Užitný vzor

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Ambrožová Lada

Klíčová slova: užitný vzor, patentová ochrana

Související pojmy

nadřazené: průmyslové vlastnictví, duševní vlastnictví

podřazené:

Charakteristika

Užitným vzorem rozumíme patentovou ochranu vynálezů. Jedná se o nové, rámec přesahující odborné dovednosti či průmyslově využitelná technická řešení, která jsou méně nákladnou, jednodušší a rychlejší ochranou technického řešení. Užitné vzory se často nazývají "malými patenty", z důvodu toho, že se jedná o řešení pro menší vynálezy. [1]Základní ustanovení v patentovém zákoně zní:" Technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná, se chrání užitnými vzory."[2]

Proces registrace užitného vzoru

Registrace užitného vzoru probíhá standardně jako u patentu. O zápis se žádá přihláškou užitného vzoru podanou písemně u Federálního úřadu pro vynálezy. Přihláška smí obsahovat pouze jedno technické řešení, nebo skupinu řešení, která je vzájemně provázaná a zabývá se tedy jedinou technickou myšlenkou. Mezi náležitosti, které musí přihláška obsahovat patří:

• Žádost o zápis do rejstříku užitných vzorů

• Popis řešení, či jeho dokumentaci

• Nároky na ochranu, (zde musí být vymezen předmět ochrany).


Podaná přihláška musí obsahovat i původce předmětu přihlášky. Dále musí vyhovovat jednotné formě a požadavkům, které Federální úřad pro vynálezy zveřejní ve Věštníku svého úřadu. Po podání přihlášky na úřad se podrobí průzkumu zápisné způsobilosti.Tzn. :“ zda neobsahuje předmět, který není technickým řešením ve smyslu zákona, zda není vyloučen z ochrany užitným vzorem, zda zjevně nesplňuje podmínky průmyslové využitelnosti nebo zda nemá nedostatky bránící zápisu. „[3]Po prozkoumání, jestli není podobný vynález již přihlášen, se přihláška užitného vzoru potvrdí a nakonec zveřejní. Celý tento proces trvá zhruba 3 až 4 měsíce. Jestliže při procesu přihlašování dojte k nesrovnalostem, úřad vyzve přihlašovatele, aby je odstranil, nebo jej informují o zamítnutí přihlášky. Doba platnosti užitného vzoru jsou 4 roky, postupně lze prodloužit až na 10 let. Po dosažení této doby užitný vzor zaniká. Zánik užitného vzoru je ještě možný při vzdání se jej jeho majitelem. Pro registraci užitného vzoru, či patentu, v zahraničí se využívají tyto cesty:

• národní – znamená, že se vynález zaregistruje v každé zemi, kde chceme, aby byl chráněn

• „Evropského patentu“ – zaregistrováno pomocí Evropské patentové organizace

• mezinárodní přihlášky PCT – vynález přihlášen přes jedinou přihlášku pro 120 států[3]

Účinky užitného vzoru

Účinky užitného vzoru se myslí licence, předchozí uživatel a nucená licence.

• Licence znamená, že bez souhlasu uživatele užitného vzoru nikdo nesmí chráněný vzor vyrábět, uvádět do oběhu, a podobně. Majitel při této situaci musí poskytnout souhlas s využíváním vzoru, nebo jej může na někoho převést.

• Účinkem užitného vzoru ve formě předchozího uživatele rozumíme, že nepůsobí proti tomu, kdo před vznikem práva přednosti využíval technické řešení chráněné užitným vzorem.

• Nucená licence – Uděluje se pouze v případě, že nedošlo k udělení licenční smlouvy. Nucená licence se uděluje za podmínek , že majitel svoje vlastnictví nevyužívá, nebo jej nevyužívá dostatečně, či při ohrožení důležitého veřejného zájmu. [4]

Vhodnost ochrany užitným vzorem

• Pro obchodní případy s kratším časovým obdobím

• Při jednorázovém prodeji průmyslového vlastnictví

• Při rychlém zavedení výroby, která však nebude mít dlouhodobou perspektivu

• Pro technické řešení, které neobstojí v přísných kritériích pro vynález

• V případě rychlého získání ochrany[5]

Důvody pro výmaz užitného vzoru z rejstříku

• technické řešení není způsobilé k ochraně

• pokud je předmět užitného vzoru již chráněn

• je-li majitelem užitného vzoru osoba, která nemá oprávnění, tzn. jestliže není původce, právní nástupce

• jestliže jde předmět přihlášeného nad rámec původního podání přihlášku

Návrhy pro výmaz se podávají u Úřadu ve dvojím výtisku. Musí být řádně podložen, proč by k výmazu mělo dojít. Majitel užitného vzoru se o vzniklé situaci musí informovat a musí se k návrhu výmazu vyjádřit. Jestliže k výmazu dojde, jedná se o účinky, jako by užitný vzor nikdy do rejstříku nebyl zapsán.[6]

Rozdíly mezi patentem a užitným vzorem

 • Užitným vzorem nelze chránit způsob výroby, pracovní činnost. To lze jenom patentem
 • Udělení patentu trvá 2 roky i více let, u užitného vzoru pouze 3 – 4 měsíce
 • Délka ochrany užitným vzorem je 10 let, u patentu dvojnásobek
 • Finanční náklady jsou u patentu několikanásobně vyšší než u užitného vzoru[5]
 • "Pokud jde o právo na ochranu užitným vzorem a náležitosti přihlášky užitného vzoru, platí obdobné zásady jako v případě patentové přihlášky. Základní rozdíl však spočívá v řízení o přihláškách užitných vzorů. Řízení je zde založeno na tzv. registračním principu, kdy Úřad zkoumá jen splnění základních podmínek pro ochranu a zapíše užitný vzor do rejstříku, aniž by zkoumal, zda předmět přihlášky je z hlediska novosti a tvůrčí úrovně způsobilý k ochraně."[1]

Fotografie osvědčení užitného vzory pro ČR

Osvědčení užitného vzoru pro ČR

[7]

Použitá literatura

 1. 1,0 1,1 Úřad průmyslového vlastnictví, Užitné vzory,[online],[2012-10-13], Dostupné z : <http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/uzitne-vzory.html>
 2. JEŽEK, Jiří. Patentový zákon: Zákon o užitných vzorech : komentář. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1998, 25 s. ISBN 80-7179-173-3.
 3. 3,0 3,1 Propatent,patentová známková a grafická kancelář, Patent a užitný vzor, [online],[2012-11-20]Dostupné z : http://www.propatent.cz/cz/patent-a-uzitny-vzor/
 4. JEŽEK, Jiří. Patentový zákon: Zákon o užitných vzorech : komentář. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1998, 28 s. ISBN 80-7179-173-3
 5. 5,0 5,1 KANIA, SEDLÁK, SMOLA, Patentová a známková kancelář, Patent x užitný vzor, [online], [vid. 2012-11-21], Dostupné z webových stránek http://www.kaniasedlaksmola.cz/patentx.htm Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „KANIA“ použit vícekrát s různým obsahem
 6. JEŽEK, Jiří. Patentový zákon: Zákon o užitných vzorech : komentář. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1998, xi, s.169-170, ISBN 80-7179-173-3
 7. Patentová a známková kancelář, Průmyslová práva, [online], [vid. 2012-11-27], Dostupné z:http://www.patent-online.cz/index.php?p=nabidka


Externí zdroje