Strategický marketing

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Alena Brožová

Klíčová slova: trh, konkurence, zákazník

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - marketing, strategie

podřazené - strategické řízení/plánování, marketingové strategie

Charakteristiky

Strategický marketing je vývojovou fází marketingu. Lze jej charakterizovat jako proces, který souvisí s vypracováním analýz vnitřních a vnějších podmínek podniku a konkurenčních faktorů, s formulováním podnikových strategií a cílů, se stanovením podnikových cílů a s tvorbou marketingových strategií, vypracováním a realizací marketingových plánů. [4]

Strategický marketing je plně soustředěn na zákazníka s hlavním cílem uspokojit jeho potřeby a zároveň prostupuje celý podnik a prolíná všechny jeho činnosti. Cíleně se zaměřuje na trh a je spojován s hledáním konkurenčních výhod. Napomáhá orientovat firmu a všechny její zaměstnance směrem k trhu. Dále pomáhá shromažďovat a analyzovat informace, které se využívají k zjištění současné situace podniku. Poté firma identifikuje dlouhodobé vývojové trendy v marketingovém prostředí a stanoví odborné kvalifikované odhady vývoje do budoucna. Marketing nabývá strategický charakter v momentě, kdy se už během plánování budoucích činností soustředí na vymezení okruhu potenciálních zákazníků a specifikují se jejich potřeby. Už jsou vlastně připraveny výrobky a služby pro uspokojení budoucích zákaznických potřeb. Nejdůležitějším úkolem je tedy předpovídání, definovaní a vytváření zákazníkových potřeb a přání. [3,4]

Strategický marketing se vlastně obsahově výrazně neliší od „klasického“ marketingu. Liší se novým přístupem k již známým věcem, protože strategická orientace marketingu by měla zaručit jistou „nadčasovost“. Je tedy nutné se na známé věci znovu ptát, ale to poněkud jinak a v jiných souvislostech. (Jaké je chování člověka v roli zákazníka? Jak trhy vlastně fungují?, V jakém vztahu jsou podniky vůči jejich trhu? K čemu a jak přispívá marketing?) V rámci strategického marketingu by se věci neměly dělat neustále stejným způsobem a marketingové činnosti by měly být zaměřeny na řešení problémů různých typů. [1,3]

Strategický marketing reprezentuje definování cílů, analýzu příležitostí, klade značný důraz na proces marketingového plánování a vypracování marketingových plánů, na volbu a formulování vhodných marketingových strategií a jejich realizaci. O strategickém marketingu se hovoří zejména v souvislosti s rozhodovacími procesy na úrovni top managementu podniku. Je to marketing, který pronikl do řídících a rozhodovacích procesů podniku.

Operativní marketing potom převádí rozhodnutí strategického marketingu do běžné každodenní činnosti. [1]

Posloupnost činnosti

Analýza potřeb (vymezení hranic trhu) → Segmentace trhu (segmentační a diferenciační strategie) → Analýza příležitostí → Analýza konkurence → Udržitelný rozvoj podniku

Strategický marketing zpracovává informace z trhů a formuluje nároky na jednotlivé funkční strategie. [2]

Rozsah použití

Rozsah použití strategického marketingu závisí na: 1. velikosti podniku – větší podniky lépe získávají informace a kapitál, mají větší pole působnosti, 2. zaměření podniku – regionální, lokální, globální, věcné, 3. charakteristice trhu – dynamika trhu (růst, stagnace, pokles), poptávka, intenzita konkurence, standarty trhu (kvalita, pružnost).

Strategický marketing pracuje úzce se strategickým řízením. [2]

Použitá literatura

1. HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 1. vydání. Praha: VŠE, 1997. 90s. ISBN 80-7079-920-8

2. MOZGA, Jaroslav. VÍTEK, Miloš. Strategický marketing. 1. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. 239s. ISBN 80-7041-484-7

3. SOUKALOVÁ, Radomila. Strategický marketing. 1. vydání. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2004. 118s. ISBN 80-7318-177-0

4. Strategický marketing. URL<http://stag.zcu.cz/fel/ket/rip/P%F8edn%E1%9Aky/8/Strategick%FD%20marketing%20%E8b.pdf > [citováno 2010-11]