgr. Dana, Ph.D. Databáze slovesných valenčních rámců VerbaLex. Brno, 2008. Dostupné z: http://theses.cz/id/f4zej0?info=1;isshlret=VerbaLex;;zpet=/vyhledavani/?search=verbalex. Dizertační práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.

3. NĚMCOVÁ, Mgr. Ivana. Využití valenčního slovníku VerbaLex pro syntaktickou analýzu češtiny. Brno, 2006. Dostupné z: http://theses.cz/id/w4k9pb?info=1;isshlret=VerbaLex;;zpet=/vyhledavani/?search=verbalex. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.