SWOT analýza

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Lucie Svobodová

Klíčová slova: analýza stavu, marketing, strategická analýza, strategické plánování

Synonyma: --

Související pojmy:

nadřazené - marketingový výzkum, marketingové strategie

podřazenné - marketingové plánování, STEP analýza


Charakteristika

SWOT analýza je jednoduchá metoda, která slouží k přehlednému stanovení a zhodnocení vnějších a vnitřních podmínek, vztahujících se k určitému podniku, firmě, projektu či organizaci. Soustředí se na určení silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek organizace, ve vztahu k jejím příležitostem (Opportunities) a hrozbám (Threats). Je také základem pro další případné marketingové aktivity jako třeba marketingové plánování nebo určování podnikové strategie.

Aplikace

SWOT analýza vlastně vzniká spojením dvou samostatných analýz.

Analýza vnitřního prostředí

Analýzu vnitřního prostředí (tzv. mikroprostředí) tvoří analýza silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek organizace. Mikroprostředí je tvořeno naším trhem – zde se vyhodnocuje např. historie, finanční stabilita, hospodaření, rozpočty, schopnosti zaměstnanců, spokojenost klientů, zákazníků i vlastních zaměstnanců nebo úspěšnost organizace, ale také se definují chyby, zákazníci, konkurence atd. [1] Jsou to faktory, které vytvářejí nebo snižují vnitřní hodnotu firmy.


Analýza vnějšího prostředí

Analýza vnějšího prostředí (tzv. makroprostředí) se snaží identifikovat příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Soustředí se na zkoumání vnějších podmínek, které ovlivňují činnost organizace. Podobně jako u mikroprostředí zde sledujeme zákazníky, konkurenci a dodavatele. Toto vnější prostředí (konkrétní trh) které obklopuje danou firmu a působí na ni prostřednictvím nejrůznějších faktorů, ale nemůžeme na rozdíl od vnitřního prostředí organizace nijak kontrolovat. Proto se je snažíme pokud možno monitorovat a sledovat. Pro analýzu makroprostředí můžeme využít i tzv. STEP analýzu, tedy analýzu sociálních, technických, ekonomických a politických podmínek pro činnost organizace.[1]


SWOT tabulka

Pro přehlednost se při vypracování SWOT analýzy používá tabulka (viz obr.) rozdělená do 4 kvadrantů, do kterých se postupně vypisují všechny důležité faktory. Důležitým krokem je pak propojení všech čtyř kvadrantů a určení jejich vzájemných vztahů.

Soubor:Swot-123497686066863.jpeg

(zdroj obrázku: http://www.podnikatel.cz/clanky/neuvazeny-vstup-na-trh-muze-podnikateli-srazit-vaz/)

Plus minus matice SWOT analýzy

Jednou z účinných metod, která pomůže určit váhu jednotlivých silných a slabých stránek organizace, příležitostí a hrozeb je Plus minus matice SWOT analýzy. Při její tvorbě postupujeme tak, že si jednotlivé silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby očíslujeme (S1–Sn, W1–Wn, O1–On, T1–Tn), umístíme je do matice, a určujeme silnou oboustranně pozitivní (++) či slabší pozitivní (+) vazbu, nebo silně oboustranně negativní (− −) či slabě negativní (−) vazbu. V případě žádného vzájemného vztahu udělujeme 0. Nejvyšší váhu má pak ta silná či slabá stránka, příležitost nebo hrozba, která má nejvíce +, resp. −. [1]

Cíle

Základním cílem je za použití SWOT analýzy identifikovat klíčové trendy, vlivy a podmínky, které mohou působit na tvorbu a zavádění marketingových strategií organizace. Výsledky analýzy by pak měly pomoci omezit slabé stránky organizace, podporovat její silné stránky, využívat příležitosti okolí a snažit se vyhnout případným hrozbám. To vše by pak v konečném výsledku mělo vést k uspokojení cílového trhu.


Použitá literatura

[1] ŠKARABELOVÁ, Simona. Marketing ve veřejném sektoru. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 214 s. ISBN 9788021042926.

[2] KOZEL, Roman, et al. Moderní marketingový výzkum : nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. Praha : Grada, 2006. 277 s. ISBN 802470966X.

[3] PAYNE, Adrian. Marketing služeb. Vyd. 1. Praha : Grada, 1996. 247 s. ISBN 807169276X.

[4] BusinessVize.cz [online]. 2010 [cit. 2010-11-23]. Kde se vzala a k čemu je vlastně SWOT analýza?. Dostupné z WWW: <http://www.businessvize.cz/planovani/kde-se-vzala-a-k-cemu-vsemu-je-vlastne-swot-analyza>.

[5] SWOT analysis. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2010-11-02]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis>.

[6] CHAPMAN, Alan. Businessballs.com [online]. 2010 [cit. 2010-11-23]. Swot analysis. Dostupné z WWW: <http://www.businessballs.com/swotanalysisfreetemplate.htm>.

[7] GRASSEOVÁ, Monika. Využití SWOT analýzy pro dlouhodobé plánování. Obrana a strategie. 2006, 2, s. 48-55. Dostupný také z WWW: <http://www.defenceandstrategy.eu/filemanager/files/file.php?file=6510>. Název odkazu