Safer Internet

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Lenka Kvapilová

Klíčová slova: Bezpečnost dětí na internetu, evropský program, online prostředí, online technologie

Synonyma: Bezpečnější internet

Související pojmy:

nadřazené:
podřazené: Safer Internet Day, Safer Internet Forum, kyberšikana, grooming

Charakteristika

Mladí lidé a děti dnes patří mezi největší skupinu uživatelů online a mobilních technologií v Evropě. Program Safer Internet (bezpečnější Internet) se zaměřuje na posílení a ochranu dětí a mladých lidi online tím, že zvyšuje informovanost o iniciativách a boji proti nezákonnému a škodlivému obsahu a chování online.

Z evropského programu Safer Internet jsou financovány vybrané projekty zaměřené na vytváření bezpečnějšího online prostředí pro mladé lidi a zaštiťuje také dvě doprovodné akce, a to Safer Internet Day (Den bezpečnějšího Internetu) a Safer Internet Forum (Fórum pro bezpečnější Internet). 1

Cíle

Cílem programu je podpora bezpečnějšího využívání Internetu a jiných komunikačních technologií, výchova uživatelů - zejména dětí, rodičů a učitelů osob pečujících o děti, učitelů a pedagogů v tomto ohledu a boj proti nedovolenému obsahu a škodlivému chování online. 2

 • podpora bezpečnějšího využívání online technologií, zejména dětmi
 • podpora rozvoje bezpečného online prostředí
 • omezování množství nelegálního obsahu šířeného online
 • potírání potenciálně škodlivého chování online (včetně psychologické manipulace dětí s cílem sexuálního zneužívání a groomingu, tedy situací, kdy se dospělý spřátelí s dítětem s úmyslem je pohlavně zneužít, internetové šikany a elektronických souborů ukazujících fyzické nebo psychické násilí)
 • zajištění povědomí veřejnosti o on-line rizicích a preventivních opatřeních, jakož i vytvoření pedagogických nástrojů založených na osvědčených postupech. 3

Aktuální program Safer Internet

Aktuální program je platný po dobu pěti let, a to 2009 - 2013, a jeho rozpočet se pohybuje ve výši 55 milionů EUR, které mají být vynaloženy na 4 hlavní oblasti:


1. Zajištění povědomí veřejnosti

 • Zvyšování povědomí veřejnosti a šíření informací o bezpečnějším využívání online technologií
 • Zřízení kontaktních míst, kde mohou rodiče a děti získat odpovědi na otázky o způsobech, jak být online v bezpečí, včetně rad o tom, co dělat v případě groomingu a internetové šikany
 • Podpora zlepšování účinných a nákladově efektivních metod a nástrojů zvyšování povědomí
 • Zajištění výměny osvědčených postupů a přeshraniční spolupráce na úrovni Evropské unie
 • Zajištění výměny osvědčených postupů a spolupráce na mezinárodní úrovni


2. Boj proti nedovolenému obsahu a potírání škodlivého chování online

 • Zřízení a propagace existence veřejných kontaktních míst a krizových linek pro oznamování nedovoleného obsahu nebo škodlivého chování on-line.
 • Potírání škodlivého chování on-line, zejména groomingu a internetové šikany.
 • Podpora zavádění technických řešení vhodně zaměřených na nedovolený obsah a informování koncových uživatelů o možnostech použití této technologie
 • Podpora spolupráce a výměny informací, zkušeností a osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami na vnitrostátní úrovni i na úrovni Evropské unie.
 • Zlepšení spolupráce, výměna informací a zkušeností z boje proti nedovolenému obsahu a proti škodlivému chování on-line na mezinárodní úrovni.
 • Zapojování registrů domén tam, kde doposud nejsou zapojeny, a posílení spolupráce s těmi, u nichž k tomuto zapojování již dochází.


3. Podpora bezpečnějšího online prostředí

 • Zlepšení spolupráce, výměna informací, zkušeností a osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami
 • Motivace zúčastněných stran k rozvíjení a zavádění vhodných systémů samoregulace a spoluregulace
 • Poskytování podpory a pomoci poskytovatelům služeb při vývoji označení
 • Podpora zapojení dětí do vytváření bezpečnějšího on-line prostředí
 • Získání více informací o vhodných nástrojích pro řešení problému škodlivého obsahu on-line
 • Zajištění slučitelnosti mezi přístupem uplatňovaným v Unii a na mezinárodní úrovni


4. Vytvoření znalostní základny

 • Podpora koordinovaného přístupu k výzkumu v příslušných oblastech
 • Poskytování aktualizovaných informací o využívání on-line technologií dětmi
 • Analýza statistik a vývojových tendencí z různých členských států
 • Podpora výzkumu v oblasti on-line viktimizace dětí
 • Podpora výzkumu účinných způsobů, jak zlepšovat bezpečné využívání on-line technologií
 • Lepší pochopení důsledků využívání současných a nově vznikajících technologií pro děti 4


Orientační rozdělení výdajů:

Zajištění povědomí veřejnosti - 48 %

Boj proti nedovolenému obsahu a proti škodlivému chování on-line - 34 %

Podpora bezpečnějšího on-line prostředí - 10 %

Vytvoření znalostní základny - 8 % 4


Předchozí programy

akční plán pro Bezpečnější internet (1998 - 2004)

program Bezpečnější internet plus (2005–2008)

Financované projekty v ČR

Národní centrum bezpečnějšího internetu - Posláním českého Národního centra bezpečnějšího internetu je přispívat ke zvyšování povědomí o zásadách bezpečného užívání internetu.

Helpline - Pomoc online; spolupracuje s Linkou bezpečí. Když se děti na internetu cítí být obtěžovány, mohou se kdykoliv obrátit pro pomoc na bezplatnou nonstop krizovou linku, na chat nebo e-mailovou poradnu.

Horké linky - ve spolupráci s Policií ČR bojuje proti internetové kriminalitě (dětská pornografie a prostituce, stalking, rasismus, atd.)

Literatura

1. Volně přeloženo z Europe's Information Society : Thematic Portal [online]. 2009, 4.5.2010 [cit. 2010-06-13]. Safer Internet Programme. Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm>.


2. COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Safer Internet : A multi-annual Community programme on protecting children using the Internet and other communication technologies [online]. [s.l.] : [s.n.], 29 October 2009 [cit. 2010-06-13]. Safer Internet programme, the overall aim, s. 4 . Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/docs/prog_2009_2013/wp_10.pdf>.

3. Evropská unie. ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1351/2008/ES : ze dne 16. prosince 2008 o zavedení víceletého programu Společenství pro ochranu dětí využívajících internet a jiné komunikační technologie. 2008, s. 122. Dostupný také z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0118:0127:CS:PDF>.

4. Převzato z Evropská unie. ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1351/2008/ES : ze dne 16. prosince 2008 o zavedení víceletého programu Společenství pro ochranu dětí využívajících internet a jiné komunikační technologie. 2008, s. 122 - 125. Dostupný také z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0118:0127:CS:PDF>.