Taxonomie

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Roman Novotný

Klíčová slova: taxonomie, hierarchie, věda, Carl Linné

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - metodologie vědy

podřazené - ---

Charakteristika a vývoj

Taxonomie (z řeckého taxis – uspořádání, nomos – zákon)[1] je systém klasifikace v metodologii vědy, který vymyslel švédský biolog a lékař Carl Linné. V současnosti je taxonomicky hierarchizována především biologie, ale s taxonomií se v širším slova smyslu můžeme setkat v jakémkoliv vědním odvětví.

V užším pojetí tedy taxonomii chápeme jako obor „biologie, zabývající se teorií a praxí klasifikace organizmů a jejich uspořádání do hierarchického systému.“ [2] Jednotky taxonomie jsou tzv. taxony, ty jsou v současnosti již známé z biologického třídění živých organismů. Taxon je definovatelný jako určitý soubor jedinců, kteří mají nějaké společné znaky, kterými se liší od ostatních, přičemž další specifikace taxonu tvoří taxon jemu podřazený. Například tedy sysel obecný patří do řádu hlodavců a čeledi veverkovitých. Do taxonu řádu patří velké množství hlodavců, ale do čeledi veverkovitých, která je řádu hlodavců podřazená, pak už méně. Základních taxonů je osm:

 • Říše
 • Kmen
 • Oddělení
 • Třída
 • Řád
 • Čeleď
 • Rod
 • Druh [3]

Tyto taxony však patří výhradně do oboru biologie, dokonce pouze do systému živé přírody. Obdobné členění ale můžeme v současnosti spatřovat i v dalších vědách. A to jak v přírodních, tak v sociálních či humanitních. Zde jsou uvedeny některé z nich.

Filosofie

Ačkoliv v této disciplíně v průběhu historie nikdo taxonomii neřešil, v současnosti se filosofie vědy snaží o její systematizaci a hierarchizaci. Můžeme zde tedy sledovat, že např. pod samotný pojem filosofie můžeme zařadit pojmy epistemologie a metafyzika, pod metafyziku zákony příčinnosti a obecné metafyzické teorie, pod kterými zase najdeme dualismus, monismus atd. [4]

Pedagogika

Pojem taxonomie se do vzdělávání dostal až v polovině 20. století. Konkrétně můžeme mluvit o tzv. taxonomii výukových cílů. Existuje větší množství modelů, pravděpodobně nejznámější je asi Bloomova taxonomie výukových cílů [5]. Jde o běžný postup, kde začínáme zapamatováním a přes pochopení a další fáze se dostaneme až k hodnocení. V současnosti ale krom tohoto kognitivního přístupu už je znám i afektivní a psychomotorický. [6]

Maslow's Hierarchy of Needs

Psychologie

V psychologii na taxonomii narazíme např. u Abrahama Maslowa a jeho hierarchické pyramidy potřeb (viz obrázek[7]). Jedná se o trošku specifičtější případ, kde každá vyšší potřeba je podmíněna nejprve splněním potřeby nižší. Z důvodu lepšího pochopení nižších a vyšších potřeb tato taxonomie také směřuje vzhůru. Nemá sestupnou tendenci, kde je každý z podřazených taxonů obsáhlejší než ten předchozí. Naopak, čím jsme v pyramidě výše, tím je množství potřeb v daném patře menší (toto však nelze přesně potvrdit, musíme totiž počítat i s dosud nepoznanými potřebami).

Informatika

Oblast informatiky je vzhledem ke vztahu k informační vědě pro nás pravděpodobně nejdůležitějším odvětvím. Taxonomie můžeme sledovat:

 • V doméně počítačových sítí – Zde se jedná o jednotlivá členění sítí podle jejich rozsahu, známé jsou sítě LAN (lokální) a WAN (širší), do taxonomie ale dále patří např. sítě PAN (osobní), MAN (metropolitní) či CAN (komunitní).[8]
 • V doméně organizace znalostí – Taxonomie zde hrají podstatnou roli v hierarchizaci předmětových bran. „Mezi jejich funkce patří identifikace, objevování, doručování, ale také nabízí kontext.“ [9] Převažující roli zde zatím hraje statický model. Můžeme sami sledovat, že brány jsou často strukturovány od obecného k co nejkonkrétnějšímu.
 • V dalších oblastech jako taxonomie kybernetických hrozeb, ontologií u sémantického webu či informačních systémů.

Poznámky

 1. Taxonomie: Tak blízko Bohu. Memosféra: Vaše membrána do českých diskuzí [online]. 2012 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://memosfera.cz/taxonomie-tak-blizko-bohu/
 2. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 879 s. ISBN 80-200-1351-2.
 3. Carl von Linné. Biology.webz.cz [online]. 2008 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.biology.webz.cz/carl.php
 4. A Taxonomy of Philosophy. CHALMERS, David. Fragments of consciousness [online]. 2008 [cit. 2013-05-13]. Dostupné z: http://consc.net/taxonomy.html
 5. Bloomova taxonomie výukových cílů. In: Wiki Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity [online]. Brno, 2013 [cit. 2013-05-13]. Dostupné z: http://wiki.ped.muni.cz/index.php?title=Bloomova_taxonomie_v%C3%BDukov%C3%BDch_c%C3%ADl%C5%AF
 6. Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů?. In: Metodický portál RVP: inspirace a zkušenosti učitelů [online]. 2011 [cit. 2013-05-13]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/11113/PROC-A-K-CEMU-TAXONOMIE-VZDELAVACICH-CILU.html/
 7. Maslow's Hierarchy of Needs. In: FACTORYJOE. Wikimedia Commons [online]. Wikimedia Foundation, 2009 [cit. 2013-05-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maslow%27s_Hierarchy_of_Needs.svg
 8. Báječný svět počítačových sítí, část II.: Taxonomie, aneb: škatulkování. EArchiv: archiv článků a přednášek Jiřího Peterky [online]. 2005 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.earchiv.cz/b05/b0300100.php3
 9. Využití taxonomií při vyhledávání znalostí v tematických portálech. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online]. 2011 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/vyuziti-taxonomii-pri-vyhledavani-znalosti-v-tematickych-portalech-marcin-roszkowski

Použité zdroje