Storytelling

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

'Autor: Marie Packová

'Klíčová slova: vyprávění, příběh, ovlivňování, moderní metody marketingu

Synonyma:

vyprávění příběhu


Související pojmy:

nadřazené - marketing, pedagogika

podřazené -

Vyprávění

"Je pojem, jímž se označuje zobrazování děje slovními (řečovými, jazykovými) prostředky; v širším smyslu se termínem rozumí výstavba celé fabulované struktury, jejímž základním prostředkem je fabule (epos, román, novela); v užším pojetí se vyprávění chápe jako stylový útvar, který je součástí fabulačních prostředků. Z kompozičního hlediska je protikladem popisu. Vlastní technika vyprávění nalézá svůj konkrétní výraz v dané kompozici a kontextových postupech (pásmo vypravěče, pásmo postav, smíšená řeč)." [1]

Definice pojmu storytelling

Výraz "storytelling" tedy vyprávění příběhu pochází z anglického jazyka. Kromě klasického významu se stal teprve v minulém století hlavně v anglicky mluvících zemích také názvem pro novou metodu interaktivního vyprávění příběhů, která lidem pomáhá zlepšovat své schopnosti v různých oblastech a oborech lidské činnosti. Storytelling by měl být provozován živě, odehrávat se přímo mezi vypravěčem a divákem.

Původ storytellingu

Jako "storytelling" by se prakticky daly označit už pravěké kresby v jeskyních, později se příběhy vyřezávaly do dřeva, bambusu či slonovinových kostí. Následovala ústní lidová slovesnost. V Čechách patří k nejstarším projevům ústní lidové slovesnosti pověsti, legendy a písně. Obecně si lidé si takto předávali důležité informace a životní zkušenosti.

Storytelling, jeho význam a hodnoty

V roce 2005 se konal v České republice "Národní dramatický workshop". V rámci této akce byly definovány významy této metody. Mimo jiné:

 • "„Storytelling“ předkládá posluchači hodnotnou literaturu, podněcuje chuť k práci s literaturou a zájem o čtení.
 • Představuje mnoho postav, se kterými se posluchač může identifikovat
 • Vytváří speciální vazbu mezi vypravěčem a posluchačem.
 • Pomáhá posluchači lépe chápat život, stanovit si hodnotné záměry a cíle.
 • Obohacuje a rozšiřuje slovní zásobu. Slovní zásoba je rozvíjena v kontextu.
 • Zvyšuje schopnost naslouchat a chápat.
 • Podněcuje tvořivé psaní a jiné tvořivé činnosti.
 • Nabízí posluchači cenné informace a poznání.
 • Zvyšuje posluchačovu schopnost komunikovat slovem i jinými způsoby.
 • Podporuje schopnost předvídání, analýzy a syntézy." [2]

Storytelling v obchodní sféře

V tomto odvětví se storytelling používá především za účelem přesvědčit zákazníka. Oproti obecné představě, že obchodní komunikace musí být jasná, racionální a objektivní, osobnosti z oblasti komunikace si myslí, že nejlepším způsobem, jak někoho přesvědčit, motivovat a inspirovat je vnesením lidskosti do dialogu. "Storytelling je určen manažerům, obchodníkům a podnikatelům, kteří jsou denně ve styku s lidmi (ať už se zákazníky nebo svými spolupracovníky).

Metoda storytellingu pomáhá:

 • získat důvěru ostatních
 • přitáhnout pozornost
 • inspirovat a motivovat druhé
 • usměrnit skupinová rozhodnutí
 • dát informacím smysl, který by holá fakta nikdy dát nemohla" [3]

Storytelling ve školství

Děti se pomocí příběhů učí o světě kolem sebe již od malička např. prostřednictvím pohádek. Metoda storytellingu ve výuce je pro ně proto velmi přirozená a příjemná. Pomáhá jim lépe přijímat a reprodukovat text, lépe komunikovat. Naproti tomu učitelé, kteří prodělají kurz v této oblasti si mohou zlepšit schopnost vyprávět a improvizovat, což jsou schopnosti potřebné pro práci s dětmi."Uplatňování metod storytellingu podněcuje chuť k práci s literaturou, chuť ke čtení, obohacuje slovní zásobu, vede k porozumění textu, zvyšuje schopnost předvídání, analýzy a syntézy, podněcuje představivost, tvořivost a pomáhá pedagogům i dětem při řešení problémových situací apod." [4]

Storytelling a rodina

V této oblasti probíhají výzkumy na téma jak vnímají teenageři význam příběhů a vyprávění, zda a nakolik si vyprávějí se svými prarodiči, jestli senioři vypráví příběhy vnoučatům a zda se příběhy v rodinách vyprávějí v dnešní době vůbec. "Základní myšlenkou tohoto výzkumu je možnost použít storytelling jako metodu postavit most mezi generacemi, přes který by se přenesly příběhy od starší generace k mladší."[5]

Digitální storytelling

Příběhy začínají být v posledních letech uchovávány stále masověji prostřednictvím digitálních technologií. Jako jeden z možných příkladů lze uvést USA, které se svojí krátkou historií nemá tolik zakořeněnou tradici vypravěčství. To je důvodem pro to, že "příznivci tzv."digitálního storytellingu" považují formu sdělení příběhu po internetové síti za jedinou formu vyprávění v blízké budoucnosti." [2] Příběhy, které jsou touto formou "vyprávěny" obvykle bývají reálné, v menší míře se vyskytují příběhy založené na fikci.

Poznámky

 1. Optimus. CoJeCo [online]. c1999-2011 [cit. 2011-05-14]. Vyprávění, zobrazování děje slovními prostředky. Dostupné z WWW: <http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&s_lang=2&id_desc=105582&title=vypr%E1v%ECn%ED>.
 2. 2,0 2,1 BEDNAŘÍKOVÁ, Klára. Vliv vyprávění na mezigenerační vztahy v rodině. Brno, 2007. 58 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Dostupné z WWW: <https://is.muni.cz/auth/th/63084/pedf_b/ s. 10, 12
 3. SIMMONS, Annette . Přesvědčujte a ovlivňujte pomocí příběhů : storytelling. Brno : Computer Press, 2008. 218 s. ISBN 978-80-251-2112-2
 4. Portál jazyků [online]. c2011 [cit. 2011-05-14]. Angličtina pro děti efektivně (storytelling). Dostupné z WWW: <http://www.portaljazyku.cz/akce/kalendar-akci/anglictina-pro-deti-storytelling.html>.
 5. Pavlovská, Marie. STORYTELLING, SENIOŘI, TEENAGEŘI. In IX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a IV. Dramaterapeutická konference. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. od s. 58-69, 258 s. ISBN 978-80-244-2010-3.

Zdroje

 • BEDNAŘÍKOVÁ, Klára. Vliv vyprávění na mezigenerační vztahy v rodině. Brno, 2007. 58 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Dostupné z WWW: <https://is.muni.cz/auth/th/63084/pedf_b/>.
 • Hrabák, Josef. Průvodce po dějinách české literatury. 2. vyd. Praha: Panorama, 1978. 521 s.
 • Pavlovská, Marie. STORYTELLING, SENIOŘI, TEENAGEŘI. In IX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a IV. Dramaterapeutická konference. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. od s. 58-69, 258 s. ISBN 978-80-244-2010-3.
 • SIMMONS, Annette . Přesvědčujte a ovlivňujte pomocí příběhů : storytelling. Brno : Computer Press, 2008. 218 s. ISBN 978-80-251-2112-2