Synapse

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
spojení neuronů synapse [1]

Autor: Denisa Karpeová

Klíčová slova: nervové vzruchy, spojení neuronů, synaptická štěrbina, akční potenciál, integrace nervového signálu

Synonyma: spojení

Související pojmy:

nadřazené - neurologie
podřazené - neuron, dendrity, smyslová buňka


Charakteristika

Synapse je jednoduše řečeno spojení dvou neuronů po kterých se přenášejí nervové vzruchy. Neuron je základní jednotka nervové soustavy. Neurony se navzájem nedotýkají, je mezi nimi mezera nazývaná jako synaptická štěrbina o velikosti 20 nm. „Spojení se uskutečňují mezi nervovými zakončeními jednoho neuronu a vstupní membránou dalšího neuronu. Jako vstupní membránu označujeme membránu dendritů a buněčného těla neuronu.“ [1] Jakmile po nervovém vlákně doputuje k nervovému zakončení elektrický signál (akční potenciál), dojde k vyloučení chemické látky zvané neurotransmiter a na další neuron místo elektrického signálu, dojde signál chemický. Neurotransmiter napomáhá ke vzniku synaptického potenciálu na dalším neuronu. „Po „vylití“ do synaptické štěrbiny se molekuly neurotransmiteru vážou na receptory (specifické membránové bílkoviny) v synaptické membráně následného neuronu – v postsynaptické membráně. Zde vyvolávájí malé změny propustnosti membrány pro ionty sodíku.“[2] Tyto ionty sodíku ve velmi malém množství vstupují do nervové buňky, protože intové kanálky se na malou chvíli otevírají. Toto otevření iontových kanálků způsobuje koncentrační spád a záporný potenciál nacházející se uvnitř neuronu. Po vstupu sodíkových iontů do neuronu způsobí změnu membránového potenciálu k pozitivnějším hodnotám. Tato změna trvá pouze za otevření iontových kanálků. Tuto změnu nazýváme depolarizace. Depolarizace je hlavní pro excitaci. Excitace je podraždění v celkovém nervovém systému, a proto se této změně často říka excitační synaptický potenciál. Neurotransmitery, vyvolávající tyto excitační potenciály, se nazývají excitační neurotrasmitery, kterými jsou například noradrenalin nebo také acetylcholin. Tento děj se vyskytuje i opačně, a to tak, že některé neurotrasmitery dosáhují změny membránového potenciálu k negativním hodnotám. Tato změna se nazývá hyperpolarizace a dává podstatu inhibici. Tuto změnu nazýváme jako inhibiční synaptický potenciál a neurotrnsmitery vyvolávající tuto změnu určujeme jako inhibiční neurotransmitery.

Integrace nervových signálů

Integrace nervového signálu se rozumí proces při kterém se mění povaha přenášené informace. Synapse není pouze jedna , ale je jich velké množství. Integraci a transformaci (přeměna elektrického potenciálu na chemický) nervových signálů vzniká pomocí organizace nervové soustavy založená na konvergenci a divergenci. Konvergence znamená sbíhavost synapsí a divergence rozbíhavost. Ve zkratce: celá nervová soustava je obrovská síť neuronů, kde každý neuron se může vázat na tisíce jiných neuronů. „Nervová buňka není tedy pouhým spojovacím prvkem, který předává signály tak, jak je přijímá. Je současně integračním i vodivým prvkem nervové soustavy.“[3]

Typy synapsí

Existují pět typů synapsí, už z názvů synapsí jde vyčíst šeho se spojení

 • axo-dendritická synapse [4]- toto spojení probíhá mezi axonem a dendrity druhého neuronu
 • axo-axonová synapse [5]– spojení axonů u obou neuronů
 • axo-somatická synapse[6] – u této synapse se spojuje axon neuronu s buněčným tělem druhého neuronu
 • somato-dendritické[7] – spojení mezi dendrity neuronu a buněčným tělem druhého neuronu
 • dendro-dendritické[8] – spojení dendritů u obou neuronů

Poznámky

 1. Neuron - stavba, funkce a rozdělení neuronů [online]. 2007 [cit.19.5.2013]. Dostupný z: http://zivotni-energie.cz/neuron-stavba-funkce-a-rozdeleni-neuronu.html
 2. NOVOTNÝ, Ivan, HRUŠKA Milan. Biologie člověka, 4. přepracované vyd. Praha. Fortuna 2007, 239s. ISBN978- 80- 7373- 007- 9>.
 3. NOVOTNÝ, Ivan, HRUŠKA Milan. Biologie člověka, 4. přepracované vyd. Praha. Fortuna 2007, 239s. ISBN978- 80- 7373- 007- 9>.
 4. TROJAN, Stanislav, Lékařská fyziologie, 4. vyd. Praha. Grada, 2003, 771s. ISBN80-247-0512-5>.
 5. TROJAN, Stanislav, Lékařská fyziologie, 4. vyd. Praha. Grada, 2003, 771s. ISBN80-247-0512-5>.
 6. TROJAN, Stanislav, Lékařská fyziologie, 4. vyd. Praha. Grada, 2003, 771s. ISBN80-247-0512-5>.
 7. TROJAN, Stanislav, Lékařská fyziologie, 4. vyd. Praha. Grada, 2003, 771s. ISBN80-247-0512-5>.
 8. TROJAN, Stanislav, Lékařská fyziologie, 4. vyd. Praha. Grada, 2003, 771s. ISBN80-247-0512-5>.

Použitá literatura

 • NOVOTNÝ, Ivan, HRUŠKA Milan. Biologie člověka, 4. přepracované vyd. Praha. Fortuna 2007, 239s. ISBN978- 80- 7373- 007- 9
 • Neuron - stavba, funkce a rozdělení neuronů [online]. 2007 [cit.19.5.2013]. Dostupný z: http://zivotni-energie.cz/neuron-stavba-funkce-a-rozdeleni-neuronu.html
 • TROJAN, Stanislav, Lékařská fyziologie, 4. vyd. Praha. Grada, 2003, 771s. ISBN80-247-0512-5