Typologie dokumentů NUŠL: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m (14 revizí: IMPORT T-V: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 20. 2. 2012, 14:10

Autor: Michaela Ficnarová

Klíčová slova: typologie, dokument, šedá literatura, digitální knihovna, digitální knihovna šedé literatury, NTK, Národní technická knihovna, NUŠL, Národní úložiště šedé literatury

Synonyma: ---

O typologii

Analýza dokumentů šedé literatury a vypracování jejich typologie byly provedeny již v první fázi projektu NUŠL, která probíhala od dubna 2008 do června 2009. [1] Definovat typologii dokumentů, které budou do NUŠL přijímány, bylo totiž nutné ještě před samotným sběrem těchto dokumentů.

Sonda, která byla za tímto účelem provedena, ukázala, že existující typologie zohledňují různá hlediska. Jedním z nich je např. druh dokumentu, který je klíčový pro organizaci GreyNet (the Grey Literature Network Service), dále potom obsah (politické dokumenty, právní texty), místo (tuzemské, zahraniční), typ formátu (e-text, číselná data) atd. Skutečnost, že při tvorbě typologie dokumentů pro NUŠL bylo bráno v potaz několik již existujících typologií (např. GreyNet, ASEP, RIV a pracovní verze typologie OpenSIGLE), přispěla k vytvoření vlastní, víceúrovňové struktury, jež je schopna reflektovat všechna požadovaná kritéria. [2]

Při zpracovávání typologie dokumentů řešili autoři otázku, zda mezi typy dokumentů, které budou v repozitáři přítomny, zařadit také patentové dokumenty a normy. K uvedenému problému byla vypracována zevrubná analýza a na základě situace u obdobných zahraničních systémů bylo rozhodnuto, že patenty do repozitáře zařazeny nebudou. NUŠL ale shromažďuje dokumenty, které patenty zmiňují. [3]

Struktura typologie

Typologie dokumentů NUŠL je strukturována do dvou úrovní. Základní typologie, jež tvoří první úroveň, popisuje všechna kritéria pro dokumenty, které jsou do NUŠL přijímány.

Jedním z takových kritérií je např. čas. Autoři se rozhodli do úložiště přijímat a) elektronické dokumenty vytvořené od data vzniku úložiště, tedy od r. 2009, b) výběrově i dokumenty starší. V případě metadat jsou sbírány veškeré dostupné záznamy o šedé literatuře vytvořené v České republice bez omezení. Kritérium regionu definuje, že původem vzniku dokumentu šedé literatury musí být Česká republika, hledisko obsahové pak stanovuje, že obsah musí být nutně odborný a původní.

Základní typologie je dále rozpracována do druhé úrovně, a to podle druhu dokumentu. Hlavní skupiny této druhé úrovně tvoří: vysokoškolské kvalifikační práce, studijní materiály, zprávy, autorské práce, firemní literatura, konferenční materiály, studie, analýzy, statistiky. Jednotlivé hlavní skupiny pak již obsahují konkrétní druhy dokumentů jako např. disertační práce, referáty, závěrečné zprávy, prezentace apod. [4]

Typologie dokumentů NUŠL však není definitivní a neměnná, autoři předpokládají další možný vývoj typologie na základě změn, jež probíhají v oblasti šedé literatury.

Autoři typologii velmi přehledně zpracovali jednak schematicky v podobě myšlenkových map, jednak v podobě textové (viz další schémata a textové členění).

Typologie dokumentů NUŠL znázorněná pomocí myšlenkových map [5]

Základní typologie NUŠL (první úroveň)

Soubor:Typologie celek.jpg

Myšlenková mapa zachycuje všechna kritéria pro dokumenty, které budu do NUŠL přijímány.


Typologie podle druhu dokumentu (druhá úroveň)

Soubor:Typologie druha.jpg

Myšlenková mapa dále rozpracovává základní myšlenkovou mapu podle druhu dokumentu a popisuje jednotlivé druhy dokumentů.

Typologie dokumentů NUŠL znázorněná v textové podobě [6]

Typologie je rozpracována podle těchto hledisek:

A) Regionu – dokumenty do NUŠL budou přijímány pouze z území České republiky

1) Česká republika

B) Času – do úložiště budou přijímány dokumenty od data jeho vzniku a dle dohod s primárními producenty výběrově i starší

1) Od roku 2009

2) Výběrově starší

C) Stupně zveřejnění – vzhledem k zaměření úložiště pouze na šedou literaturu budou přijímány pouze dokumenty nepublikované a polopublikované

1) Nepublikované

2) Polopublikované

D) Obsahu – úložiště se zaměřuje pouze na odbornou literaturu, které není dál věcně omezená 1) Odborná literatura

E) Stupně zpracování – úložiště je zaměřeno pouze na primární dokumenty

1) Primární

2) Původnosti - úložiště je zaměřeno pouze na původní práce autorů

3) Původní práce

F) Periodicity - do úložiště budou přijímány pouze neperiodické dokumenty, také pravidelně vydávané sborníky, výroční zprávy apod. budeme zpracovávat jako neperiodické dokumenty, v pilotním modelu neuvažujeme o přijímání pravých periodik (newletters, časopisy)

1) Neperiodické

G) Jazyka – hlavním publikačním jazykem je v České republice stále český jazyk, ale v oblasti vědy a výzkumu získává stále významnější místo anglický jazyk

1) Čeština

2) Angličtina

H) Formy – úložiště je zaměřené pouze na elektronické dokumenty vyjmenovaných typů

1) Elektronická: (a) strukturované dokumenty, (b) multimédia, (c) obrázek, (d) prezentace, (e) text

I) Oblasti – zdrojem pro úložiště jsou dokumenty z oblasti výzkumu a vývoje, státní správy, školství, komerčního sektoru a také Open access

1) Výzkum a vývoj

2) Státní správa

3) Komerční sektor

4) Školství

5) Open access

J) Druhu dokumentu

1) Vysokoškolské kvalifikační práce: (a) bakalářské, (b) diplomové, (c) rigorózní,( d) disertační, (e) habilitační

2) Studijní materiály: (a) učební osnovy, (b) otázky ke zkouškám, (c) záznamy z přednášek, (d) učební texty

3) Zprávy: (a) výzkumné, (b) výroční,(c) závěrečné,(d) technické, (e) z průzkumů

4) Autorské práce: (a) preprinty, (b) reprinty, (c) referáty

5) Firemní literatura: (a) výroční zprávy, (b) katalogy výrobků, (c) návody

6) Konferenční materiály: (a) postery, (b) prezentace, (c) sborníky, (d) programy

7) Studie

8) Analýzy

9) Statistiky

Použité zdroje

[1] PEJŠOVÁ, Petra. Národní úložiště šedé literatury jako součást Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje. Knihovna : knihovnická revue [online], 2009, roč. 20, č. 1 [cit. 2011-01-01]. Dostupné z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna91/pejs.htm>. ISSN 1802-8772.

[2] Národní úložiště šedé literatury [online]. 2008, 26. 10. 2010 [cit. 2011-01-02]. Typologie dokumentu NUŠL. Dostupné z WWW: <http://nusl.techlib.cz/index.php/Typologie_dokumentu>.

[3] Národní úložiště šedé literatury [online]. 2008 [cit. 2011-01-03]. Analýza portálů šedé literatury z hlediska zařazení patentů do typologie dokumentů NUŠL. Dostupné z WWW: <http://nusl.techlib.cz/images/Patenty.pdf>. .

[4] VASCA, Marcus, et al. Repozitáře šedé literatury [online]. 1. vydání. Zlín : VeRBuM, 2010 [cit. 2011-01-03]. Dostupné z WWW: <http://nusl.techlib.cz/images/Book.pdf>. ISBN 978-80-904273-5-8.

[5] Národní úložiště šedé literatury [online]. 2008, 26. 10. 2010 [cit. 2011-01-02]. Typologie dokumentu NUŠL. Dostupné z WWW: <http://nusl.techlib.cz/index.php/Typologie_dokumentu>.

[6] Národní úložiště šedé literatury [online]. 2008 [cit. 2011-01-02]. Typologie Národního úložiště šedé literatury. Dostupné z WWW: <http://nusl.techlib.cz/images/Typologie_celek_text.pdf