Smlouva

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Monika Krejčová
Klíčová slova:
Synonyma: dohoda, konvence, kontrakt
Související pojmy:
Nadřazené pojmy:
Podřazené pojmy: Kupní smlouva, smlouva o dílo, darovací smlouva, nájemní smlouva, pracovní smlouva, smlouva o půjčce

Definice

Smlouva je shodný projev vůle dvou nebo více subjektů práva. Je základem pro soukromé právo, zvláště právo civilní. Je nejdůležitější pramen pro mezinárodní právo.

V českém soukromém právu jsou smlouvy týkající se soukroměprávních závazků upravovány občanským zákoníkem. Obchodní zákoník upravuje oblast obchodněprávních vztahů a Zákoník práce upravuje všechny smlouvy, které se týkají práce.

Smluvní typy

Předem dané typy smluv tzv. pojmenované smlouvy, které standardně upravují práva a povinnosti smluvních stran. Tzv. pojmenované smlouvy jsou zahrnuty v občanském a obchodním zákoníku. Smlouva, která není přesně v zákoně upravena, může být uzavřena a je nazývána jako smlouva nepojmenovaná, ale nesmí odporovat zákonu.
Mezi nejčastější typy smluv patří:
- Kupní smlouva

 • mezi kupujícím a prodávajícím o předmětu koupě a dohodnuté ceně za něj, jsou v ní vymezeny práva a povinnosti prodávajícího i kupujícího [1]

- Smlouva o dílo

 • zavazuje zhotovitele, že za dohodnutou cenu provede zadané dílo na své nebezpečí
 • výsledek činnosti je hmotně zachytitelný [1]

- Darovací smlouva (§628-630)

 • „dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá“ (§ 628 zákon č. 40/1964 Sb.)
 • darování musí být dobrovolné
 • obdarovaný musí uhradit darovací daň, od daně jsou osvobozeny dary mezi příbuznými, také oblasti kultury, školství, vědy a výzkumu, zdravotnictví, … [1]

- Nájemní smlouva

 • „pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky“ (§ 663 zákon č. 40/1964 Sb.)
 • pronajímatel musí danou věc zanechat ve způsobilém stavu a v tomto stavu ji udržovat
 • nájemce musí věc používat podle smluvní dohody
 • nájemce ji musí chránit před poškozením
 • nájemce může změny provádět pouze se souhlasem pronajímatele [1]

- Pracovní smlouva

 • upravena v zákoníku práce, kde upravuje pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
 • uzavřena vždy písemně a vyhotovena většinou ve třech kopiích (pro zaměstnavatele, zaměstnance a okresní správu sociálního zabezpečení)
 • smlouva musí obsahovat druh práce vykonávané zaměstnancem, místo výkonu práce a den nástupu do práce
 • mimo pracovní poměr upravuje dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti
 • pracovní poměr může být rozvázán: dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době [2]

- Smlouva o půjčce

 • „přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu“ (§ 657 zákon č. 40/1964 Sb.) [1]

- Smlouva o výpůjčce

 • vypůjčiteli vznikne právo po dohodnutou dobu bezplatně užívat danou věc (§ 659 zákon č. 40/1964 Sb.)
 • půjčitel musí danou věc předat v takovém stavu, aby mohla být řádně používána
 • naopak vypůjčitel ji musí užívat v souladu se smlouvou, musí ji chránit před zničením nebo ztrátou [1]

- Příkazní smlouva (§724-741)

 • „zavazuje příkazníka, že pro příkazce obstará nějakou věc nebo vykoná jinou činnost“ (§ 724 zákon č. 40/1964 Sb.)
 • příkazník pokud je předem dohodnuto může pracovat za odměnu [1]

- Smlouva o úschově (§747-)

 • „vznikne složiteli právo, aby schovatel movitou věc od něj do úschovy převzatou řádně opatroval. Smlouvu o úschově lze uzavřít i tak, že odevzdání i převzetí věci bude zajištěno mechanickými prostředky.“ (§ 747 zákon č. 40/1964 Sb.) [1]

Poznámky

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Česká republika, 1964. Dostupné z: http://www.zakonycr.cz/seznamy/040-1964-sb-obcansky-zakonik.html
 2. Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce. Česká republika, 1965. Dostupné z: http://zakonik-prace.cz/3zakonik-prace.html

Literatura