Výstavba a rekonstrukce knihoven: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
(Obsah databázy)
m (35 revizí: IMPORT V: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 22. 2. 2012, 16:02

Autor: Jana Pražienková

Kľúčové slová: výstavba knižníc, rekonštrukcia knižníc, databáza, ČR

Synonymá: -

Súvisiace pojmy:

Nadradené: knižnice, architektúra, stavby, rekonštrukciaCharakteristika

Databáza Výstavba a rekonstrukce knihoven obsahuje záznamy stavieb a rekonštrukcií knižníc v Českej repulike.


Vznik databázy

Problematikou vzájomnej spolupráce knihovníkov pri výstavbe a rekonštrukcii knižníc sa zaoberal ako prvý Drahoslav Gawrecki, ktorý patril k významným autoritám v oblasti výstavby a vybavenia knižníc nielen v Československu, ale aj v zahraničí. Okrem iného napríklad participoval pri príprave výstavby Státní knihovny ČSR v Prahe alebo Matice slovenskej v Martine (2). Bohužiaľ, spoločenské a politické pomery do roku 1989 neumožňovali významný rozvoj v tejto oblasti. So zmenou pomerov sa množstvo inštitúcií, miest či obcí začalo zaoberať otázkami rekonštrukcie či výstavby knižníc. Výstavba alebo rekonštrukcia knižníc je pritom mimoriadne náročný a zdĺhavý proces, vyžadujúci spoluprácu odborníkov z viacerých oblastí. Efektívnym riešením by bolo vytvorenie konzultačného centra pre výstavbu a rekonštrukciu knižníc, samotnej realizácia však bránia v prvom rade ekonomické dôvody (5). SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR) spolu so Státní technickou knihovnou zahájili v roku 2003 projekt databázy stavieb a rekonštrukcií knižníc v ČR. V súčasnosti je databáza dostupná na stránke http://old.stk.cz/Stavby/Stavby.html .

Ciele databázy

Cieľom databázy je podchytiť projekty rekonštrukcií alebo výstavby, ktoré prebehli alebo sa chystajú v knižniciach. Zároveň databáza umožňuje vzájomné kontakty medzi jednotlivými knižnicami, prináša informácie o cenách, kontakty na rôznych dodávateľov a firmy, ktoré sú zapojené do realizácie projektov.


Obsah databázy

Knižnice údaje o projektoch vkladajú do databázy prostredníctvom dotazníka, ktorého štruktúra vychádza z dotazníkov, používaných komisiou pre výstavbu knižníc IFLA (3).

Údaje v dotazníku sú rozčlenené do niekoľkých blokov:

- základné identifikačné údaje o knižnici - adresa, kontaktné údaje, typ knižnice, zriaďovateľ, prípadne webové sídlo, sigla

- základné parametre knižnice - prevádzka, počet pracovníkov, čitatelia, počet knižničných jednotiek, typ projektu, umiestnenie knižnice, prípadne ďalší komentár

- základné parametre budovy alebo stavebnej akcie - všetky údaje sa uvádzajú v m2, okrem zastavanej plochy sa uvádzajú len úžitkovo čisté plochy, doplnené ekonomickými údajmi o projekte vrátane termínov výstavby

- kontaktné údaje o projektantoch, dodávateľoch stavby, interiéru a skladových technológií

Knižnice majú možnosť uviesť aj odkazy na fotografie interiéru a exteriéru, umiestnené na vlastných webových stránkach

Záznamy v databáze je možné prezerať v poradí, v akom boli do databázy vložené alebo podľa zvolených kritérií – kraj, mesto, knižnica, typ projektu, určenie budovy, klimatizácia, vykurovanie, architekt, dodávateľ stavby, regálov alebo interiérov. Databáza obsahuje informácie nielen o pripravovaných, ale aj o už zrealizovaných projektoch. Pri vypĺňaní dotazníka je potrebné si vopred zhromaždiť všetky potrebné technické a administratívne údaje. Nie je však možné vkladať rozsiahlejšie texty alebo obrázky. Hoci je databáza primárne určená pre české knižnice, ponúkli spoluprácu a možnosť vkladania projektov aj knižniciam na Slovensku. V súčasnosti sa v databáze nachádza 1 projekt zo Slovenska.

Analýza údajov v databáze

Ku dňu 19.5.2010 bolo do databázy uložených 139 projektov, pričom posledný záznam bol vložený 10.7.2008.

Posledná analýza údajov v databáze prebehla v roku 2005 a priniesla nasledujúce výsledky (4, s 57 - 58).


Realizované stavebné akcie v rozpätí rokov 1992 - 2005:

- celkový počet: 121

- počet nových budov: 25 (najúspešnejší rok 2003 so 16 skolaudovanými stavbami, oproti tomu len 2 stavby v roku 1992, v roku 2005 klesol počet na 6)

- počet prístavieb: 5

- počet rekonštrukcií: 58

- počet adaptácií existujúcich priestorov: 33


Realizácia stavebných akcií podľa typov knižníc v rozpätí rokov 1992 - 2005:

- mestské knižnice: 53

- krajské knižnice: 33

- vysokoškolské knižnice: 14

- miestne knižnice: 14

- ústredné odborné knižnice: 3

- knižnice múzeí a galérií: 4


Intenzita výstavby podľa jednotlivých krajov v rozpätí rokov 1992 - 2005:

- Praha: 33

- Juhomoravský kraj: 14

- ostatné kraje: 7 - 8

Budúcnosť databázy

Vzhľadom k tomu, že posledný údaj do databázy bol pridaný v roku 2008, je ďalšia budúcnosť projektu zrejme otázna.Použité zdroje:

1.Výstavba a rekonstrukce knihoven. [online]. 2003 [cit. 2010-05-19]. Dostupné na: http://old.stk.cz/Stavby/Stavby.html

2.Gawrecki, Drahoslav, PhDr. Slovník českých knihovníků. [online] [cit. 2010-05-19]. Dostupné na www: <http://sck.sdruk.cz/record?id=33>.

3.Richter, Vít. Databáze staveb a rekonstrukce knihoven. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 9 [cit. 2010-05-19]. Dostupný na www: <http://www.ikaros.cz/node/1479>. URN-NBN: cz-ik 1479. ISSN 1212-5075.

4.Richter, Vít. Výstavba a rekonstrukce knihoven v České republice v letech 1992 až 2005. In: Knihovna a architektura 2005: interiéry knihoven. Praha: Státní technická knihovna, 2005. s 57 – 61. Dostupné aj na www: <http://library-architecture.upol.cz/2005/KA_05.pdf>

5.Richter, Vít. Nová služba SKIP na podporu výstavby knihovny. Bulletin SKIP. 2003. roč. 12, č. 3, s 3-4. ISSN 1210-0927. Dostupný z www: <http://skip.nkp.cz>.

6.Šramková, Eva. Současná výstavba knihoven v České republice a v zahraničí. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, 2008. 129 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Alexandra Škyříková. Dostupné na: <http://theses.cz/id/6nsx1c/>.