Strategický management

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Martina Zoubková

Klíčová slova: strategický management, dlouhodobá strategie, konkurenční výhoda

Synonyma: Strategické řízení, superkonkurence

Nadřazené pojmy: Řízení společnosti, management

Podřazené pojmy - - -
Charakteristika

„Strategický management je moderní a rychle se rozvíjející disciplína z oblasti podnikového řízení, která vznikla jako reakce na nové vlastnosti podnikatelského prostředí tržního hospodářství.“[1] Strategický management nemá za úkol jen stanovení cílů, ale i strategie jak jich co nejefektivněji dosáhnout. Zahrnuje dlouhodobé plánování s vyhlídkou až na tři roky, analýzu kvality zaměstnanců, znalost podnikatelského okolí i konkurenční výhodu.

Historie a vývoj

První zmínky o strategickém managementu pochází z padesátých let dvacátého století, kdy se výrazně začaly měnit podmínky na trhu. Tehdejší strategické řízení hojně využívalo metod dlouhodobého plánování. Plánování bylo zaměřeno především na interní procesy společnosti.

Další vývoj strategického managementu se projevil na pomezí šedesátých a sedmdesátých let. Toto strategické plánování začalo počítat s velkým vlivem okolí (energetické krize atd.) na společnost. Společnosti už v této době stanovovaly své cíle i cesty k jejich dosažení.

V druhé polovině sedmdesátých let se předchůdce strategického managementu začal zabývat i zpětným hodnocením proběhlé strategie. Začaly se kontrolovat cesty i dosažené cíle a jejich hodnocení bylo využito pro zlepšení nové strategie.

Začátkem devadesátých let se začal strategický management formovat do podoby, v jaké jej známe dnes. Společnosti začali měnit svou podstatu a pomalu přešly z jednoduchého a stabilního prostředí do složitějších a dynamických strategií. Tento proces získal společnostem značnou konkurenční výhodu a schopnost přizpůsobit se neustále měnícímu prostředí. Podniky, které na nový systém nepřešly, začaly být velmi ohroženy a postupem času se ze strategického managementu stala nutnost pro každou úspěšnou společnost. V této době se také pro strategický management začal využívat název „superkonkurence“.[2]

Rozdíl mezi strategickým managementem a dlouhodobým plánováním

Je velká chyba plést si pojmy strategický management a dlouhodobé plánování. Mnoho firem, které tyto pojmy zaměnily, nebo si strategický management zjednodušily na dlouhodobé plánování, nedosáhlo kýžených výsledků strategického řízení.

Zatím co dlouhodobé plánování je vhodné pro situace, kdy není třeba počítat s velkými změnami na trhu a reagovat na kroky konkurence, strategický management je nepřetržitý proces, který má zajistit dlouhodobě lepší výsledky oproti konkurenci, poznání a přizpůsobení se vlastním zákazníkům. Pro perfektní plánování a naplnění cílů strategického managementu slouží tzv. strategický cyklus.[3]

Strategický cyklus

Strategický management ze skládá ze čtyř základních, stále se opakujících fází, které se nazývají strategický cyklus. Tyto fáze mají za úkol dokonale propracovat jednotlivé kroky a připravit co nejúspěšnější cestu k dosažení určených cílů.

1.      Formulace strategie – základní krok, který definuje strategické cíle, zahrnuje i zkoumání prostředí, které dává základ strategickému managementu

2.      Plánování strategie – vytvoření strategického plánu

3.      Realizace strategie – realizace kroků k naplnění cílů

4.      Kontrola a vyhodnocení strategie – vyhodnocení a aktualizace strategie[4]

Poznámky

  1. MICHALKO, Milan. Strategický management. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola podnikání, a.s., 2007, 111 s. ISBN ISBN 80-86764-60-5. Dostupné z: http://novyjicin.tym.cz/Opory/III.rocnik_semestr%20letni/strategicky_management.pdf
  2. KONEČNý, Miloslav a GREGUŠOVÁ. Strategický management: učební text [on-line]. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 2012, 287 s. [cit. 19.5.2013]. ISBN 978-80-248-2791-9. Dostupné z: http://projekty.fs.vsb.cz/459/ucebniopory/Strategicky_management.pdf
  3. tamtéž
  4. Strategické řízení (Strategic Management). In: Management mania [online]. 2013 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/strategicke-rizeni