SEO

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Viliam Vateha

Kľúčové slová: vyhľadávač, relevancia, optimalizácia, nepovolené praktiky, hodnotenie, vyhľadávanie, indexovanie

Synonyma: Search Engine Optimization, Optimalizace stránek pro vyhledávače

Súvisiace pojmy

nadriadené: optimalizácia, vyhľadávač, relevancia, indexovanie
podriadené: kľúčové slova, poradie, užívateľ


SEO

,,Optimalizace stránek pro vyhledávače. Zjednodušeně se jedná o konkrétní techniky zabývající se způsobem, jak umístit stránky na co nejlepší pozici ve vyhledávání."[1]Search Engine je ,,označení systému, který vyhledává informace podle zadaných klíčových slov."[3] Tieto systémy sú tvorené troma hlavnými komponentmi:

Robot (spider, trawler, fish, worm)
Index
Vlastný vyhľadávací stroj

Robot

Program, ktorý pravidelne prechádza WWW servery a ich dokumenty, a analyzuje obsah; funguje na základe určitého algoritmu. Hlavným cieľom je, aby prezentácia bola úplná a aktuálna. Z obsahu stránky je relevantný hlavne plný text. Obrázky a zvuky sú pre roboty ťažko indexovatelné. Roboti pracujú buď stále, alebo v určitých intervaloch. Majú vypracovanú stratégiu prechádzania WWW priestoru a ta môže byť:

Vyhľadávanie do hĺbky

Začína u jedného dokumentu, ktorý spracuje a odkazy, ktoré sa v ňom nachádzajú, zaradí na prvé miesto v zozname doposiaľ nenavštívených miest. Následne navštívi prvý odkaz v zozname. Takto postupuje ďalej. Napríklad robot začne dokumentom A, zaznamená text a odkazy na dokumenty B a C pridá na začiatok zoznamu. Po tom, ako je dokument A spracovaný, vyradí ho zo zoznamu a pokračuje dokumentom B. Takto sa to opakuje, kým robot nenarazí na dokument bez odkazu, a vtedy sa vracia o krok späť.

Vyhľadávanie do šírky

Začína u jedného dokumentu a odkaz radí na koniec zoznamu. Napríklad spracuje dokument A, ktorý odkazuje na B a C. Následné spracuje dokument B a C a až potom spracuje odkazy z dokumentu B.

Náhodne vyhľadávanie

Robot začne zo zoznamom určitých dokumentov, z ktorého si vyberie jednu položku náhodne. Tu načíta, spracuje a odkazy zaradí do zoznamu, pokiaľ tam ešte neboli.

Index

Po nazhromaždení údajov robotom nastáva ich organizácia, aby bolo možne rýchle a efektívne vyhľadávanie. Výsledkom tejto organizácie je index, ktorý priraďuje kľúčové slová k množinám WWW dokumentov. Každé slovo, ktoré je súčasťou indexu, obsahuje zoznam odkazov na WWW dokumenty, v ktorých sa vyskytuje. Niektoré stroje akceptujú najvýznamnejšie časti, niektoré plné texty ako aj čas poslednej aktualizácie a veľkosť dokumentu. Aby sa zvýšila úspešnosť vyhľadávania, upravujú sa počas indexovania napríklad:

Veľkosť písma

Vylučujú sa stop slova

Prebieha stemming

Vyhľadávací stroj

Pre tento termín nie je ustálená terminológia. Označuje sa ním buď produkt ako celok - robot + index + vyhľadávací mechanizmus, alebo užívateľské rozhranie. Vyhľadávací stroj ako užívateľské rozhranie - užívateľ po zadaní dotazu dostane jeho vyhodnotenie, ktoré vyhľadávací stroj spraví pomocou údajov z indexu.

Kritéria pre stanovenie relevancie

Poradie dokumentu vo výsledkoch vyhľadávania určuje relevancia dokumentu. Metódy, ktoré používajú vyhľadávacie stroje pre výpočet relevancie, sú obchodné tajomstvo. Existujú základné charakteristiky, ktoré sa využívajú vo väčšej miere napr:

1. Poradie kľúčových slov
2. Frekvencia kľúčových slov
3. Výskyt kľúčových slov v názvu
4. Výskyt kľúčových slov v nadpisoch
5. Unikátnosť
6. Relevantná frekvencia kľúčových slov
7. Blízkosť kľúčových slov
8. Zvýrazňovanie kľúčových slov
9. Počet a poradie opýtaných termínov

Známkovanie stránok

Vyhľadávače určujú pozíciu podľa vlastného systému, tie zahrňujú rôzne hodnotenia ako napr. odkazovej popularity, významnosti a ďalších faktorov. Existuje par významných odkazových ranku ako:

Page Rank – hodnotenie podľa Googlu

S-rank – hodnotenie podľa Seznamu

Jyxo Rank – hodnotenie podľa Jyxa

Jedná sa o algoritmus, ktorý ukazuje hodnovernosť WWW stránky. Je určený na základe jedenásť stupňovej škále. Vyššie PR zvyšuje možnosť lepšieho umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávača. Vychádza z Kandall-Weiovej teórie hodnotenia.[2] Spôsob hodnotenia stránok na základe odkazovania súčasne hodnotených stránok. Každá stránka predáva časť svojej hodnovernosti stránkam, na ktoré odkazuje. Nie je najdôležitejšia výška PR ale aj počet relevantných návštevníkov. Relevantnosť stránky u Googlu je určovaná viac ako 200 rôznymi faktormi.[4]

Black Hat SEO Nepovolene praktiky

Existuje mnoho spôsobov, ako v krátkom čase zlepšiť miesto vo vyhľadávačoch, ale prekračuje to etickú hranicu SEO. Za porušovanie pravidiel hrozí priame vyradenie z výsledkov vyhľadávania. Časť podvodných technik:

Cloaking – označuje termín, pri ktorom server pošle inú stránku, väčšinou vysoko optimalizovanú robotovi vyhľadávača a inú užívateľovi. Vyhľadávač vidí niečo ako návštevníci.

Doorway page – je to stránka, ktorej obsah je vysoko optimalizovaný pre roboty vyhľadávača, ale jej cieľom nie je uspokojiť potreby návštevníka, ale využívajú presmerovanie na cieľovú stránku napr. za účelom reklamy.

Deceptive redirect – technika, pri ktorej je užívateľ presmerovaný na iné cieľové miesto. Presmerovaný je pomocou JavaScriptu, ktorý si môže robot ľahko nevšimnúť. V zásade sa jedná o určitý druh cloakingu.

Hidden content – skrytý text, ktorý užívateľ nemôže vidieť. Môže isť o kľúčové slová, ktoré zvyšujú hodnotu stránky. Medzi najčastejšie spôsoby patri použitie rovnakej farby pozadia a písma, umiestnenie textu pod obrázok alebo nulová veľkosť písma.

Suffing – mätúce a nezmyselne sa opakujúce slová, snaha o umiestnenie zaujímavých a hľadaných kľúčových slov do textu. Sú to aj slová, ktoré s obsahom vôbec nesúvisia ale chcú prilákať návštevníkov.

Link farms – internetové stránky, ktoré obsahujú stovky až tisíce navzájom previazaných odkazov. Pretože obsahujú mnoho vzájomných spätných odkazov, zvyšujú svoje hodnotenie. Tieto stránky väčšinou nemajú užívateľskú hodnotu pre návštevníka.

Použitá literatúra

  1. KUBÍČEK, Michal. Velký průvodce SEO : jak dosáhnout nejlepších pozic ve vyhledávačích. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2008. 318 s ISBN 9788025121955. s. 17
  2. Tamtéž s. 44
  3. SKLENÁK, Vilém. Data, informace, znalosti a Internet. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2001. xvii, 507 s ISBN 8071794090. s. 505
  4. Interval. Interval.cz [online]. 2010-06-08 [cit. 2010-06-08] Google Search Engine Ranking Factors V2. Dostupné z WWW: <http://interval.cz/clanky/google-search-engine-ranking-factors-v2/>.
  5. SMIČKA, Radim. Optimalizace pro vyhledavače - SEO : jak zvýšit návštěvnost webu. Vyd. 1. Dubany : Jaroslava Smičková, 2004. 126 s ISBN 8023929615.
  6. Jak psát web [online]. 2010, 2010-04-01 [cit. 2010-04-28]. SEO. Dostupné z WWW: <http://www.jakpsatweb.cz/clanky/podvodne-seo-techniky.html>.