Systém

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Martin Kravec

Klíčová slova: systém, systémový, systémovost

Synonyma: system, organizace

Související pojmy: řízení, chaos, entropie

nadřazené - teorie informace
podřazené - informační systém, GIS, informace

Charakteristika

Ludwig von Bertalanffy

"Účelově definovaná množina prvků a vazeb mezi nimi, které společně určují vlastnosti celku"[1], nebo také "souhrn složek definovaného celku, jejichž vzájemné působení vyvolává v důsledku synergického (součinného) účinku vznik nových integračních vlastností, jež nejsou inherentní (vnitřně obsažené) jednotlivým složkám tvořícím systém"[1].

Předchůdcem systémového přístupu byl přístup mechanický, který založil Isaak Newton. Ten se zaměřoval na poznání jevů, objektů a procesů v přírodě, zatímco systémový přístup na vztahy a vlivy mezi jednotlivými částmi celku. Změní-li se složka systému, změní se i další složky a tím pádem i celý systém. Hlavním představitelem systémového přístupu byl rakouský biolog Ludwig von Bertalanffy (1901-1972).[2]

Informační systém

Informační systém

Systém jehož vazby jsou definovány jako potenciální informace a prvky jsou místa, kde se tyto informace transformují. Informační systém jako celek má informačně-komunikační úlohu.[3] Jsou to tedy systémy umožňující shromažďování, zpracování, transformaci a zprostředkování informací uživateli.

Grafické vyjádření informačního systému z širšího a užšího pohledu:[4]

X - tvorba potenciálních informací

Y - využívání informací

A-E - zprostředkování informací

A - akvizice (vstup zdrojů potenciálních informací)

B - pořádání (vstupní zpracování)

C - vytváření fondu

D - vyhledávání (výstupní zpracování)

E - distribuce, šíření potenciálních informací, služeb

Dělení informačních systémů

Dělení informačních systémů podle jejich vztahu k systému řízení:[5]

a) Transakční systémy (Transaction Processing Systems - TPS)

b) Systémy na přímé řízení technologických procesů (Online Real Time Systems - OLRT)

c) Informační systémy pro řízení nebo managerské informační systémy (Management Information Systems - MIS)

d) Systémy pro podporu rozhodování (Decision Support Systems - DDS)

e) Informační systémy pro podporu vrcholového řízení (Executive Information Systems - EIS)

Transakční systémy jsou systémy pro řízení základních podnikových procesů. Patří sem například systém pro podporu vztahů se zákazníky - Customer Relationship Management (CRM), systém pro plánování podnikových zdrojů - Enterprise Resource Planning (ERP) nebo Systémy pro řízení dodavatelského řetězce (SCM). Vstupem do těchto systémů mohou být například množství materiálu a výstupem faktury a objednávky.

Systémy na řízení technologických procesů jsou systémy, které řídí výrobu, zásobování a expedici. Vstupem jsou číselné údaje o počtu jednotlivých předmětů ze strojů numerické kontroly a výstupem jsou integrované číselné údaje o celkovém stavu procesu.

Managerské informační systémy slouží pro pracovní a řídící rozhodování, využívání zdrojů a podobně. Skládá se z podsystémů pro marketing, výrobu, finance, personál a další. Vstupem jsou data v databázích a výstupem je sumarizace.

Systémy pro podporu rozhodování mají specifické funkce, které pomáhají managerům při rozhodování. Vstupem jsou údaje z MIS a výstupem například problémové faktory a možná řešení.

Informační systémy pro podporu vrcholového řízení jsou systémy pro vrcholové řízení podniku. Vstupem jsou informace o okolí podniku a výstupem je zase sumarizace informací.

Druhy informačních systémů

Mezi druhy informačních systémů patří:[6]

1) Dokumentografický (DIS, bibliografický) systém je systém, kterého vstupem je záznam zdroje a výstupem například kompletní rešerše.

2) Textový informační systém je systém, kterého vstupem je úplný text zdroje a výstupem je úplný relevantní text.

3) Faktografický (FIS) informační systém je systém, kterého vstupem je záznam nějaké skutečnosti a výstupem je například souhrn v podobě tabulky.

4) Expresní(ES, kognitivní, znalostní) informační systém je systém, kterého vstupem je znalost a výstupem jsou odpovědi v přirozeném jazyce.

Podpůrné informační systémy

Mezi podpůrné informační systémy patří:[7]

Kancelářské informační systémy ovlivňují efektivnost a proces řízení. Vstupem jsou data a výstupem báze dat.

Strategické informační systémy (SIS) jsou systémy konkurenčního zpravodajství.

Metainformační systémy (METIS) jsou informační systémy o informačních systémech.

Související pojmy

Entropie je pojem z termodynamiky, který vyjadřuje míru neuspořádanosti systému. Při růstu informace entropie klesá a při ztrátě se zase zvyšuje. Opakem entropie je negentropie - záporná entropie. [8]

Reference

  1. 1,0 1,1 CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2005, s. 38. ISBN 80-246-1037-5.
  2. SKYTTNER, Lars. General systems theory problems, perspectives, practice. 2nd ed. Hackensack, NJ: World Scientific, 2005, s. 12-14. ISBN 9789812774750.
  3. JONÁK, Zdeněk. Informační systém. KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-09-28]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000469&local_base=KTD
  4. CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2005, s. 40. ISBN 80-246-1037-5.
  5. KIMLIČKA, Štefan. Informačné systémy: teoretické východiská, princípy, metódy projektovania. Martin: Slovenská národná knižnica, 2006, s. 71. ISBN 8089023886.
  6. CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2005, s. 37-45. ISBN 80-246-1037-5.
  7. CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2005, s. 37-57. ISBN 80-246-1037-5.
  8. SKYTTNER, Lars. General systems theory problems, perspectives, practice. 2nd ed. Hackensack, NJ: World Scientific, 2005, s. 53, 233. ISBN 9789812774750.

Zdroje

CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 233 s. ISBN 80-246-1037-5.

JONÁK, Zdeněk. Informační systém. KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-09-28]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000469&local_base=KTD

KIMLIČKA, Štefan. Informačné systémy: teoretické východiská, princípy, metódy projektovania. Martin: Slovenská národná knižnica, 2006, 240 s. ISBN 8089023886.

SKYTTNER, Lars. General systems theory problems, perspectives, practice. 2nd ed. Hackensack, NJ: World Scientific, 2005, 517 s. ISBN 9789812774750.

Rozšiřující materiály

BERTALANFFY, Ludwig von. General system theory: foundations, development, applications. 1st pub. New York: George Braziller, 1969, xxiv, 295 s. ISBN 08-076-0453-4.

Exploring Careers: GIS and GPS https://www.youtube.com/watch?v=M7tK9CjRmIo

WECKOWICZ. Ludwig von Bertalanffy (1901-1972): A Pioneer of General Systems Theory. University of Alberta Center for Systems Research, 1989, 29 s. Dostupné z: http://www.richardjung.cz/bert1.pdf