Výhradní právo: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m (17 revizí: IMPORT V: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 22. 2. 2012, 16:02

Autor: Dominika Frömelová

Klíčová slova: výhradní právo, vlastnické právo, regál

Synonyma: exkluzivní právo, privilegium, výlučné právo

Související pojmy: autorské právo

nadřazené: právo

podřazené: výhradní zastoupení, vlastnictví, ochranná známka

Obecně

Výhradní právo je právo, které můžeme definovat jako jedinečnou možnost něco vlastnit, užívat, za něco vybírat poplatek, něco vykonat případně někoho zastupovat. Výhradní právo můžeme dělit na právo, které se týká hmotných věcí a výhradní právo týkající se věcí nehmotných. Hmotné výhradní právo je právo vlastnické, do nehmotného výhradního práva můžeme zařadit právo autorské nebo právo výhradního zastupování.

Historie

Výhradní práva byla udělována již ve středověku a jednalo se o tzv. regály. Například pozemkový regál byl historickým právem rozhodovat o veškeré půdě. Mezi další patří například horní regál, což bylo právo na nerostné bohatství, se kterým souvisel i mincovní regál. Mimo výhradní práva, která náležela pouze panovníkovi, byla i výhradní práva, která byla panovníkem udělovaná dalším osobám. Jednalo se například o právo várečné nebo-li právo vařit a čepovat pivo. Další středověká práva se týkala městských práv. Město svým založením získávalo od svého zakladatele výhradní práva, například mílové právo. Toto právo zaručovalo městu v okruhu jedné míle monopolní výrobní postavení. Dalším významným právem bylo právo pořádat trhy. Tato výhradní práva byla zřizována za poplatek.

Ochrana

Výhradní právo je, jako všechna práva, chráněno zákonem. V případě vlastnického práva je omezeno Občanským zákoníkem[1]. Výhradní používání ochranné známky případně ochrana autorského práva je zahrnuta v Trestním zákoníku.


Ochranná známka

Ochranná známka je jedinečná známka, která je vyjádřena písmem, slovy nebo obrázkem. Tato ochranná známka musí být registrována Úřadem průmyslového vlastnictví, je zapsána v příslušném rejstříku a na deset let opravňuje vlastníka k jejímu užívání. [2] Ochranná známka může být zaregistrována online a nesmí být shodná z žádnou další zaregistrovanou známkou, neboť ochranná známka je chráněna výhradním právem použití pouze pro firmu, která si ji zaregistrovala. Užívání ochranné známky může být prodlouženo na dalších deset let proti uhrazení poplatku.Viz také (Brand).


Autorské právo

viz (Autorské právo)
viz také (Duševní vlastnictví)


Vlastnické právo

Vlastnické právo patří do věcných práv a je jedním z výhradních práv k určité věci. Konkrétně jde o oprávnění předmět držet, užívat, požívat, tj. brát z věci plody a jiné užitky, nakládat s ní a zejména ji za úplatu nebo bezúplatně zcizit a tak ji převézt na jinou osobu.[3].
Vlastnické právo upravuje zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
Pokud se jedná o průmyslové vlastnictví je toto chráněno speciálními zákony o průmyslovém vlastnictví.


Výhradní zastoupení

Smlouvou o výhradním zastoupení si zajišťujeme exkluzivní práva k zastoupení nějaké osoby případně v určité věci. V dnešní době výhradní zastoupení požadují například realitní kanceláře pro prodej nebo pronájem nemovitosti. Smlouva je uzavřena obvykle na dobu určitou (v případě realitních kanceláří obvykle na dobu 6-ti měsíců). V této době není strana, která výhradní zastoupení poskytla, oprávněna kontaktovat jiného zástupce za účelem splnění věcí ve smlouvě. Takové výhradní zastoupení se sjednává na základě smlouvy dle Občanského zákoníku.[4]. Nebo lze uzavřít smlouvu o výhradním obchodním zastoupení (například na prodej výrobků) dle zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.


Poznámky

  1. Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
  2. Úřad průmyslového vlastnictví [online] 29.4.2011 7:44 [citováno 19.5.2011]dotupné z www.: http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky.html
  3. KNAPP, V.a kol. Občanské právo hmotné. 3.vydání. Praha : ASPI, 2002. S. 283. ISBN 80-86395-31-6
  4. zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů


Použitá literatura

KNAPP, V.a kol. Občanské právo hmotné. 3.vydání. Praha : ASPI, 2002. 471 s. ISBN 80-86395-31-6
Úřad průmyslového vlastnictví [online] 29.4.2011 7:44 [citováno 19.5.2011]dotupné z www.: http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky.html
Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů
BENEŠ, Z, Dějiny středověku a raného novověku. 2.vydání, Praha: Práce, 1992. 86 s., ISBN 80-208-0295-9