Vídeňská dohoda

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Anna Stránská

Klíčová slova: ochrané známky

Synonyma:  Vídeňská dohoda o zřízení mezinárodního třídění obrazových prvků ochranných známek

Související pojmy: nadřazené - Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví

                                  podřazené - ---


Charakteristika

„Účelem třídění je ulehčení rešerší ochranných známek a odstranění zásadního přetřídění při změně dokumentů na mezinárodní úrovni. Členské země Vídeňské dohody již nepotřebují vytvářet své vlastní národní třídění nebo aktualizovat existující národní třídění.“ [1]

 Vídeňská dohoda má stejnou platnost jako Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, takže její platnost je na dobu neurčitou. Pokud nějaká země chce od smlouvy odstoupit, musí poslat písemnou žádost generálnímu řediteli. Výpověď nabývá platnosti rok od dne doručení generálnímu řediteli. Od smlouvy nelze odstoupit dříve než 5 let od data, kdy se země stala členem zvláštní unie.  [2]

Originály (smlouvy a dodatky) i ověřená vyhotovení jsou vždy pro každou zemi ve dvou exemplářích (ve francouzském jazyce a v anglickém jazyce). Originály jsou vždy uloženy u generálního ředitele. 

Třídění obrazových prvků ochranných známek je uspořádáno hierarchicky od obecného ke konkrétnímu. Skládá se z 29 tříd, 144 oddílů, 788 sekcí a 879 pomocných sekcí.

Zvláštní unie

Jsou země, kterých se týká Vídeňská dohoda a přijímají společné třídění obrazových prvků ochranných známek. K 1.1.2007 Arménie, Bulharsko, Francie, Guinea, Chorvatsko, Jamajka, Kuba, Kyrgystán, Lucembursko, Mexiko, Moldávie, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko, Svatá Lucie, Švédsko, Trinidad a Tobago, Tunis, Turecko, Turkmenistán, Uruguay.

Výbor expertů

Jsou zde zastoupeny všechny země Zvláštní unie. Každá země má jeden hlas. Výbor expertů rozhoduje o změnách a doplňcích k třídění obrazových prvků. Dále doporučuje Zvláštní unii usnadnění užívání třídění obrazových prvků a dbá o jejich jednotné uplatnění. Po schválení se mohou jednání účastnit i mezivládní a mezinárodní vládní organizace členských zemí Zvláštní unie. Změny a doplňky třídění obrazových prvků mohou být podány jakýmkoli příslušným úřadem či organizací členské země Zvláštní unie i Mezinárodním úřadem.

Shromáždění ZU

Každá země má svého delegáta, který má jeden hlas. Delegát může mít zástupce, poradce a znalce. Náklady delegáta hradí vysílající země.

Všechny mezivládní organizace zemí Zvláštní unie mohou mít svého pozorovatele. Shromáždění například přezkoumává a schvaluje zprávy a činnost generálního ředitele týkající se Zvláštní unie. Dále stanovuje program setkání Zvláštní unie, přijímá její dvouletý rozpočet a navrhuje revizní konference. Shromáždění je svoláno jednou za dva roky generálním ředitelem, který zároveň připravuje pořad jednání. Na žádost ¼ členským zemí lze svolat i mimořádné setkání.

Mezinárodní úřad

Zařizuje administrativní věci ohledně Zvláštní unie. Připravuje zasedání, plní úkoly sekretariátu Shromáždění Zvláštní unie, atd. Vedoucím výkonným úředníkem a zástupcem Zvláštní unie je generální ředitel, který je zároveň tajemníkem Shromáždění Zvláštní unie a Výboru expertů (těmito funkcemi může pověřit jiné pracovníky). Také se účastní zasedání a diskuzí, ale bez hlasovacího práva.

Financování

Zvláštní unie má vlastní rozpočet. Peníze získává prostřednictvím příspěvků členských států, poplatků a dávek za služby poskytované Mezinárodním úřadem, jakož jsou dary, atd.

Řešení sporů

Pokud spor nebyl urovnán jednáním, může být předložen Mezinárodnímu soudu. Strana, která spor předloží soudu je povinna o tom informovat Mezinárodní úřad, který následně vyrozumí ostatní země Zvláštní unie.

Poznámky

  1. Mezinárodní třídění obrazových prvků ochranných známek: Vídeňská dohoda. 6. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2007. <http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html> </li>
  2. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví. In: Vyhláška č. 64/1975 Sb. 1975. Dostupné z: www.upv.cz/dms/pdf.../mez...umluva/PARIZ_UMLUVA.PDF
  3. </ol>