URL

Z WikiKnihovna
Verze z 20. 2. 2012, 14:10, kterou vytvořil Michal Klajban (diskuse | příspěvky) (16 revizí: IMPORT T-V: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jiří Zeman


Heslo: URL


Klíčová slova: url, uniform resource locator


Synonyma:


související pojmy: webová adresa, URI

nadřazené - URN, World Wide Web, Internet
podřazené – protokol, doména


Definice

Uniform Resource Locator („jednotný lokátor zdrojů“) je řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na Internetu.

Podle počítačového slovníku Webopedia je URL globální adresa dokumentů a jiných zdrojů na World Wide Web. [1]

URL definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na serveru a protokol, kterým je možné zdroj zpřístupnit.

Jednotlivá pole v URL: schéma, doménové jméno, port, specifikace souboru, parametry

Některá pole jsou nepovinná – buď nemají význam, nebo se předpokládá předdefinovaná hodnota, závislá např. na schématu (např. pro protokol HTTP je implicitní port 80), nebo na aplikaci (pro webový prohlížeč se předpokládá protokol HTTP). [2]

Shodně s RFC 1738 [3] se URL do stránek zapisuje buďto jako absolutní adresa, nebo jako relativní. Zatímco absolutní adresa je to samé, co URL, relativní adresa je nějaký zkrácený zápis adresy, který funguje díky tomu, že prohlížeč ten zápis pochopí podle adresy aktuální stránky.


Absolutní URL

Každá absolutní adresa se skládá z protokolu a doménového jména. Většinou následuje adresářová cesta a jméno souboru. Někdy jsou v adrese ještě číslo portu, jméno záložky a dotaz (query string).


Protokoly

HTML stránky se nejčastěji přenášejí http protokolem. Ten se do URL zapisuje jako http://. Další protokoly mailto: , ftp:// nebo https:// se užívají zřídka.


Domény

Každý server na Internetu má doménové jméno. To se skládá ze tří částí oddělených tečkami.

  • jméno virtuálního serveru, nejčastěji www (doména třetí úrovně)
  • jméno domény druhé úrovně (nutná registrace)
  • generická doména (doména nejvyššího řádu), nejčastěji cz, sk nebo com
  • Port

Velmi zřídka se za generickou doménu píše dvojtečka a číslo portu.


Adresářová cesta

Cílový soubor bývá uložen v adresáři (ale může být přímo v kořeni serveru). Adresáře se do URL zapisují za generickou doménu. Před jméno adresáře patří lomítko (obyčejné, nikoli zpětné). Je-li adresářů více úrovní, píšou se za sebe odděleny lomítky.


Soubory

Vlastní jméno souboru se píše za adresářovou cestu (existuje-li). Před jméno souboru se dává lomítko.


Záložky

Odkaz může mířit na záložku v odkazovaném dokumentu. Do URL se za jméno souboru píše křížek # a jméno záložky.


Dotaz

Součástí URL mohou být i vstupní data pro nějaký skript. Ta se do URL píšou na konec za otazník. Syntaxe je jmeno=hodnota&jmeno2=hodnota2. [4]


Příklad pro WWW stránku:

http://kisk.phil.muni.cz:80/w/index.php?title=URL&action=edit
  • schéma: http – odpovídající protokol téhož jména
  • server: kisk.phil.muni.cz
  • port: 80 – jelikož pro http je port 80 implicitní, není ho třeba v tomto konkrétním případě uvádět
  • dokument: /w/index.php – je uveden včetně cesty (adresáře) v rámci webserveru, začínající od adresáře „viděného z internetu“
  • parametry: jsou-li specifikovány, jsou uvozeny znakem otazníku. Zde je první parametr se jménem „title“ a hodnotou „URL“, druhý se jménem „action“ a hodnotou „edit“. Parametr a hodnota se oddělují rovnítkem, dvojice parametr–hodnota se oddělují ampersandem. Hodnota (i s rovnítkem) může být vynechána, pak se parametr předá jako prázdný řetězec.


Relativní adresování

Mnohdy je vypisování celé absolutní adresy zbytečné a zdlouhavé. Existuje možnost, jak si práci usnadnit použitím relativní adresy.

Myšlenka relativních adres se zakládá na tom, že soubory, které se navzájem odkazují, často leží na tomtéž serveru. Každý soubor, který pomocí URL vyžaduje jiný soubor, má sám nějaké absolutní URL. Takže stačí, aby se do adresy napsaly cesta k souboru, lomítko a jméno souboru. To je relativní URL.

relativní URL = cesta/jméno_souboru

Často oba soubory leží v jednom adresáři, takže pak není nutno vyplňovat cestu (je prázdná), relativní URL tvoří pouze jméno souboru.

Adresáře se oddělují lomítky. Pokud se cílený soubor nachází v hierarchii adresářů někde výše (takže je nutno "vyskákat" nahoru), použije se zápis dvou teček pro nadřazený adresář.

Příklad: Vložení obrázku s logem do určité stránky za použití relativní adresy by se udělalo takto:

<img src="../images/obrazek.jpg">

V relativním URL lze samozřejmě použít záložky a dotazy.


Literatura

1. What is URL? - A Word Definition From the Webopedia Computer Dictionary [online]. c2011 [cit. 2011-01-02]. Dostupné z WWW: <http://www.webopedia.com/TERM/U/URL.html>

2. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Uniform Resource Locator [online]. 2010-12-26 [cit. 2011-01-02]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator>

3. LEE, T. Berners. RFC 1738 - Uniform Resource Locators (URL) [online]. 1994 [cit. 2011-01-02]. Dostupné z WWW: <http://tools.ietf.org/html/rfc1738>

4. JANOVSKÝ, Dušan. URL [online]. 2010-12-12 [cit. 2011-01-02]. Dostupné z WWW: <http://www.jakpsatweb.cz/html/url.html>.