VISK: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m (14 revizí: IMPORT T-V: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 20. 2. 2012, 14:12

Autor: Jitka Bugajevová

Klíčová slova: veřejné informační služby, knihovny, vzdělávání, digitalizace, retrokonverze, souborný katalog

Synonyma: ---

Související pojmy:


nadřazené - služby knihoven

podřazené - ---

Charakteristika

Dotační program Ministerstva kultury ČR Veřejné informační služby knihoven (VISK) vyšel z iniciativy Sdružení knihovníků a informačních pracovníků v roce 2000 a je spravován Národní knihovnou ČR. Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání.

Základním cílem programu VISK je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bázích informačních technologií. Především se jedná o poskytování veřejného přístupu k místu vybavenému informační technologií s kvalifikovanou obsluhou, podpoře celoživotního vzdělávání, poskytování knihovnických a informačních služeb sociálním a národnostním menšinám, poskytování informací pro oblast výzkumu a vývoje, uchování a zpřístupnění národního kulturního bohatství.

Program VISK zahrnuje i četné dílčí cíle, mezi něž patří vybavení knihoven informační technikou a jejich připojení na Internet, stejně jako zlepšení počítačové gramotnosti knihovníků [1].

Podprogramy a jejich charakteristika

Program VISK je členěn do devíti vzájemně provázaných podprogramů, které naplňují stanovené cíle[2].


VISK 1 (Koordinační centrum programu VISK)

- koordinace zavádění informačních technologií v oblasti knihoven

- spolupráce na realizaci PIK ("Projekt internetizace knihoven")


Každý z podprogramů VISK 2-9 má svého odborného garanta, na kterého je možné se v případě potřeby obrátit.


VISK 2 (Mimoškolní vzdělávání knihovníků)

- vyškolení pracovníků knihoven v dovednostech práce s ICT na úrovni evropského standardu European Computer Driving Licence


VISK 3 (Informační centra veřejných knihoven – ICEKNI)

- systematická podpora šíření a poskytování informací občanům prostřednictvím knihoven s využitím ICT, zejména prostřednictvím veřejně přístupné informační sítě, funkce knihovny jako informačního centra obce


VISK 4 (Digitální knihovna a archiv pro informační služby knihoven)

- vybudování, provoz a zpřístupnění všestranně funkční digitální knihovny a archivu, které umožní skladování velkého objemu digitálních dokumentů


VISK 5 (Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR – RETROKON)

- retrospektivní konverze katalogů = převod katalogů z lístkové do digitální podoby

- zpřístupnění katalogů největších českých knihoven prostřednictvím internetu


VISK 6 (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica)

- digitální zpřístupnění a ochrana kulturního dědictví obsaženého v dokumentech dochovaných na teritoriu České republiky


VISK 7 (Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius)

- záchrana a zpřístupnění bohemikálních dokumentů tištěných na kyselém papíru, jejichž existence je ohrožena rozpadem (křehnutím) papírového nosiče


VISK 8/A (Informační zdroje)

- zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí


VISK 8/B (Jednotná informační brána)

- zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány


VISK 9 (CASLIN - Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit)

- rozvoj CASLIN - Souborného katalogu ČR

- projekt "Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit"


Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven [3].

Příklady zrealizovaných projektů

1/ Zajištění provozu Jednotné informační brány v celonárodním měřítku, zpřístupnění informačních zdrojů Národní knihovny České republiky a českých webových zdrojů (projekty VISK 8/B – 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)[4]


2/ Báze Souborného katalogu ČR k 31.12 2009 obsahovala 3.865.206 záznamů monografií, speciálních druhů dokumentů a seriálů, a to jak českých, tak zahraničních (VISK 9)[5]


3/ V roce 2009 bylo ve 130 kurzech základů informační/počítačové gramotnosti odučeno celkem 1810 hodin a ve 13 kurzech expertních 182,5 hodin, celkem vzděláváním v oblasti IT prošlo úspěšně na různé úrovni 1601 knihovníků (VISK 2) [6]


4/ Projekt BiblioHelp vznikl díky studentům Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU Brno a byl spuštěn 13. 10. 2009 (VISK 3)[7]


5/ Projekt ČTE(SY)RÁD: ČTEnářův Sympatický RÁDce vznikl ve spolupráci studentek KISK FF MU Brno s Ústřední knihovnou FF MU Brno v r. 2009, jedná se o online dostupnou elektronickou databázi doporučování čtivých knih (VISK 3)[8]


6/ Projekt digitalizace rukopisných i tištěných map Plzně a Plzeňska, 15. prosince 2008 byl zprovozněn web umožňující nahlédnout do zatím 30 digitalizovaných map (VISK 6)[9]


7/ Projekt Nová verze šablony webu pro malé knihovny byl realizován v roce 2009, službu poskytuje Knihovna města Hradec Hrálové (VISK 3)[10]


Použité zdroje

  1. VISK [online]. [cit. 2010-05-10]. Cíle programu. Dostupný na WWW: <http://visk.nkp.cz/VISKcile.htm>.
  2. VISK [online]. [cit. 2010-05-10]. Dostupný na WWW:<http://visk.nkp.cz
  3. VISK [online]. [cit. 2010-05-10]. Financování. Dostupný na WWW:<http://visk.nkp.cz/VISKfin.htm>.
  4. Jednotná informační brána [online]. c2001-2010. [cit. 2010-05-10]. Projekt JIB. Dostupný na WWW: <http://info.jib.cz/o-projektu/projekt>.
  5. SVOBODOVÁ, Eva. Souborný katalog ČR v roce 2009 : Stručné zhodnocení VISK 9 část I [online]. [cit. 2010-05-10]. Dostupný na WWW: <http://visk.nkp.cz/2009/VISK9/VISK9_1.pdf>.
  6. HOUŠKOVÁ, Zlata. Zpráva o kontrole projektů v programu VISK 2 v r. 2008; Stručný přehled naplňování programu VISK 2 v r. 2009 [online]. [cit. 2010-05-10]. Dostupný na WWW: <http://visk.nkp.cz/2009/VISK2/2008_2009.pdf>.
  7. VALIŠOVÁ, Edita. Léčba knihou v podání projektu BiblioHelp. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 11 [cit. 02. 11. 2009]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5798>. ISSN 1212-5075.
  8. ČTEnářův Sympatický RÁDce [online]. c2009-2010.[cit. 2010-05-10]. Dostupný na WWW:<http://www.ctesyrad.cz/>.
  9. ŠEDO, Ila. Staré mapy Plzně na webu. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 2 [cit. 06. 02. 2009]. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/node/5246>. ISSN 1212-5075.
  10. WebKnihovny.cz : Vstupní brána knihoven do internetu [online]. [cit. 2010-05-10]. Dostupný na WWW: <http://webknihovny.cz/pages/sablona.html>.