Strukturální fondy

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Tomáš Vorálek

Klíčová slova: EU, strukturální fondy

Synonyma:---

Související pojmy:

nadžazené- Evropská unie, orgány Evropské unie
podřazené- Regiony Evropské unie, účel využití strukturálních fondů EU


Charakteristika

V roce 2004 se České republice vstupem do Evropské unie otevřela nová možnost čerpání financí a to konkrétně z tzv. Fondů EU. Fondy mají různá členění a účely, obecně však můžeme říci, že slouží především k „financování politik EU, podpoře hospodářského růstu členských států, podpoře vzdělanosti apod.[1] Mimo to také existují fondy na pomoc zemím, které kandidují na vstup do EU, a nejsou tedy ještě jejími členy.“ '

Mezi Fondy Evropské Unie se řadí mj. i z tzv. Strukturální fondy, které představují hlavní nástroj regionální politiky EU. Primárním cílem je pomoc těm regionům Evropské unie, které jsou v jejím rámci méně rozvinuté, chudší či vykazují vysokou nezaměstnanost. Strukturální fondy jsou nástrojem pro snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony EU a podporují mj. také zlepšování životního prostředí. Fondy jsou otevřené podnikatelskému prostředí, lidským zdrojům a také výstavbě infrastruktury.[1]

Principy strukturální politiky EU

Strukturální politika a také strukturální fondy vycházejí především z pěti základních principů:

1.Koncentrace- zabývá se co nejefektivnějším rozvržením a využitím prostředků z fondů EU


2.Partnerství- zajišťuje spolupráci mezi Evropskou komisí a odpovídajícím členského státu.


3.Programování- tento princip je zaměřen na řešení konkrétních problémů v problémových regionech členských států.


4.Adicionalita (doplňkovost)- tento princip dohlíží na řádné doplňování finančních prostředků z fondů EU k finančním prostředkům členského státu. (nesmí docházet k nekalému využití prostředků z fondů EU k prospěchu členského státu)


5.Monitorování a vyhodnocování- sledování efektivnosti vynakládaných prostředků [2]

Rozdělení Strukturálních fondů Evropské Unie

Strukturální fondy jsou v současné době používány pro podporu opatření regionální a strukturální politiky. Rozlišujeme dva strukturální fondy:


1) Evropský fond regionálního rozvoje- ERDF

Fond tohoto typu slouží zejména k financování „investičních ((infrastrukturních) projektů. Jedná se např. o výstavbu silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, podpora začínajícím podnikatelům, rekonstrukce kulturních památek, využívání obnovitelných zdrojů energie, výsadba regenerační zeleně apod.“ Obecně to tedy můžeme shrnout, že investuje do:[3]

• výroby určené k vytváření nových nebo stávajících míst
• rozšiřování infrastruktury
• zdraví a vzdělání
• výzkumu a výroby
• programů spojených s životním prostředím


2) Evropský sociální fond- ESF

V tomto případě jsou „ podporovány neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty, jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia, stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru apod.,“ neboli zajímá se o:[3]

• integraci nezaměstnaných, a to zejména osob postižených
• snižování dlouhodobé nezaměstnanosti
• stabilizaci a růst zaměstnanosti
• adaptaci pracovníků na průmyslové změny
• posílení lidského potenciálu ve výzkumné sféře, vědě a technologií
• posílení systému, který zvyšuje vzdělání a kvalifikaci
• podporu stejných příležitostí na trhu práce
• integraci mladých lidí do pracovního procesu
• integraci osob, kteří jsou vyloučeni z trhu práce


Kromě strukturálních fondů slouží jako další finanční nástroje např.Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond – EAGGF, Evropský rybářský fond FIFG či tzv. Kohezní fond, neboli Fond soudržnosti, který zaujímá v rámci Fondů EU zvláštní postavení.[3]

Použitá literatura

1) Strukturální fondy EU - Informace o fondech EU [online]. 2003 [cit. 2011-04-29]. Fondy Evropské unie. Dostupné z WWW: <[1]>.

2) Strukturální fondy EU, MŠMT ČR-eu [online]. 2006 [cit. 2011-04-29]. Strukturální fondy EU. Dostupné z WWW: <[2]>.

3) MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY [online]. 2010 [cit. 2011-06-09]. Strukturální fondy EU. Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/strukturalni-fondy-eu-805143.aspx>.