Simon Sinek

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Monika Močiariková

Klíčová slova: TED, spisovateľ, leader, leadership, vodca, vodcovstvo, rečník, vizionár, podnikanie

Synonyma: --

Související pojmy:

nadřazené - spisovateľ, rečník, leadership, TED
podřazené - Kruh dôvery, Zlatý kruh, Start with why


Biografia

Simon Sinek

Simon Sinek je rečník, spisovateľ a vizionár.[1]. Narodil sa 9.10.1973 vo Wimbledone v Anglicku. Žil v Južnej Afrike (keď bol malý chlapec), Londýne, Hong Kongu a New Jersey. Študoval na Brandeis University v Massachusetts, kde dostal titul BA a potom študoval právo na City University v Londýne. Tú však nedoštudoval, lebo sa začal venovať reklame. Neskôr sa presťahoval do New Yorku (kde žije dodnes), kde pracoval pre niekoľko firiem a v roku 2002 založil vlastnú spoločnosť, the Sinek Partners.[1] Prednáša, vyučuje na Columbia University, prispieva do novín ako The New York Times, Inc. Magazine, NPR, BusinssWeek a tiež je aktívny na Twitteri.[2]

Prednášky na TED

Ako vedúce osobnosti inšpirujú k činom (How great leaders inspire action)
Sinek na príklade Applu, Martina Luthera Kinga, bratov Wrightovcov a ďalších ukázal, že všetky vedúce osobnosti, ktoré inšpirujú druhých, majú spoločnú jednu vlasnosť. Na rozdiel od ostatných ľudí, ktorí idú od najzjavnejších vecí k najzložitejším (teda čo robím, ako to robím, prečo to robím), oni idú naopak. Všetky vedúce osobnosti „vždy začali s otázkou prečo a až potom riešili, ako a čo zrealizovať.”[3] Sinek nazval tento model Zlatý kruh (Golden circle).[3] On sám ho vysvetľuje ako „prirodzene sa vyskytujúci model, založený na biológii ľudského rozhodovania, ktorý vysvetľuje, prečo sme inšpirovaní niektorími ľuďmi, vodcami, správami a organizáciami viac ako inými.”[4][5] Hovorí, že skutočných vodcov nenasledujeme kvôli nim, ale kvôli nám. Pretože tomu, čomu veria a čo hlásajú, veríme tiež. A sú to tí, ktorí začínajú s prečo, čo nás inšpirujú. „Ľudia nekupujú, čo robíte, kupujú to, prečo to robíte.”[6][7]
Táto jeho reč na TEDxPugetSound zo septembra 2009 je s počtom pozretí 20 177 128 tretím najpozeranejším videom na webovej stránke www.TED.com.[7]

Prečo sa pri dobrých vodcoch cítite bezpečne (Why good leaders make you feel safe)
Druhá prednáška Simona Sineka na TED2014 z marca 2014.
Na príklade vojakov a pravekých ľudí opisuje koncept dôvery a spolupráce. Ukazuje, aké dôležité je, aby ľudia svojmu vodcovi dôverovali. Až potom môžu naplno využiť svoj talent a prácu a brániť spoločnosť pred nebezpečenstvom „vonku” (napríklad výkyvy v ekonomike, neistota na akciovom trhu). Dobrých vodcov prirovnáva k rodičom, ktorí chcú svojim deťom dať vzdelanie, príležitosti, pochvalu a niekedy aj trest, ak je to potrebné. Hovorí: „Skvelí vodcovia by nikdy neobetovali ľudí kvôli záchrane čísel, skôr by obetovali čísla, aby zachránili ľudí.”[8][9] „Vodcovstvo je voľba, nie je to pozícia.”[10][9] Nie vždy sú ľudia s autoritou aj vodcami, a naopak, v podnikoch sú ľudia, ktorí nemajú autoritu, ale sú vodcami.

Bibliografia

Start with why (Začněte s proč), prvá kniha Simona Sineka.
Leaders eat last, druhá a najnovšia kniha Simona Sineka.

Simon Sinek je autorom dvoch kníh:

Start with why: How great leaders inspire everyone to take action (2009)
Po česky Začněte s proč: Jak vudčí osobnosti inspirují k činum (2013) Táto kniha vznikla hneď po úspechu TEDx videa. Zaoberá sa v nej otázkou Zlatého kruhu a otázkou „Prečo”.

Leaders eat last: Why some teams pull together and others don't (2014)
Druhá a zároveň najnovšia kniha. Sinek v nej vysvetľuje pojem Kruh dôvery (Circle of safety) a ukazuje kroky na vybudovanie šťastnejšej a humánnejšej organizácie. Nie sú tu ukázané nové princípy, ale už známe teórie sú doplnené príkladmi a príbehmi, ktoré ilustrujú podmienky dnešného pracovného prostredia.[5] [11]

Citácie

„Sú dva spôsoby, ako ovplyvniť ľudské správanie: môžete ho manipulovať alebo inšpirovať.”[12][13]

„Úlohou vodcu nie je prísť so skvelými nápadmi. Úlohou vodcu je vytvoriť prostredie, v ktorom sa skvelé nápady môžu uskutočniť.” [14] [13]

„Ak vaše činy inšpirujú druhých, aby viac snívali, viac sa učili, robili viac a stali sa niečím viac, ste vodca.”[15][16]

„Dobré vodcovstvo je ako cvičenie. Každodenným porovnávaním nevidíme žiadne zlepšenie.”[17][16]

„Slabí vodcovia sú tí, ktorí benefity z kruhu dôvery doprajú iba vedúcim pracovníkom a pár ostatným vyvoleným.”[18][16]

Poznámky

 1. 1,0 1,1 Simon Sinek, Creator of the “Why Discovery Course”. In: The Champion Movement [online]. © 2014 [cit. 2014-12-06]. Dostupné z: http://championmovement.com/about/simon-sinek/
 2. About. In: Start with Why in everything you do. [online]. ©2011-2014 [cit. 2014-12-06]. Dostupné z: https://www.startwithwhy.com/About.aspx
 3. 3,0 3,1 Začněte s proč. In: Jan Melvil publishing [online]. [cit. 2014-12-06]. Dostupné z: http://www.melvil.cz/kniha-zacnete-s-proc/
 4. „a naturally occurring pattern, grounded in the biology of human decision making, that explains why we are inspired by some people, leaders, messages and organizations over others.”
 5. 5,0 5,1 Simon Sinek. In: TED [online]. [cit. 2014-12-06]. Dostupné z: https://www.ted.com/speakers/simon_sinek
 6. „People don't buy what you do, they buy why you do it.”
 7. 7,0 7,1 Simon Sinek: How great leaders inspire action. In: TED [online]. [cit. 2014-12-06]. Dostupné z: https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action
 8. „Great leaders would never sacrifice the people to save the numbers. They would sooner sacrifice the numbers to save the people.”
 9. 9,0 9,1 Simon Sinek: Why good leaders make you feel safe. In: TED [online]. [cit. 2014-12-06]. Dostupné z: https://www.ted.com/talks/simon_sinek_why_good_leaders_make_you_feel_safe
 10. „Leadership is a choice, it is not a rank.”
 11. Book Summary: Leaders Eat Last. In: Meaningful co. [online]. © 2014 [cit. 2014-12-06]. Dostupné z: http://www.meaningfulhq.com/leaders-eat-last.html
 12. „There are only two ways to influence human behavior: you can manipulate it or you can inspire it.”
 13. 13,0 13,1 SINEK, Simon. Start with why: how great leaders inspire everyone to take action. Pbk. ed. New York: Portfolio / Penguin, 2011. ISBN 978-159-1846-444.
 14. „The role of a leader is not to come up with all the great ideas. The role of a leader is to create an environment in which great ideas can happen.”
 15. „If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.”
 16. 16,0 16,1 16,2 SINEK, Simon. Leaders eat last: why some teams pull together and others don't. xii, 244 pages. ISBN 978-159-1845-324.
 17. „Good leadership is like exercise. We do not see any improvement to our bodies with day-to-day comparisons.”
 18. „Weak leaders are the ones who only extend the benefits of the Circle of Safety to their fellow senior executives and a chosen few others.”

Použitá literatúra

Externé odkazy