Výkaz KULT: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
(Formuláře)
m (28 revizí: IMPORT V: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 22. 2. 2012, 16:02

Autor: Věra Motyčková

Klíčová slova: statistika, veřejné knihovny, NIPOS

Synonyma: ---

Související pojmy:služby knihoven, benchmarking, standardy VKIS


Charakteristika

Výkazy KULT jsou roční statistické výkazy o kulturních zařízeních, zpracovávané na základě Zákona č.89/1995 Sb., o státní statistické službě, v souladu s Programem statistického zjišťování, který vydává každoročně vyhláškou Český statistický úřad. Účelem statistického zjišťování je "zajištění údajů pro potřeby MK, MF, ČSÚ, Národní knihovny ČR a mezinárodních organizací a pro potřeby krajské a místní samosprávy."[1] Z pověření Ministerstva kultury České republiky zabezpečuje státní statistickou službu Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS). Zpravodajskými jednotkami(ZJ), které výkaz vyplňují, jsou "knihovny poskytující veřejné knihovnické a informační služby ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů."[1]. Základní ZJ předkládají výkaz v tištěné formě pověřeným knihovnám s regionálními funkcemi, které data kontrolují, sumarizují a v elektronické podobě předávají krajským knihovnám. Ty provedou kontrolu, doplní svoje údaje a následně údaje za všechny knihovny v kraji, spolu se souhlasem k publikování údajů, odešlou do NIPOS.

Obsah výkazu

Výkaz obsahuje údaje o knihovně, jejich zaměstancích, uživatelích, fondech i službách, rozdělené do devíti oddílů. Podkladem pro vyplnění výkazu je především Deník knihovny, dále přírůstkový a úbytkový seznam, případně další pomocná evidence. Údaje v oddíle 6 jsou čerpány z personální agendy a v oddílech 7 a 8 z účetní evidence zřizovatele. Jednotlivé oddíly : Hlavička výkazu: Obsahuje základní údaje o ZJ, její právní formě a jejím zřizovateli. Oddíl I-Knihovní fond: Údaje o stavu fondu na začátku a na konci sledovaného období, počty jednotek podle jednotlivých druhů dokumentů, počet přírůstků a úbytků knihovního fondu. Oddíl II- Uživatelé: Počet registrovaných uživatelů a návštěvníků, počet uživatelů do 15 let, počet návštěvníků členěný podle typu akcí nebo služeb. Oddíl III- Výpůjčky: Počet výpůjček realizovaných ZJ ve sledovaném období, členěný podle typů dokumentů. Oddíl IV- Další údaje: Tento oddíl obsahuje údaje o výměnných fondech , meziknihovních a mezinárodních meziknihovních službách půjčených do i z jiných knihoven. Dále tento oddíl zachycuje údaje o vzdělávacích, poradenských, konzultačních a vydavatelských činnostech, počet studijních míst, počet míst s připojením k internetu, plochu knihovny a počet hodin pro veřejnost. Oddíl V- Elektronické služby knihovny: Do tohoto oddílu ZJ zapisují údaje týkající se webových stránek, elektronických katalogů, elektronických informačních zdrojů, digitálních dokumentů a on-line informačních služeb. Oddíl VI- Zaměstnanci: Zde ZJ, s výjimkou knihoven s neprofesionálními pracovníky, vyplňují údaje o zaměstnancích a jejich pracovních úvazcích, v členění dle dosaženého vzdělání. Oddíl VII- Příjmy resp. Výnosy: Oddíl obsahuje první část ekonomických ukazatelů, konkrétně výše příjmů knihovny , členěných podle původu příjmů na tržby, dotace a granty, dary a sponzorské příspěvky . Oddíl VIII- Výdaje resp. Náklady: Druhá část ekonomických ukazatelů, konkrétně částky výdajů, rozdělené na výdaje na materiál, energie a služby, osobní náklady, náklady na pořízení knihovních fondů, investiční výdaje a ostatní. Oddíl IX- Síť knihoven: Reginální a krajské knihovny zde uvádějí počty knihoven podle určených typů, za které provádějí sumarizaci.

Formuláře

Formuláře jsou každoročně aktualizovány. Vizuálně zůstávají stále téměř stejné, postupem let se doplňují tak, jak se rozšiřují služby knihoven a jejich sledování. Například verze za rok 1995 obsahovala v oddíle I.KNIHOVNÍ FOND devět řádků, nyní má tento oddíl řádků devatenáct. Oddíl II.ČTENÁŘI se rozrostl ze tří řádků na osm a oddíl III.VÝPŮJČKY ze sedmi na sedmnáct. Největší rozdíl je ovšem v oddíle IV.DALŠÍ ÚDAJE, který v roce 1995 měl třináct řádků a v nich zachyceny údaje, které jsou ve verzi za rok 2009 rozděleny do oddílů IV-VIII, z toho jen v oddíle IV najdeme řádků 28. Grafická verze pro rok 2009: [[1]] a za rok 1995 :[[2]]

Využití výkazů

Data z výkazů jsou zveřejňována ve formách různých přehledů., které slouží ke sledování a porovnání vývoje vybraných ukazatelů v čase . Pro tyto účely například Centrum informací a statistik kultury(CIK), jako odborný útvar NIPOS, vydává každoročně publikaci Statistika kultury spolu s komentářem ke statistickým údajům. Na stránkách Českého statistického úřadu najdeme zpracovaná data například jako Tab. 12.09- Kultura v České republice za roky 1989-2008. Statistické údaje o činnosti veřejných knihoven za rok 2002 byly základním východiskem pro zpracování standardu VKIS. Díky zavedení standardů VKIS je možno porovnat hodnoty standardu s reálnými hodnotami, kterých jednotlivé veřejné knihovny dosahují. "Veřejné knihovny si mohou prostřednictvím tohoto nástroje okamžitě ověřit, zda standard splňují a v jakém kontextu se pohybují ve vztahu k minimálním, průměrným a maximálním hodnotám"[6]. Jednotlivá oddělení krajských knihoven využívají výsledky jako kontrolu stavu VKIS v knihovnách svého regionu. Vybraná statistická data jsou využívána jako indikátory v projektu Benchmarking knihoven a tak umožňují vzájemné systematické porovnání výkonů a procesů v rámci odpovídající kategorie knihovny. Základním předpokladem využití statistických dat je jejich správnost a úplnost, proto je třeba na všech úrovních dbát na pečlivé, správné a úplné vyplnění výkazu.

Použitá literatura a zdroje:

[1]ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Kult (MK) 12-01 Roční výkaz o knihovně:Příloha č. 2 k vyhlášce č. 386/2009 Sb. [online] Praha:6.11. 2009 /2010,[2010-11-28], dostupné na WWW: http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/kult_%28mk%29_12_01_psz_2010

[2]HOCH Ivo. Přehled vybraných ukazatelů některých sítí knihoven v ČR od roku 1993.In Informace pro knihovny - portál Knihovnického institutu Národní knihovny ČR. [online] Praha:19.10.2010 .[2010-11-28], dostupné na WWW: http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=05_St/Statistika2.htm&PHPSESSID=f6dcd8dcd89b0f23e5035f03e4091440

[3]NAJMANOVÁ Hana: Zpráva o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina za rok 2009.[online] Žďár nad Sázavou:28.1.2010 .[2010-11-28], dostupné na WWW: http://www.kkvysociny.cz/modul_knihovnam/documents/zprava_rf.pdf

[4]NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU (NIPOS): Kultura České republiky v číslech 2010. [online] Praha:2010.[2010-11-28], dostupné na WWW: http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2009/03/kultura-cr-v-cislech-2010.pdf

[5]NIPOS » Statistika kultury. [online] Praha:.[2010-11-28], dostupné na WWW: http://www.nipos-mk.cz/?cat=54

[6]PILLEROVÁ Vladana. Vyhodnocení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb. In NIPOS:Celostátní porada Statistika činnosti veřejných knihoven [online]. Brno: 15.11.2007 .[2010-11-28], dostupné na WWW: http://old.nipos-mk.cz/download/Brno071115_StandardyVKIS.ppt

[7]RICHTER Vít, MACHÁČEK Petr. Benchmarking knihoven In NIPOS:Celostátní porada Statistika činnosti veřejných knihoven[online]. Brno: 15.11.2007.[2010-11-28], dostupné na WWW: http://old.nipos-mk.cz/download/Brno071115_Benchmarkingknihoven.ppt

[8]RICHTER Vít, PILLEROVÁ Vladana. Vyhodnocení standardů veřejných knihovnických a informačních služeb za rok 2005 :Celostátní úroveň. [online] Praha:2006 .[2010-11-28], dostupné na WWW: http://knihovnam.nkp.cz/docs/Vykony/StandardVyhodnoceni2005.pdf?PHPSESSID=f6dcd8dcd89b0f23e5035f03e4091440

[9]RICHTER Vít.INFORMACE PRO KNIHOVNY - PORTÁL KNIHOVNICKÉHO INSTITUTU NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR [online] Praha:26.11.2010 .[2010-11-28], dostupné na WWW: http://knihovnam.nkp.cz/index.php3?PHPSESSID=f6dcd8dcd89b0f23e5035f03e4091440

[10]ZEMÁNKOVÁ Ladislava. Nová statistická evidence v nejpočetnější „síti“ knihoven ČR. In Ikaros Roč. 13, č. 3 [online] Praha:2009, dostupné na WWW: http://www.ikaros.cz/nova-statisticka-evidence-v-nejpocetnejsi-%E2%80%9Esiti%E2%80%9C-knihoven-cr