VPK

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Monika Beránková

Klíčová slova: servisní centrum VPK, účastnická knihovna, uživatel, uživatelské konto, virtuální fond, smluvní vztah

Synonyma:

Související pojmy:

nadřazené - reprografické služby knihoven, elektronické dodávání dokumentů (EDD), literatura pro technické a aplikované obory, autorský zákon
podřazené -


Co je Virtuální polytechnická knihovna

Virtuální polytechnická knihovna je dobrovolné sdružení českých knihoven technických a dalších aplikovaných oborů. Tyto knihovny se spojily, aby mohly nabízet své fondy čtenářům ostatních spolupracujících knihoven a vlastní čtenáři mohli čerpat z dalších fondů. Fondy knihoven jsou spojeny pouze "virtuálně" v prostředí internetu díky společnému Soubornému katalogu VPK. Tento virtuální fond neexistuje na jednom fyzickém místě nebo serveru, ale jsou to fondy jednotlivých zúčastněných knihoven. Virtuální fond obsahuje záznamy o periodikách technických a aplikovaných věd, údaje o tištěných časopisech a také údaje o elektronických časopisech z placených databází. V současné době se projektu účastní 56 účastnických knihoven, 36 knihoven nabízí své fondy prostřednictvím VPK, 18 knihoven spolupracuje prostřednictvím MVS [1]. Jde o sdružení bez právní subjektivity, založené na dvoustranných smlouvách Národní technické knihovny (nositele projektu) s ostatními účastníky systému (smluvní vztah NTK a účastníka) [2].

Přínosy VPK

 • - dostupnost dokumentů bez fyzické návštěvy knihovny,
 • - propojení knihovnických služeb pro technické obory,
 • - poskytuje orientaci při akvizici dokumentů a může přispívat k efektivnímu využívaní finančních prostředků pro nákup tištěných dokumentů i multilicencí, umožňuje koordinaci oborově zaměřené akvizice periodické literatury [1].

Poskytované služby

 • online kopie článků
 • xeroxové kopie doručované poštou či faxem
 • články ze zahraničních odborných databází
 • služba Current Contents - zasílání kopií obsahů nových čísel časopisů
 • online sledování požadavku a stadia vyřízení
 • bezhotovostní platby prostřednictvím uživatelského účtu
 • možnost objednání kopií článků nebo výpůjčky publikací ze zahraničních knihoven (prostřednictvím MMVS)
 • funguje i jako MVS (meziknihovní výpůjční služba) [1].

Principy fungování VPK

Pravidla poskytování služeb jsou daná Knihovním řádem VPK. Servisním centrem VPK je Národní technická knihovna, zajišťuje provoz technologií VPK, vedení adresářů - uživatelských kont a uzavírání smluv s uživateli. Služby jsou dodávany poštou, faxem nebo elektronicky, elektronické kopie (ve formátu netextového souboru) jsou doručovány do uživatelského konta, reprografické kopie (xerokopie) jsou zasílány poštou na adresu uživatele. Uživatelem může být fyzická osoba starší 18 let nebo knihovna, školské zařízení a archiv, evidovaní na MK ČR, kteří žádají služby pro své uživatele [2]. Servisní centrum VPK zakládá uživateli uživatelské konto. Uživatelské konto je chráněný prostor uživatele, zřízený na zabezpečeném serveru provozovatele služby, vybavený systémem autentizace přístupu. Uživatelské konto umožňuje uživateli komunikovat s knihovnou, objednávat i přijímat služby a hradit poplatky za služby z finančních prostředků, vložených jako jako předplatné na služby[3].

Snížení zájmu o dodávání elektronických dokumentů přes VPK kvůli výši autorských poplatků DILII

VPK bylo založeno pro poskytování služeb typu dokument delivery prostřednictvím internetových technologií. Elektronické dodávání dokumentů (EDD) představuje korektní postup dodávání dokumentů, včetně vypořádání autorskoprávních nároků z vytvořených elektronických kopií. Od 1. 12. 2000 vstoupil v platnost nový autorský zákon č. 121/2000 Sb., novela z roku 2006 zavádí pojem kolektivní licence. 29. 12. 2008 uzavřela DILIA (vykonavatel kolektivní správy autorských práv) a Národní knihovna ČR kolektivní smlouvu o tzv. elektronickém dodávání dokumentů. Výše odměny za poskytnuté kopie velmi negativně zasáhla do rozvoje této služby v ČR [3].

Obdobné pojekty z jiných oborů v České republice

Národní knihovna ČR provozuje obdobný projekt pro oblast společenských věd, eDoDo. Pro oblast výchovy, vzdělávání a školství je určena Elektronická pedagogická knohovna e-PK, provozovaná Národní pedagogickou knihovnou Komenského ÚIV.

Použitá literatura

 1. Virtuální polytechnická knihovna - Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. Poslední aktualizace 7. 1. 2010. [citováno 13. 6. 2010]. Dostupné na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Virtu%C3%A1ln%C3%AD_polytechnick%C3%A1_knihovna>.
 2. VPK - Národní technická knihovna [online]. Praha : Národní technická knihovna, ©2006-2010. [citováno 13. 6. 2010]. Dostupné na WWW: <http://www.techlib.cz/cs/262-vpk/>.
 3. SMETANOVÁ, Dana - ŠLECHTA, Patrik. Elektronické dodávání dokumentů v oblasti zemědělství a potravinářství. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 5. ©1997-2010 [citováno 13.06.2010]. Dostupné na WWW: <http://www.ikaros.cz/node/6132>. ISSN 1212-5075.